Efektivní řízení kreativity

Christopher
Apr 11, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

V poslední době je kladen neustále větší tlak na invence a inovace. Prakticky každá společnost v jakémkoliv odvětví chce neustále vydávat nové produkty či služby nebo alespoň rozvíjet a inovovat stávající. Jsou tak kladeny obrovské nároky na kreativní činnost a řízení této činnosti u zaměstnanců firem. Tato skutečnost ovšem může mít negativní důsledek, jelikož kreativita a řízení nemusí jít vždy ruku v ruce.

Managementem kreativity se zabývá mnoho firem, snaží se zvýšit prostřednictvím různých intervencí a programů kreativní potenciál a kreativní klima na pracovišti. Ovšem v mnoha případech tomu nedávají takovou volnost, aby kreativita mohla růst. Základním pravidlem v těchto případech je pouze dodržovat rovnováhu mezi kontrolou a chaosem, což by měl mít na starosti řídicí pracovník, manažer. Manažer by měl rovněž věnovat pozornost různým principům řízení kreativity, kreativním analýzám a metodám řízení kreativity. Právě analýzy jsou velice důležité, jelikož nám dávají dnes již poměrně dobrou zpětnou vazbu o tom, zda je řízení či usměrňování kreativní činnosti vykonáváno efektivně.

A jak tedy správně přistupovat ke kreativitě?

Určitě se každý z nás potkal alespoň jednou v živote s nějakým opravdu kreativním člověkem. Všimli jste si toho, že tento typ lidí většinou neuznává řády, nedodržuje termíny a většinou chtěně či nechtěně dělají vše pro to, aby nebyli kompatibilní s okolním světem. Jak pak chcete takovou skupinu kreativních asi tak efektivně řídit? A nebude docházet k ničení kreativního potenciálu?

Osobně se domnívám, že kreativitu nelze tak snadno řídit, dokonce je nevhodné ji příliš řídit, jelikož tak může docházet ke snižování či ničení kreativního potenciálu. Představte si člověka, který se neustále o něco snaží, přičemž je neustále omezován požadavky nadřízených, které jsou mu cizí, protože má zcela jiné myšlení a jiný pohled na svět. Takový jedinec je velice frustrován a nakonec ztrácí zájem na tom, aby vykonával svoji činnost naplno.

Daleko lepší než nuceně a striktně řídit kreativitu, je kreativitu podporovat a pouze částečně usměrňovat. Louise Brace vymezuje ve svém článku principy, kterými lze podporovat kreativitu. Doporučuje starat se o rozmanitost, zlepšit pracovní prostředí, nepředpovídat, neomezovat anebo například překonávat hranice.

Důležité jsou také zdroje. Dopřejte kreativním jedincům potřebný čas a prostor, aby se necítili omezováni. Ti pak budou moci létat v oblacích a budou moci být opravdu kreativní a budou za oplátku generovat takové nápady, které běžné pracovníky nenapadnou.

Co považuji rovněž jako velice důležité, je rozdělení rolí v pracovních týmech. Belbin vymezuje různé role v týmech, přičemž kreativní lidé zastávají roli inovátorů a myslitelů. Proto je nejvhodnější, aby opravdu kreativní lidé věnovali pozornost pouze této činnosti. Ostatní činnosti související s projektem budou mít na starosti kolegové, kteří se starají o dotahování, usměrňování a realizaci kreativních myšlenek. Tím, že kreativní jedinec se bude věnovat pouze svoji práci a někdo jiný bude jeho výstupy usměrňovat či dávat jim formu, tak bude práce vykonávána daleko efektivněji.


Zdroje:

AMABILE, Teresa M. HOW TO KILL CREATIVITY. Harvard Business Review [online]. 76(5), 76–86 [cit. 2019–04–09]. ISSN 00178012. Dostupné z: http://gwmoon.knu.ac.kr/Lecture_Library_Upload/HOW_TO_KILL_CREATIVITY.pdf

CROPLEY, David H. Measuring Creativity for Innovation Management. Journal of technology management [online]. 2011, 6(3), 13–30 [cit. 2019–04–09]. DOI: 10.4067/S0718–27242011000300002. ISSN 07182724.

DUBINA, Igor. Optimising creativity management: Problems and principles. International Journal of Management and Decision Making [online]. 2006, 7(6), 677–691 [cit. 2019–04–10]. DOI: 10.1504/IJMDM.2006.011076. ISSN 14624621. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/254451822_Optimising_creativity_management_Problems_and_principles

BRACE, Louise. The Seven Principles of Managing for Creativity. Management 3.0: The Future of Management and Leadership [online]. 2016 [cit. 2019–04–11]. Dostupné z: https://management30.com/blog/the-seven-principles-of-managing-for-creativity/

BELBIN, R. M. Týmové role v práci. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978–80–7357–892–3.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store