EdTech v pedagogice aneb jak využít vzdělávací technologie ve výuce

Veronika Jílková
May 2, 2018 · 3 min read

Jak pomocí technologií vzdělávat? Jak využívat technologie ve výuce? Stačí jít s trendem!

Vzdělávací technologie je označení pro využívání nejrůznějších technologií ve vzdělávání. Označuje se tím praktické využívání informatiky, multimédií a nástrojů během výuky, které žákům a studentům učení zpestří nebo naopak díky němu může samotná výuka probíhat. [1]

Velmi populární jsou v dnešní době také online placené nebo volně dostupné kurzy na nejrůznější téma. Dobrými příklady portálů, kde se k takovým kurzům dostat jsou například český Seduo nebo zahraniční Edx.

Populárními kurzy dnešní doby jsou také tzv. MOOC kurzy (massive open online course), které podporuje například platforma Coursera. [2]

Člověk, který se chce o informace podělit s ostatními, publikovat své články a dozvědět se zajímavé věci od druhých, může využívat samozřejmě Medium, kde své informace a články může řadit do spousty kategorií, členit články dle tagů a vkládat hotové práce i do publikací, ve kterých je jedním z autorů.

V mnoha předmětech se žáci nejraději učí pomocí digitálních technologií, neboť jde s nimi výuka rychleji a především je pro žáka zajímavější. Navíc, tyto nástroje mohou u žáků i studentů rozvíjet kritické a analytické myšlení. [3]

Běžnými digitálními pomůckami, se kterými vyučující i studenti pracují, jsou především počítače, tablety nebo notebooky. K dalším velmi populárním nástrojům patří například interaktivní tabule. Ty byly v rámci projektu Digitalizace škol začleněna do vybavení mnoha učeben ve školách. Jedná se o plnohodnotnou náhradu klasické tabule, kdy psací plocha je velkoplošnou obrazovkou typu LCD, LED, a je připojena k počítači, ze kterého je ovládána a obraz se z počítače promítá na tabuli. Může být obsluhována také přímo pomocí dotykové obrazovky, což je ideální na kreslení, promítání videa nebo psaní. [4]

Další formou, se kterou žáci, studenti i učitelé mohou během vzdělávání pracovat, může být také využití LMS programů. Learning Management System je systém, které využívá moderní didaktické prostředky. Cílem tohoto systému je zefektivnit řízení, plánování a organizaci výuky. Zahrnuje aplikace v prostředí internetu, například diskuzní fóra, vzdálené sledování výuky, evidence docházky žáků, atd. Jedním z takových systémů je např. Moodle, který zahrnuje nástěnku, tvorby a vypracování testů, vypracování a ukládání úkolu nebo samotný průchod tématem, u kterých je možno vložit dokumenty, obrázky i videa. [5]

Aby učitelé mohli výuku udělat žákům a studentům efektivnější a inspirativní, je ideální využít portál Fred, který nabízí kvalitní výukové materiály obsahující animace, interaktivní cvičení nebo vícejazyčná videa. [6]

Potřeba inovovat vzdělávání, ale i život ve společnosti, nastal již v době, kdy se vyvinulo rádio nebo televize. V dnešní době je i ve vzdělávání nutno sledovat trendy a „jít s dobou“, aby učení i studium bylo pro žáky přínosnější, zábavnější a díky tomu atraktivnější.

Použité zdroje

1. Nové vzdělávací technologie. In: Andromedia.cz [online]. [cit. 02–05–2018]. Dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/nove-vzdelavaci-technologie

2. Online kurzy MOOC. In: American Center [online]. [cit. 02–05–2018]. Dostupné z: http://www.americkecentrum.cz/online-kurzy-mooc

3. Digitální technologie rozvíjí z žáků kritické myšlení, shodli se učitelé. In: Novinky.cz [online]. 10. 6. 2016 [cit. 02–05–2018]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/406162-digitalni-technologie-rozviji-u-zaku-kriticke-mysleni-shodli-se-ucitele.html

4. Ing. Zuzana Popelková, DiS. Využití moderních didaktických technologií ve výuce chemickotechnologických předmětů na střední škole [online]. Zlín, 2017. Dostupné z: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/39403/popelkov%C3%A1_2017_dp.pdf?sequence=1. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Mgr. Jana Vašíčková, PhD.

5. tamtéž

6. 4. ročník celostátní konference Digitální technologie ve výuce — praktické využití ve školách [online]. Konference. 18. — 19. listopadu 2015, Kongresový hotel Jezerka, Seč-Ústupky. Dostupné z: www.msmt.cz/file/36390_1_1/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Veronika Jílková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University