Kristýna Juránková
Mar 4 · 5 min read
  • Facebook jako nástroj vzdělávání?

Není pochyb o tom, že Facebook je v současnosti nejvyužívanější sociální síť na světě. Je však možné využít ho ve vzdělávání? Jak z něj vytvořit eLearningový nástroj, který může pomoci studentům při výuce? A jak funguje vzdělávání pomocí Facebooku v praxi? Na tyto otázky se pokusím zodpovědět v článku.


Adam Jang, Unsplash

Sociální sítě, to nejsou jen Facebook. Samozřejmě bychom sem mohli zahrnout Instagram, Twitter nebo u mládeže tolik populární Tik Tok. Ze statistických dat ovšem vyplývá, že Facebook je stále nejpopulárnější sociální sítí světa, proto tento článek zaměřím převážně na Facebook.

Podle Českého statistického úřadu měla Česká republika v září roku 2019 10 681 161 obyvatel. Z tohoto počtu je podle webu 365 tipů 5 300 000 uživatelů Facebooku. Jedná se tedy o silný nástroj, který lze využít i jinak než jen ke kontaktování přátel a sdílení fotografií. Facebook je primárně sociální sítí a rozhodně nebyl vytvořen pro vzdělávací účely, přesto má však několik výhod, se kterými můžeme pracovat, pokud bychom přece jen chtěli Facebook implementovat do výuky:

  1. Je dostupný: Pokud se omezíme pouze na Českou republiku, je 5 milionů uživatelů významné číslo, v celosvětovém kontextu, Mark Zuckerberg potvrzuje enormní počet 2,7 bilionů uživatelů Facebooku (toto číslo však zahrnuje celkové údaje i o uživatelích Instagramu, Whats app atd., které spadají pod Facebook). Jedná se tedy o obrovský lidský kapitál, který by mohl být vzděláván prostřednictvím sociálních médií.
  2. Je zdarma.
  3. Je otevřený: Facebook podporuje všechny multimediální prvky, které mohou výuku udělat příjemnější. Můžeme nahrávat videa, přidávat obrázky, zprávy, prezentace, animace, chaty, soukromé zprávy a to vše 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  4. Zapojuje: Facebook umožňuje sledování příspěvků a notifikací. Každá student je tedy v okamžiku nového příspěvku informován o aktivitě v kurzu. to může vést k rychlejší reakci studentů a aktivní diskuzi. Zároveň mohou studenti sami vstupovat do vzdělávacího prostoru, vytvářet vlastní texty videa aj. a sdílet je se svými spolužáky.
  5. Je přenositelný: existuje dnes student, který nemá ve svém chytrém mobilním telefonu Facebook aplikaci? Studenti tedy mohou studovat kdykoliv a odkudkoliv.
  6. Virtuální prostředí: úlohou učitele dnes již není studenty omezovat jen na určité znalosti. Naopak by měl rozvíjet a podporovat jejich snahu v samostatném učení a dalším vzdělávání. Vytváření virtuálního prostředí je jedním z nástrojů personal learning environment.

Pokud bychom více přemýšleli nad výhodami využití Facebooku, jistě bychom našli mnohé další. Odvrácenou stranou jsou však i nevýhody, nad kterými je třeba se také zamyslet:

  1. Všechno vidí: přihlášením k Facebooku automaticky povolujeme sledování našich činností. Co hledáme na internetu, jaké aplikace máme v telefonu a jak je využíváme. Jaké informace sdílíme na Facebooku, kdo jsou naši přátelé a čemu dáme like.
  2. Pozornost: využívání sociálních sítí obecně, může vést k rušivému efektu a nutkání k prokrastinaci. Určitě všichni znáte situaci, kdy chcete na Facebooku jen něco rychle zkontrolovat a najednou scrolujete bez zájmu nepodstatné zprávy.
  3. Kvalita vzdělání: otázka, zda může mít využití jakýchkoliv technologií ve výuce kladné dopady na výsledky vzdělávání je sporná, mezi vědci nepanuje shoda. Učitelé se ve větší míře shodují, že používání technologií má negativní dopady na vývoj a vzdělávání.

Pokud si takto shrneme klady a zápory využití Facebooku, nelze jednoznačně říci, zda je použití Facebooku mít pozitivní či negativní. Osobně vidím příležitost v podpoře vzdělávání a k rozšiřování znalostí. Kurátorsky vedená facebooková stránka, kam jsou přidávány materiály, jenž mají rozšiřovat výuku a to ne jen pedagogy ale i studenty, aktivní zapojení studentů do diskuzí, P2P a kvalitní zpětná vazba. To jsou příležitosti, které Facebook jistě přináší. Pojďme se tedy podívat na výzkumy, které v této oblasti proběhly a které nám možná přinesou více informací.

