Efektívne vzdelávanie podporované dátami

Peter Micko
Mar 18 · 3 min read
Obrázok

Vzdelávanie založené na dátach je prístup, v ktorom dáta informujú o efektívnosti vzdelávania a umožňujú jeho zlepšenie. Sú nástrojom pre učiteľov, ktorí zlepšujú svoj proces učenia prostredníctvom informácií, ktoré majú o svojich študentoch. Je to prístup, ktorý nevníma školskú triedu ako homogénnu skupinu, ale ako skupinu jednotlivcov, ktorí majú individuálne vzdelávacie potreby a rozdielne prístupy k učeniu.

Vzdelávanie založené na dátach obsahuje 3 základné kroky[1]:

1.Zber dát: zhromaždenie dát o študentoch. Dáta pochádzajú napríklad z hodnotení triedy a výsledkov štandardizovaných testov, ale aj z pozorovaní učiteľa. Táto fáza slúži pre určenie momentálnej úrovne porozumenia študentov.

2.Analýza dát: výber dôležitých informácií a odôvodňovanie výsledkov. V druhej fáze je dôležitá identifikácia toho, čomu študenti nerozumejú, teda kde majú medzery v porozumení.

3.Akcia: vytvorenie plánu pre učenie. Zo získaných informácií učiteľ vytvorí plán a konkrétne kroky pre zlepšenie učenia a prekonanie medzier, buď zopakovaním predchádzajúceho učiva alebo posunutím sa na nové učivo.

Tieto 3 kroky tvoria cyklus, v ktorom neustále prebieha opis súčasného stavu, analýza problému a určenie krokov ku zlepšeniu. Jednoduchý príklad môže byť domáca úloha a z udeleného hodnotenia môže byť učiteľovi evidentné napríklad sklamanie žiakov. Môže to hovoriť o tom, že niečo nepochopili. To znamená, že je s tým potrebné niečo spraviť, napríklad požiadať žiakov o vysvetlenie čomu neporozumeli.

Pre efektívnu prácu s dátami je potrebný ich dennodenný zber. Pre dlhodobé napredovanie študentov sú dôležité správne dáta v správny čas. Pre zber dát v reálnom čase sa môže použiť zámerné a pravidelné formatívne hodnotenie . Môže to byť rýchla kontrola metódou palec hore/dole, vopred pripravený kvíz alebo nástroj pre online prieskumy ako Socrative. Zhromažďovanie údajov prostredníctvom digitálnej platformy poskytuje učiteľom záznamy o výsledkoch hodnotenia, umožňuje spolupracovať s kolegami a komunikovať výsledky s rodičmi. Pomocou výsledkov hodnotenia učiteľ identifikuje vzdelávacie medzery a poskytne študentovi výzvy pre ich vyplnenie.Študenti reagujú na základe spätnej väzby od učiteľa alebo spolužiakov. Spätná väzba im pomáha v hlbšom pochopení a učení. Pri aplikovaní tejto metódy sa učitelia stávajú citlivejší na individuálne potreby študentov a tí si viac uvedomujú svoju zodpovednosť za zúženie medzery medzi tým, čo vedia, a tým, čo potrebujú vedieť.[2]

Dôležité je uvedomovať si, že dáta sú nepotrebné, ak nie sú využité. Dáta môžu poskytnúť užitočné informácie pre učiteľov, študentov a rodičov o získaných vedomostiach a dosiahnutom pokroku. Môžu zvýrazniť silné a slabé stránky študentov, učiteľov, škôl. Dáta samotné však nemôžu vyriešiť objavené problémy, nemôžu spraviť študentov inteligentnejšími a učiteľov viac efektívnymi.[3] Ich účelom by malo pochopenie potrieb študentov a prispôsobenie učenia týmto zisteniam.

Vzdelávanie založené na dátach je analogické s metodikou Rapid iteration, pri ktorej sa vytvára prototyp produktu, užívatelia ho okamžite testujú a tým dávajú spätnú väzbu, ktorá slúži pre vylepšenie produktu. Kritika školského systému spočíva predovšetkým v tom, že nevzdeláva žiakov pre budúcnosť. Pri súčasnom rýchlo sa meniacom svete môže byť náročné odhadnúť, čo budú študenti potrebovať vedieť za 5 rokov. Zber dát pri učení umožňuje merať pokrok študentov, reagovať na ich aktuálne potreby a prispôsobovať im proces vzdelávania.

ZDROJE

[1] KAMPEN, Maria. Data Driven Instruction: Definition and 11 Strategies [online]. 2019 [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://www.prodigygame.com/blog/data-driven-instruction/

[2] GOBLE, Trenton. How to Connect Data to Effect Meaningful Change [online]. [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://www.edsurge.com/news/2016-07-03-how-to-connect-data-to-effect-meaningful-change

[3] MINKEL, Justin. Too Much of a Good Thing: Making Data Work for Schools [online]. [cit. 2020–03–18]. Dostupné z: https://www.edweek.org/tm/articles/2015/01/27/too-much-of-a-good-thing-making.html

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Peter Micko

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade