Digital Natives, Digital Immigrants a Net Generation aneb studenti 21. století

Lucie Kurdiovska
Apr 4, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Pro informační společnost je mimo jiné typická také změna rolí ve vzdělávacím procesu. Pod vlivem rozmachu informačních technologií se proměnil koncept výuky, přístup k ní i postoj samotných studentů. V souvislosti s intenzivním kontaktem s moderními technologiemi vzniká takzvaná Net Generation, tedy generace dětí, které rostou spolu s internetem. Toto prostředí má také značný vliv na způsob, jakým zpracovávají informace a vede tedy i k nezbytné obměně tradičního konceptu výuky.

Pojem Digital Natives (digitální domorodci) poprvé použil v roce 2001 ve svém článku uznávaný inovátor v oblasti vzdělávání Marc Prenksy. Snažil se upozornit především na zásadní změnu v přístupu současných studentů oproti předešlým generacím, pro které byl stávající vzdělávací systém navržen. Prenksy popsal digitální domorodce jako první generaci, která vyrůstá s moderními technologiemi. Děti vyrůstající v tomto období (včetně dnešních vysokoškoláků) se tak stávají rodilými mluvčími digitálního jazyka počítačů, videoher a internetu.

Příslušníky mnohem starší generace, kteří se narodili dávno před vznikem věku moderních technologií a vztah k technologiím si vybudovali až v dospělosti, nazývá Prenksy Digital Immigrants. Ti totiž budou oproti domorodcům ve světě internetu vždy pouhými přistěhovalci. Propast mezi těmito dvěma generacemi se projevuje především v přístupu k informacím. Zatímco domorodci považují za stěžejní zdroj internet, přistěhovalci se snaží hledat informace v jiných pramenech a internet využívat až sekundárně.

Image for post
Image for post

Největší problém v oblasti vzdělávání shledává Prenksy ve skutečnosti, že učitelé na většině škol pocházejí z generace Digital Immigrants, což mezi ně a jejich studenty staví jen těžko překonatelnou bariéru. Učící digitální přistěhovalci se totiž podle něj jen těžko přizpůsobují nové generaci. Stále žijí v přesvědčení, že zavedené metody musí fungovat i pro generaci domorodců, která je ale od těch předchozích zásadně odlišná.

Moderní koncept výuky, přizpůsobený digitálním domorodcům by měl ideálně kombinovat tradiční vzdělávací obsah a nový, digitálně zaměřený. Pedagogové by také měli brát ohled na skutečnost, že jejich současní studenti už dávno mají odlišné nároky na formu vzdělávání a pokusit se přizpůsobit digitálnímu jazyku, který je pro domorodce tak přirozený. Tradiční model výuky sice dlouhou dobu efektivně fungoval, ale je důležité si uvědomit, že nová generace má svůj vlastní digitální svět a poněkud zastaralý formát nebude v jejich výuce efektivní.

Použité zdroje:

PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon [online]. 2001, roč. 9, č. 5 [cit. 2013- 11–29]. Dostupné z: %20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

TESAŘOVÁ, Klára. Problematika digital divide ve vysokoškolském prostředí. Brno, 2014. 61 s. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita. Filozofická fakulta. Katedra informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Iva Zadražilová.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store