V článku Ireny Valové, Facebook as a Tool Aiding University Education je popsána implementace Facebooku do studentského vzdělávacího prostředí. Autorka popisuje své zkušenosti z Department of Computer Systems and Technologies Ruse University, kde po dobu pěti let analyzovala využití Facebooku ve výuce. Autorka došla k závěrům, že využití Facebooku mělo pozitivní dopad na vzdělání, dokonce větší, než všichni očekávali. Studenti vykazovali vysokou míru spokojenosti, pozitivně je hodnocena i motivace studentů k učení. Studenti museli ve skupině publikovat výsledky své práce a zároveň sledovat diskuze pod články.

Na konferenci v Peru (2019) přednesli zástupci Universidad Nacional de Ingenieria příspěvek, ve kterém popisovali zapojení Facebooku do studia strojírenství. Tradiční výukové metody byly pro studenty značně limitující, protože vedli studenty pouze k jednostrannému zájmu o problematiku, kterou jim předkládal učitel. Využití Facebooku proto rozšířilo výukové metody, studenti mohli studovat kdykoliv chtěli a aktivně mezi sebou diskutovali. Výzkum opět prokázal zvýšenou motivaci ke studiu.

A jak je to s výzkumem v oblasti Facebooku ve vzdělávání v České republice? Tomuto tématu se ve svém článku Is Facebook a Similar Learning Tool for University Students as LMS? věnuje doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. Autor výzkumu ve svém článku popisuje výzkum mezi 512 studenty ze tří českých univerzit. Ve výzkumu zkoumali, zda je Facebook opravdu tolik důležitý ve vzdělávání. Výsledky výzkumu ukázali, že studenti považují Facebook za hlavní a dostupný vzdělávací nástroj a že studenti využívají Facebook pro jejich vzdělávací aktivity. V závěru článku autor upozorňuje na nutnost věnovat pozornost novým vzdělávacím metodám.

Závěr

To, jak implementovat sociální sítě do vzdělávání se stále učíme. Přesto však již na toto téma existují výzkumy, které ukazují, že výsledky jsou více než pozitivní. V tomto ohledu by jistě bylo vhodné zopakovat doporučení Ludvíka Egera, že bychom měli věnovat zvýšenou pozornost novým vzdělávacím metodám a naučit se je používat. Protože sociální sítě jsou součástí našich životů, ať se nám to líbí nebo ne.

Zdroje:

EGER, Ludvík. Is Facebook a Similar Learning Tool for University Students as LMS? Procedia — Social and Behavioral Sciences [online]. 2015, 203, 233–238 [cit. 2020–03–04]. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.08.287. ISSN 18770428.

NEUMAJER, O. Rizikové i nutné: technologie ve vzdělávání. Řízení školy. Praha : Wolters Kluwer. 4/2013, strana 18–19. ISSN: 1214–8679.

PAPPAS, Christopher. 10 Tips To Effectively Use Social Media In Formal Learning. ELearning Industry [online]. 2020, 13.5.2013 [cit. 2020–03–04]. Dostupné z: https://elearningindustry.com/10-tips-to-effectively-use-social-media-in-formal-learning

PAPPAS, Christopher. Using Facebook For eLearning: The Ultimate Guide For eLearning Professionals. ELearning Industry [online]. 2020, 31.5.2015 [cit. 2020–03–04]. Dostupné z: https://elearningindustry.com/using-facebook-for-elearning-ultimate-guide-for-elearning-professionals

PARAGULLA, Julio Vasquez, David LLULLUY a Avid ROMAN-GONZALEZ. 2019 IEEE World Conference on Engineering Education (EDUNINE), Engineering Education (EDUNINE), 2019 IEEE World Conference on. 2019, 1–6. DOI: 10.1109/EDUNINE.2019.8875812. ISBN 9781728116662.

TIP#650: Kolik má v Česku Facebook uživatelů? Jak je to s věkem? Proč jsou ta čísla tak podivná? @365tipu [online]. [cit. 2020–03–04]. Dostupné z: https://365tipu.cz/2016/11/06/tip650-kolik-ma-v-cesku-facebook-uzivatelu-jak-je-to-s-vekem-proc-jsou-ta-cisla-tak-podivna/

VALOVA, Irena a Milko MARINOV. Facebook as a Tool Aiding University Education — Whether it is Possible and Useful. TEM Journal [online]. 2019, 8(2), 670–676 [cit. 2020–03–04]. DOI: 10.18421/TEM82–48. ISSN 22178309.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kristýna Juránková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

More From Medium

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Nejznámější platformy MOOC

More on Iskm06 from EDTECH KISK

More on Iskm06 from EDTECH KISK

Otevřené vzdělávání

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade