Efektivita a podpora zaměstnanců ve vzdělávání

Martin Černý
Apr 24, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Mnoho z nás si dokáže představit firmu nebo společnost, která podporuje své zaměstnance ve vzdělávání a zlepšování svých dovedností, které přímo souvisí s jejich pracovním zaměřením. Dokážeme si stejně jednoduše představit firmu, která přispívá ať už finančně nebo jinými zdroji na vzdělávání svých zaměstnanců v oblastech, které přímo nesouvisí s náplní jejich pracovních činností?

S prvním z výše zmíněných případů se již mnoho z nás mohlo přímo potkat v našem zaměstnání. Tak jak doba a technologie postupují ve vývoji kupředu, je nutné zaměstnance učit novým postupům a technologickým přístupům k řešení problémů. Majitelé firmy a nadřízení jsou spokojeni, jelikož vzdělaný zaměstnanec (více specializovaný) zvládne práci vykonat efektivněji oproti nevzdělanému zaměstnanci a tím ušetří čas nebo případné vynaložené zdroje. Tato údržba se následně promítne na ceně nabízené služby nebo produktu.

Proč by tedy společnosti měly podporovat zaměstnance ve vzdělávání v oblastech, které nesouvisí s jejich pracovní činností a nepřinese kýženou efektivitu? V tomto případě si ale společnosti pokládají chybnou otázku. Pokud budeme vycházet z předpokladu, že chceme zvýšit efektivitu zaměstnanců, neměli bychom otázky směřovat pouze ke vzdělávání. Samotnou efektivitu zaměstnance může zvýšit i třeba pouhá kvalita spánku.

Jak vidíme samotné zvýšení efektivity (Co to přinese firmě?) je hlavním argumentem zaměstnavatelů. Zároveň se jedná o velmi komplexní problém, který do sebe nezahrnuje pouze vzdělávání zaměstnanců. Dobře placený zaměstnanec, může být nespokojený, například protože díky nedostatku volného času nebude mít kde svou vysokou výplatu utratit. Z tohoto důvodu bychom měli spíše vnímat, že za lepší efektivitou stojí spokojený zaměstnanec, který má konkrétní složky svého života vyvážené — dostatek volného času, dobrá výplata, proplacený oběd, pět dnů dovolené navíc nebo podpora ve vzdělávání v oblasti, která zaměstnance zajímá.

Právě s poslední zmíněnou skutečností jsem se setkal v mém zaměstnání. Můj zaměstnavatel se rozhodl, že vynaloží určitou částku na zaměstnance, aby se mohl vzdělávat v oblasti, která ho zajímá. Může se jednat nejen o běžné kurzy, ale například je možné si nechat proplatit i online kurzy edX, Coursera, Codecademy nebo Udemy. Kromě této podpory se můj zaměstnavatel rozhodl proplácet svým zaměstnancům čas strávený na jazykových kurzech, které sám organizuje (v tomto případě se spíše jedná o první případ).

Zaměstnavatelé by měli ke svým zaměstnancům přistupovat jako k lidem, kteří se chtějí učit a vzdělávat, ale zároveň by měli chápat, že se jejich zaměstnanci chtějí vzdělávat ve věcech, které nepřímo souvisí s jejich pracovní činností. Na základních a středních školách jsme také měli předměty, které nás bavily a předměty, které údajně budeme potřebovat v budoucím povolání.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store