Femtech na vzostupe

Gabriela Godiskova
Feb 1 · 6 min read
zdroj: stock.adobe.com

Prvýkrát v živote som pojem femtech zachytila nedávno, približne pred pol rokom, keď som čítala článok o aplikáciách sledujúcich menštruačný cyklus svojich užívateliek. Predpokladám teda, že výraz femtech je pre mnohých ľudí neznámy, a preto považujem za dôležité vysvetliť jeho význam. Toto pomenovanie vzniklo z dvoch anglických slov — female (žena) a technology (technológia). Doslovný preklad slova femtech by teda bol ženské technológie, avšak vhodnejšie slovné spojenie by mohlo byť technológie pre ženy.

Čo všetko by si mal človek zaradiť do oblasti femtech? Predovšetkým sa do tejto sféry zahŕňajú mobilné aplikácie vyvinuté pre potreby ženskej populácie, ale aj dizajn a produkcia výrobkov, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu pozitívneho zdravotného stavu (well-being) dotyčnej ženy [1]. Je podivuhodné, že odvetvie, ktoré sa venuje výlučne rozvoju zdravotnej pohody žien, sa rozrástlo až teraz — počas štvrtej priemyselnej revolúcie. Skôr než spomeniem rozvojový potenciál femtech priemyslu na ekonomickom trhu, rada by som predstavila konkrétne príklady toho, akými spôsobmi dokážu byť pre ženy tieto technológie nápomocné.

Femtech a menštruačný cyklus

Väčšina žien si život bez menštruačného cyklu nedokáže predstaviť. Okrem samotnej menštruácie má cyklus ešte iné súčasti — regeneračnú a folikulárnu fázu, ovuláciu a luteálnu fázu [2]. Keďže každá žena má iný cyklus, namiesto toho, aby si ručne vypočítavala jednotlivé ovariálne fázy, môže na to použiť aplikáciu. Umelá inteligencia obsiahnutá v aplikácii dokáže na základe poskytnutých fyziologických údajov predikovať časový horizont ovariálnych fáz užívateľky. Vo väčšine aplikácií sa ku konkrétnemu dňu cyklu dá pridávať aktuálna telesná váha a teplota, ale takisto aj stav fyzickej a duševnej pohody. Aj pomocou sledovania takto banálnych údajov môže gynekológ uvažovať o výskyte gynekologického ochorenia u ženy. Treba však pamätať na to, že za údaje, ktoré aplikácii poskytne je zodpovedná ona sama, a preto lekár musí počítať aj s určitou mierou nepresnosti. Medzi najrozšírenejšie femtech aplikácie v tejto oblasti patria: Clue, Flo, Eve Tracker App, Period Diary a mnohé iné.

zdroj: stock.adobe.com

Dopredu ide aj vývoj menštruačných pomôcok, ktoré kráčajú ruka v ruke s ideou zníženia produkcie odpadu na človeka. Dostupné sú preto rôzne organické tampóny, ale aj menštruačné disky či kalíšky. Dokonca sa pracuje na vývoji smart menštraučného kalíška, ktorý pomocou senzorov hlási svoju voľnú kapacitu mobilnej aplikácii. Na území Českej republiky vznikol startup Sayu, ktorý sa venuje výrobe a predaju menštruačnej spodnej bielizne.

Femtech a materstvo

Najpravdepodobnejším obdobím pre počatie je obdobie tzv. plodných dní. Benefitom vyššie spomenutých aplikácií je možnosť automatizovanej predikcie výskytu týchto dní. Pre užívateľku to predstavuje nástroj na predchádzanie nechcenému počatiu, ale naopak aj na uľahčenie cesty k vytúženému potomkovi. Niektoré aplikácie sa dajú prepnúť do tehotenského módu. Žena v nich má následne k dispozícii tehotenský denník, do ktorého si značí priebeh svojho tehotenstva.

zdroj: stock.adobe.com

Okrem mobliných aplikácií sa v oblasti materstva vyvíjajú rôzne produkty, ktorými sa snažia výrobcovia uľahčiť život budúcim, ale aj súčasným matkám. Švajčiarska firma Ava vytvorila náramok, ktorý detekuje 5 najvhodnejších dní na počatie v rámci cyklu, a to na základe fyziologických údajov, ktoré zbiera počas spánku užívateľky. Ďalšou firmou, ktorá sa venuje produkcii a dizajnu femtech zariadení, je Elvie. Ich odsávačka na materské mlieko je revolučná vo svojej tichosti a nositeľnosti. Počas odsávania sa tak matka môže venovať práci alebo iným aktivitám.

Výskum a zdravie

Primárnym cieľom femtech spoločností je skvalitnenie zdravia žien a starostlivosti, ktorá im je poskytovaná. Na to, aby sa mohla táto starostlivosť zlepšovať, je potrebný výskum, ktorý sa venuje ženským ochoreniam. Medzi tie patrí napríklad endometrióza. Je to choroba, pri ktorej dochádza k vzniku endometrických ložísk. Endometrické ložiská sú časti sliznice maternice, ktoré sa môžu nachádzať v akejkoľvek časti vnútornej oblasti ženských pohlavných orgánov. Endometrióza je sprevádzaná panvovou bolesťou a vysoko bolestivou menštruáciou [3]. Aj vďaka výskumu femtech spoločností sa dá toto ochorenie detekovať prostredníctvom krvných testov a je tak možné predísť invazívnej diagnostike v podobe operačného zákroku. Okrem toho femtech výskumníci študujú aj ženské onkologické ochorenia, ktoré sú podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) každoročne dôvodom úmrtia pre takmer milión žien. Na svete vzniká množstvo startupov, ktoré sa venujú práve tejto problematike. Patrí medzi nich napríklad firma Nextgen Jane.

zdroj: stock.adobe.com

Ďalšou sférou výskumu v oblasti ženských technológií je skúmanie plodnosti, teda reprodukčnej schopnosti žien. Jedným zo startupov, ktoré vznikli za účelom osvety, je americký startup FertilityIQ, ktorý slúži ako platforma pre páry usilujúce sa o počatie dieťaťa. Prostredníctvom tejto služby sa potenciálni rodičia môžu napríklad dozvedieť o formách asistovanej reprodukcie. Ako užívatelia sa tiež dokážu zapojiť do diskusií plných praktických rád a tipov ohľadom plodnosti.

