eLearning výhodou uspěchané doby???

VS
VS
Mar 24, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Vzdělávací proces se v dnešní době vyznačuje celou řadou nových aspektů, které ho odlišují od tradičních metod vzdělávání.[1]

Samotná definice toho, co je vlastně eLearning se neustále vyvíjí od původního pojetí významu, kterým byla myšlena jakékoliv vzdálená výuky skrze elektroniku. Začátky tohoto typu distančního vzdělávání jsou na konci 19. století spojeny s rádiem, následovaným televizí přes počítače až k dnešnímu on-line pojetí.

On-line vzdělávání je pojetí, které dnes bráno za bernou minci významu. Proto je ale potřeba si spočítat výhody i nevýhody daného typu vzdělávání. Někomu může vyhovovat zejména časová nenáročnost v daném okamžiku, ale možnost kurz absolvovat v čase, který se studentovi hodí a zejména pak možnost vzdělávat se odkudkoliv. Pro velké množství lidí je v dnešní uspěchané době jet se někam proškolit, i přesto, že samotné školení trvá např. 6 hodin, protože mnohdy se k času školení musí přičíst ještě x hodin na cestování do místa kurzu. A právě tady vzniká obrovská výhoda on-line kurzu, protože moct strávit čas zábavou nebo jinou užitečnou činností místo cestování, je velkou motivací.

Naopak jako velké mínus by se dalo považovat paradoxně ono virtuální prostředí. Mnohdy je těžké popsat detail problému lektorovi, když jediným nástrojem pro komunikaci je e-mail, forum nebo chat. Osobní kontakt nelze jen tak nahradit a konverzace tváří v tvář má přínos zejména ve větších možnostech přímé konverzace.

Za další mínus se dá považovat nemožnost jeden kurz vést ve stejné váze on-line a osobně. Ne všichni zájemci o kurz mají přístup k informačním technologiím nebo mají dostatečné znalosti pro práci s nimi, aby se kurzu účastnili. Přeci jen starší generace mívá problémy s prací s výpočetní technikou a radši by navštívili školení face to face, které se ale nedá mnohdy přirovnat k on-line podobě.

Osobně patřím do generace, která umí pracovat s výpočetní technikou a některé kurzy absolvuji ráda v on-line podobě, protože čas je drahou komoditou. Jsou ale i kurzy, kvůli kterým omrzím komfort a čas, abych se mohla zúčastnit osobně kurzu. Vidím výhody i nevýhody tohoto druhu vzdělání, ale taky vidím možnost volby. Kdo chce, může se zúčastnit nějakého kurzu fyzicky, ale ten kdo nechce, může informace získat on-line.

[1] NOCAR, David, et al. E-learning v distančním vzdělávání. In: Univerzita Palackého. Dostupné z http://servere. csvs. cz/konference/NCDiV2004_sbornik/Nocar-231–237. pdf. 2004.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store