Image for post
Image for post

Evidence based learning? Pozor na něj!

Soňa Pin
Soňa Pin
Apr 11, 2019 · 2 min read

Snad ze všech stran ve vědeckém prostředí slyšíme evidence based tohle a evidence based tamto, evidence based librarianship nevyjímaje. A ano, v mnoha oborech se aplikace vědeckých metod uplatňuje, a co víc — je jejich stavebním kamenem, je to ale především v oborech přírodovědných. Pro pedagogický výzkum však může edukace založená na důkazech (Evidence Based Education — EBE) přinést více nebezpečí než přínosů.

EBE je: „jednak výsledkem ostré kritiky tradičního pedagogického výzkumu, jednak výrazem ambice aplikovat na poli vzdělávání metody užívané v přírodních vědách a v medicíně.“[1]

A co kritici tradičnímu pedagogickému výzkumu vlastně vytýkají? Pokud bych měla zkrátit body, které ve svém článku jmenuje profesor Štech, řekla bych, že pedagogický výzkum neřeší aktuální problémy a už vůbec ne ty, které by pomohly praktikům. Nejsou toto jedny ze základních důvodů výzkumu? Příznivci EBR (Evidence based research) míní, že „dobrý výzkum a teorie se poznají podle toho, zda podstatným způsobem přispívají ke zlepšení pedagogické praxe a usnadňují rozhodování praktiků ve školách i školskopolitická rozhodnutí.“[2]

Existuje ale také kritika prosazení EBR: obecně kultivační funkce výzkumu se mění na funkci ovlivňování či přímo řízení praxe. Kvůli technikám vypisování financovaných témat, pravidlům financování výzkumu, i vědy, a kritériím kvality se nenápadně eliminují „politicky nežádoucí“ podoby výzkumu. Jedním z dalších bodů kritiky je paradoxně umrtvení kritického myšlení, protože co není exaktně doloženo, neexistuje.[3]

Z výše uvedeného vyplývá, že využíváním EBE/EBR v pedagogickém výzkumu je spíše de-profesionalizací pedagogiky nežli zvýšením její kvality.

„Skutečnost, že výchova a vzdělání jsou složitě determinovanými, subtilními a dlouhodobějšími jevy, že staví na humanistických hodnotách, na výchovných a vzdělávacích cílech, prostě zaniká.“[4]

Vzdělání a východu nelze jednoduše škatulkovat mezi přírodní vědy a naoko si tak zjednodušit pedagogický výzkum.

Zdroje:

ŠTECH, Stanislav. EDUKACE ZALOŽENÁ NA DUKAZECH. Dostupné z:

Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika [online]. 2009, 59(3), 232–258 [cit. 2019–04–11]. Dostupné z:


[1]ŠTECH, Stanislav. EDUKACE ZALOŽENÁ NA DUKAZECH. Dostupné z:

[2]Tamtéž.

[3]Tamtéž.

[4]Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika [online]. 2009, 59(3), 232–258 [cit. 2019–04–11]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store