Úspešnosť na trhu

Femtech zažíva v posledných rokoch prudký nárast v počte zákazníkov, ale aj v celkovej trhovej hodnote. Koncovými užívateľmi ženských technológií sú nielen fyzické osoby, ale aj nemocnice a diagnostické centrá, ktoré sa venujú napríklad výskumu reprodukčného zdravia žien [4]. Podľa prieskumu agentúry Frost & Sullivan bude mať toto priemyselné odvetvie do roku 2025 hodnotu 50 miliárd dolárov [5]. Práve narastajúci dopyt a s tým spojené očakávanie ďalšieho rastu hodnoty v búdcnosti sú dvoma hlavnými dôvodmi na investíciu v odvetví femtech, ktoré lákajú investorov. Dotovanie vývoja technológií pre ženy sa zvyšuje od roku 2017, kedy boli femtech startupy financované sumou 334 miliónov dolárov. Predpokladaná finančná čiastka na rok 2019 bola viac než 400 miliónov dolárov [6].

zdroj: stock.adobe.com

Ďalšou príčinou toho, že si investori všímajú túto priemyselnú sféru, je silná marketingová kampaň zo strany femtech firiem. Ženské zdravie sa snažia spropagovať tým najprirodzenejším spôsobom. Presviedčajú investorov, ale aj širokú verejnosť, že ide o prirodzenú súčasť života. Britská spoločnosť Elvie takýmto spôsobom upozornila na zanedbávanie starostlivosti o stav ženského panvového dna. Kampaň bola však mnohými chápaná ako kontroverzná, aj keď jej predstavitelia len poukazovali na problémy, ktoré slabosť svalov panvového dna spôsobuje.

Príležitosti na rozvoj

V oblasti ženských technológií sa stále odkrývajú možnosti, ako priniesť ešte lepší dopad na ľudskú spoločnosť. Záslužnou činnosťou, o ktorú sa femtech usilujú, je odstraňovanie stigmatizácie ženského reprodukčného cyklu — od prvej menštruácie cez menopauzu až po detabuizovanie témy ženskej sexuality [7].

Ďalšou sférou poskytujúcou priestor na rozvoj je vylepšenie súčasných technológií, ktoré by mohli byť v budúcnosti spoľahlivejšie — napríklad v predikcii plodných a neplodných dní, aby sa predchádzalo škandálom podobným tomu, ktorému čelila švédska aplikácia Natural Cycles. Táto aplikácia slúži ako antikoncepčná pomôcka, ktorá predikuje plodné dni užívateľky a radí jej s prípadným využitím klasických foriem antikoncepcie. Mnoho užívateliek sa spoľahlo na túto schopnosť aplikácie, avšak vďaka nepresnostiam v aplikačnom algoritme došlo k desiatkam nechcených tehotenstiev.

zdroj: stock.adobe.com

V neposlednom rade majú femtech priestor na skvalitnenie služieb a prístupnosti pre všetky ženy. Z predchádzajúcich viet je zrejmé, že femtech sa venujú primárne ženám, ktoré majú menštruáciu, sú tehotné alebo chcú mať svoju plodnosť pod kontrolou. Ako však skvalitniť život ženám, ktoré nemenštruujú alebo nemajú záujem otehotnieť? Aj to by mohla byť otázka, ktorá načrtne iný pohľad na ženy v perspektíve ženských technológií. Cieľom femtech by malo byť pochopenie ženy ako individuálnej osobnosti majúcej svoje špecifické potreby, ktoré sa dajú efektívne plniť za využitia technológií vyrobených pre ženy.

  1. JARAMILLO, Estrella. Femtech in 2019: 13 Trends And Highlights In Women’s Health Technology. In: Forbes [online]. 2019. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/estrellajaramillo/2019/12/17/femtech-in-2019-trends-investment-in-womens-health-technology/
  2. Menstruační cyklus. In: WikiSkripta [online]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Menstrua%C4%8Dn%C3%AD_cyklus
  3. BULLETTI, Carlo, Maria Elisabetta COCCIA, Silvia BATTISTONI a Andrea BORINI. Endometriosis and infertility. Journal of Assisted Reproduction and Genetics [online]. 2010, 27, 441–447. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s10815-010-9436-1
  4. BRADLEY, Siân Abigail. Femtech is more than organic tampons and smart vibrators, period. In: Tech Talks [online]. Dostupné z: https://www.tech-talks.co.uk/articles/femtech-is-more-than-organic-tampons-and-smart-vibrators-period
  5. Digital Revolution in Women’s Health. In: Frost&Sullivan [online]. 2018. Dostupné z: https://ww2.frost.com/files/1015/2043/3691/Frost__Sullivan_Femtech.pdf
  6. OLSEN, Dana. This year is setting records for femtech funding. In: PitchBook [online]. 2018. Dostupné z: https://pitchbook.com/news/articles/this-year-is-setting-records-for-femtech-funding
  7. KLEINMAN, Zoe. Femtech: Right time, wrong term? In: BBC [online]. 2019. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-49880017

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Gabriela Godiskova

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade