Zdroj: https://www.iberdrola.com/innovation/digital-skills

Digitálna garáž

Alica Jašková
Mar 11 · 2 min read

V dnešnej dobe prudkého technologického rozvoja sa informačné a komunikačné technológie stávajú čoraz neoddeliteľnejšou súčasťou nášho života a prerastajú všetky jeho sféry, či už ide o vzdelávanie, prácu, zábavu či súkromie. To má samozrejme na spoločnosť a jej vývoj veľký vplyv. Obrovský nárast využívania moderných technológií so sebou prináša aj vznik takzvaných digitálnych kompetencií, ktoré predstavujú akýsi nový štandard toho, čo by mal človek patriaci do dnešnej modernej informačnej spoločnosti ovládať.

Spolu s nástupom informačných a komunikačných technológií nie sú však digitálne len kompetencie, ale aj priepasti. Digitálna priepasť je pojem vyjadrujúci nerovnosť medzi ľuďmi, ktorí majú prístup k technológiám a tými, ktorí ho nemajú alebo je značne obmedzený. Tento jav má veľký dopad nielen na samotnú ekonomickú situáciu krajín, ale aj na vzdelávanie. Žiaci z chudobnejších krajín a škôl, ktoré zvyčajne nemajú dostatočné technologické zázemie, majú menší prístup k moderným technológiám (ako sú počítač a internet), a teda majú nižšiu šancu svoje digitálne kompetencie rozvíjať. Oproti žiakom z vyspelejších krajín s lepším prístupom k technológiám často v tejto oblasti zaostávajú, čo znamená značnú nevýhodu na pracovnom trhu.

Vzniklo však viacero iniciatív, ktorých snahou je túto priepasť vo vzdelávaní zmenšiť. Jednou z nich je práve Digitálna garáž od spoločnosti Google, ktorej cieľom je dať šancu tým, ktorí majú aspoň čiastočný prístup k internetu, aby sa v oblasti digitálnych kompetencií zadarmo dovzdelali, ako vyplýva aj z motta „Získaj nové zručnosti pre digitálnu dobu“ uvedeného na ich stránkach. Platforma ponúka online kurzy z viacerých oblastí, ako napríklad základy digitálneho marketingu, pochopenie základov zdrojového kódu, komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom mobilných zariadení a mnohé ďalšie. Každý kurz má uvedenú časovú záťaž v hodinách a počet modulov, ktoré obsahuje. Niektoré kurzy ako Základy digitálneho marketingu dokonca ponúkajú po ich absolvovaní certifikáciu. Okrem digitálnych zručností ponúka platforma aj kurzy v oblasti kariérneho rozvoja, čím predstavuje pre mnohých ľudí šancu nielen zlepšiť svoje digitálne kompetencie, ale sa aj ľahšie zamestnať.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Alica Jašková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade