DISCORD — KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA NEJEN PRO HRÁČE

Jáchym Kubáček
Feb 1 · 3 min read
Zdroj: https://bit.ly/2OijP5B

Discord je úspěšná komunikační platforma, která nabízí svým uživatelům velké množství modifikací, nastavení a doplňků. Svého úspěchu dosáhla především vyplněním díry na trhu zjištěním potřeb uživatelů a jejich aktivní podporou.

Předtím většina hráčů pro hlasovou komunikaci využívala TeamSpeak nebo Skype, ale obě tyto aplikace fungují na starých principech a měli známá bezpečnostní rizika. Skype je určen převážně pro širokou veřejnost, nenabízí uživatelům moc možností, jeho chatovací část je nepřehledná a najít v ní starší konverzaci je skoro nemožné a je poměrně náročný na hardware. TeamSpeak nabízí uživatelům lepší možnosti nastavení, je méně hardwarově náročný, ale i on se zaměřuje spíše na přenos zvuku a ne na chat. Těchto nedostatků u konkurence využil Diskord.

Discord je v podstatě jakýmsi fórem, které umožňuje svým uživatelům vytvářet servery nebo se na již existující připojit. Na každém serveru se nachází zvukové a textové kanály, u kterých se mohou nastavit nejrůznější práva a přístupy. Zvukové kanály nabízí v základu to stejné co konkurence: přenos zvuku a sdílení obrazovky. Textové kanály toho nabízí mnohem víc. Funguje v nich systém linkovaní uživatelů i zpráv. Tedy nabízí pokročilý systém vyhledávání i několik měsíců starých zpráv podle autorů, tagů, klíčových slov atd. Další velkou výhodou Discordu je komunitní podpora, která přináší nejrůznější doplňky a boty. Boti mohou sloužit k přidávání nejrůznějších zábavných prvků na server, jako například každý den aktualizovaný vtipný obrázek, různé minihry a nebo pouštění hudby. Boti však mohou sloužit i pro komplexnější využití. Mohou sledovat uživatelská zapojení do serveru, vést bodovací systém, který umožnuje vzájemné hodnocení uživatelů a jejich příspěvků mezi sebou a toto propojit s různými funkcemi, například s funkcí postupného odemykání nových obsahů a funkcí. A také mohou server čistit a vyhazovat neaktivní uživatele.

Zdroj: https://bit.ly/38XIuEE

Discord běží na operačních systémech: Windows, MacOS, Linux, IOS, Android a ve webovém prohlížeči. Z velké části je lokalizován do českého jazyka. Jeho licence je proprietární (uzavřený kód) a je z velké části zdarma. Discord nabízí i placenou verzi, která obsahuje hlavně kosmetické úpravy, lepší kvalitu sdílených videí a vetší limit pro nahrávaní souborů.

„Podle hráčského portálu Polygon vedla oblíbenost této platformy k tomu, že se stává novou komunitou, kde se lidé shromažďují ke snazší konverzaci. A začíná se to týkat i lidí mimo hráčskou komunitu. Na Discordu najdete komunity, které se baví o filmech, cestování, vědě nebo o jídle. Podle magazínu Forbes má Discord 45 milionů zaregistrovaných uživatelů a 9 milionů lidí na něm každý den zašle 200 milionů zpráv.“[1]

Z Discordu by se mohla velice jednoduše stát i platforma pro studenty. Studenti by si mohli pro své obory/ročníky/seminární skupiny zakládat vlastní servery, na kterých by si mohli vzájemně radit, pomáhat a poskytovat materiály. Na jeho administrativu by mohli využívat boty, kteří by studenty bodovali za jejich zapojovaní do konverzací, pomoc a vysvětlovaní ostatním a za to by se takovému studentovy odemykal přístup k materiálům a další výhody.

Zdroje

Zdroje obrázků

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jáchym Kubáček

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade