Image for post
Image for post
Zdroj

DIY komunity jako další neformální vzdělávání

Pao Springerova
May 9, 2019 · 2 min read

Tento článek by mohl být volným navázáním předchozího tématu: „Kreativita na českých základních školách“, který pojednává o potřebě rozvíjení kreativity u dětí a kritice vzdělávacího systému v této oblasti. V tomto článku hovořím o možnosti využití ICT pro zkušenostní učení přes DIY komunity a jeho atraktivitu.

Žijeme v informační době, kdy nám technologie nabízí mnoho možností a nových příležitostí. Například, můžeme přestat samotné technologie vnímat pouze jako prostředek pro předávání informací (typu mentor-student), ale začít je využívat pro učení způsobem, který je člověku mnohem bližší — objevováním a sbíráním zkušeností. Jedná se o holistický způsob učení označovaný jako zkušenostní učení (David A. Kolb). Učení se nezakládá pouze na pasivním příjmu informací, ale na našem zájmu o nové věci a vytváření si nových a vlastních znalosti.

“learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience” (David A. Kolb)

Technologie nám nabízí možnost tvořit nové věci, myšlenky a experimentovat mnohem rychleji a efektivněji, než tomu bylo dříve. S jejich pomocí jsme schopni sdílet své nápady a ověřovat si jejich životaschopnost. Můžeme snadno a rychle testovat cokoliv potřebujeme. Můžeme si takzvaně „hrát“ a přemýšlet nad vlastními tématy, tím rozvíjet jak kreativitu, tak i neméně potřebné kritické myšlení.

DIY

V dnešní době však existují již celé DIY komunity, které společně interagují a pracují. Jednou z mnoha kritik standartního vzdělávání, které je zmiňováno, ve studii Rise of the expert amateur: DIY projects, communities, and cultures, je fakt, že tento typ výuky „hovoří“ spíše k publiku, místo toho, aby „hovořil“ s publikem. Naproti tomu v DIY komunitách, je často vedena živá diskuze o tématu skrze fórum, nebo jiným způsobem.

„Conversely, DIY communities entice learning by initiating a give and take dialogue between individuals across all backgrounds and skill levels. With ‘learning new concepts and skills’ as the second most supported motivation for both engaging in DIY communities and working on projects, DIY is a culture that aspires to explore, experiment and understand.“ (KUZNETSOV, Stacey a Eric PAULOS, 2010)

Tento způsob učení není nijak nový, avšak díky ICT je teď globální a znovu nabývá na popularitě. Toto tvrzení potvrzuje samotné množství českých i zahraničních internetových stránek a magazínů, množství videí na Youtube a dále i například slevový portál Slevomat ve svém článku: „Slevomat: trendem jsou vzdělávací kurzy online a DIY kurzy“. Přesto nemusí být tento způsob učení vhodný pro všechny.

Zdroje přímo v textu.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store