Domácí vzdělávání

Eliška Ch.
Mar 27, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Ne všude se lze vzdělávat doma

Situace v ČR

Přestože zajistit dítěti dostatečné domácí vzdělávání je velice časově náročné, podle zprávy České školní inspekce (ČSI) počet takto vzdělávaných dětí u nás roste a velká část z nich byla individuálně vzdělávána už v rámci povinného předškolního vzdělávání.

Podle webu Šance dětem spadají takto vzdělávané děti převážně do 5 kategorií:

  • vrcholoví sportovci
  • děti, které se ve škole setkali se šikanou
  • žáci se zdravotními problémy a speciálními vzdělávacími potřebami
  • děti, jejich rodiče jim chtějí předávat specifické hodnoty (např. církevní)
  • děti, jejichž rodiče nesouhlasí s úrovní základních škol

Podle již zmiňované zprávy ČSI, je nejčastějším důvodem podáním žádosti o individuální vzdělávání „volba jiných forem a metod vzdělávání, než uplatňuje škola“, tedy nejpočetnější by měly být poslední dvě z uvedených kategorií.

Rozdíly oproti většinové školní docházce

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store