Digitálni domorodci a problémy tradičnej výuky

Jakub Janák
May 17, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Zdroj

Poznáte to: aj keď vaši rodičia posledných 20 rokov každodenne pri práci alebo vo volnom čase používajú notebooky, tablety či iné digitálne zariadenia, tak raz za čas im aj tak musíte pomôcť s riešením (pre vás) triviálnych problémov ako je napríklad stiahnutie a otvorenie multimediálne súboru z Gmailu. Zatiaľ čo v minulosti výhradne platilo, že rodičia učia svoje deti a nie naopak, tak v súčasnosti sa generácia mladých ľudí začala rovnako tak podieľať na vzdelávaní svojich rodičov, pre ktorých nie je úplne prirodzené pohybovať sa v dnešnom dynamickom svete digitálnych technológií.

Pravdepodobne nikdy v histórií nebola priepasť medzi svetmi, do ktorých sa narodili generácie rodičov a ich detí tak enormná, ako v prípade dnešných mileniálov a ich pred/po-normalizačných otcov a matiek. Zásadný rozdiel medzi uvedenými generáciami vidí Marc Prensky v tom, že dnešné deti si v mladosti prirodzene začali osvojovať nový jazyk, ktorý v období dospievania ich rodičov ešte nikto nepoznal — jazyk digitálnych domorodcov. Prensky za digitálnych domorodcov považuje ľudí, ktorý sa narodili najskôr v priebehu 80 rokov a vyrastali tak v ére internetu, počítačových hier a ďalších digitálnych vymožeností. Pravidelný kontakt s digitálnymi technológiami spôsobil, že táto generácia začala uvažovať a správať sa úplne inak, než ich predchodcovia — digitálni migranti. Prensky termínom digitálni migranti označuje ľudí narodených v pred-digitálnej ére, ktorím digitálne technológie začali zasahovať do života až v pokročilejšom veku.

Dnešná digitálna éra prináša nové výzvy pre globálnu spoločnosť a jednotlivé štáty, ktoré na jednej strane musia pomôcť digitálnym migrantov adaptovať sa na zmeny zapríčinené zavádzaním nových technológií, a na druhej strane musia transformovať staré modely a procesy takým spôsobom, aby odpovedali aktuálnym potrebám digitálnych domorodcov. Medzi oblasti, ktoré z uvedených dôvodov musia prejsť najradikálnejšou transformáciou, môžeme zaradiť tiež vzdelávanie. V posledných dvoch desaťročiach sa naplno začala prejavovať nedostatočnosť tradičných edukačných prístupov pri vzdelávaní mladých ľudí, ktorí sa vďaka každodennému kontaktu s digitálnymi technológiami nielen začali chovať inak než ich predchodcovia, ale zároveň sa u nich začali prejavovať odlišné učebné návyky a potreby. Nemôžeme sa diviť, že tradičnú výuku založenú na výklade učiteľa a memorovaní faktov začali digitálni domorodci vnímať ako nezáživnú a nehodnú ich pozornosti, keď k rovnakým informáciám prezentovaným v záživnejšej forme majú prístup tiež doma prostredníctvom internetu a digitálnych zariadení. Problémom súčasného školstva je zároveň skutočnosť, že vzdelávanie digitálnych domorodcov majú stále v prevažnej miere na starosť digitálni migranti, ktorí častokrát vôbec nerozumejú digitálnym technológiám a ich úlohe v životoch študentov.

Pokiaľ chceme mať do budúcnosti efektívne školstvo, tak sa obsah a forma výuky bude musieť začať viac prispôsobovať aktuálnym potrebám a schopnostiam mladých ľudí. V prvom rade je dôležité, aby si učitelia osvojili jazyk digitálnych domorodcov a začali ho využívať pri komunikácií so študentmi. Znamená to, že učitelia by mali neustále spoznávať nové digitálne nástroje a uvažovať nad tým, ako ich čo najlepšie využiť vo výuke. Podstatné je, aby učitelia nielen vytvárali digitálne edukačné materiály, ale aby študentov viedli k tomu, aby sami produkovali, zdieľali a hodnotili digitálny obsah. Digitálne technológie pomáhajú u mladých ľudí rozvíjať schopnosť interakcie či spolupráce s inými osobami, preto by sa učitelia taktiež mali zamyslieť nad tým, či by nebolo vhodné do výuky zakomponovať diskusie či rôzne skupinové aktivity ako protiváhu (pre digitálnych domorodcov) nezáživných výkladov.

Zdroje:

KIVUNJA, Charles. Theoretical Perspectives of How Digital Natives Learn. International Journal of Sustainability in Higher Education [online]. 2014, roč. 3, č.1, s. 94–109. ISSN 1927–6044. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/260038739_Theoretical_Perspectives_of_How_Digital_Natives_Learn

PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon [online]. 2001, roč. 9, č. 5. Dostupné z: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store