Gamifikace jako důležitý aspekt motivace v on-line vzdělání

Natálie Velecká
Mar 26, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Zdroj

Motivace

Motivace je jedním z důležitých prvků ve vzdělávacím procesu, který vede k dosažení studijních cílů. Obecně může být pojem definován například jako: “ proces zahájení a následné regulace činnosti, jejíž účelem je dosažení relevantního cíle — kýženého stavu (často doprovázeno pocitem spokojenosti) — rovnováhy.”[1] Motivaci můžeme dělit na vnitřní a vnější, kdy vnitřní motivací může být chápáno takové jednání, vedoucí k uspokojení individuálních potřeb jedince. Vnější motivací pak jsou chápány vnější vlivy působící na jedince. Pro vzdělávání je důležitější motivace vnitřní, kdy studenti vnímají učivo jako pro ně přínosné, zajímavé a zapojují se do vyučovací hodiny, učivo není nutností, kterou po nich vyžadují příslušné autority. Dnes právě časté vyžadování dosažení určitých výsledků působí negativně na vývoj studentů, kteří mnohdy podvádějí, opisují jen proto, aby nezískali špatné hodnocení apod. a nevnímají vzdělání jako přínos.

Ztrátu vnitřní motivace dále můžeme pozorovat v on-line vzdělání i dle nedokončení studií e-learningových kurzů, například MOOC kurzy hlásí pouze 5–10%[2] absolvovaných studií. Jak tato čísla zvýšit? Řešením by mohlo být využití gamifikace.

Gamifikace

Gamifikace může být vysvětlena jako: “snaha oživit práci či jakoukoliv jinou činnost herními prvky, učinit ji tak zábavnější a zvýšit zapojení zaměstnanců a uživatelů”.[3] Gamifikace je nepochybně i významným nástrojem zatraktivnění vzdělávacího procesu. Může vést k usnadnění si zapamatování učiva, protože to zde bývá spíše vnímáno jako zábava. Nejčastější podobou, se kterou se jistě setkal každý minimálně jednou ve svém životě, je získávání odměny ve formě tzv. badgets tedy odznáčků. Za splnění úlohy nebo souboru úloh dostane řešitel odznáček, který mu pomáhá stoupat v pomyslném žebříčku osvojených si kompetencí. Ovšem s touto formou gamifikace se nesetkáváme nutně pouze v digitálním prostředí. Příkladem může být například skautský oddíl a udělování odznaků v rámci komunity.

Dále za gamifikace můžeme považovat i sdílení dosažených výsledků či svého průběžného pokroku v osobním vzdělávacím procesu. Mezi jedinci tímto vzniká soutěživost, která je motivuje k tomu, aby se více snažili a dosáhli lepších výkonů.

Následující video informuje o 4 úrovních gamifikace a zprostředkovává jejich příklady.

Na internetu je k nalezení velké množství aplikací využívající gamifikaci a také vysoký počet žebříčků jejich hodnocení. S gamifikačmími aplikacemi se můžeme setkat i na sociálních sítí například formou kvízových her. Ovšem je zde zaručena kvalita?

Použité zdroje:
[1] Motivace, dělení motivů, sebezáchovné (biologické), psychické a sociální motivy. Studium Psychologie: Psychologie pro každého [online]. c2016 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: https://www.studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/12-motivace-deleni-motivu.html
[2]Proč kašleme na novoroční předsevzetí, online kurzy a diety. Mimoskolu [online]. 2015 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: http://www.mimoskolu.cz/proc-kasleme-na-novorocni-predsevzeti-online-kurzy-a-diety-2/
[3] ŠKRABÁNEK, Jan a Aleš STUDENÝ. Učiní nás gamifikace závislými na práci?. SystemOnLine [online]. c2001–2019, 2018 [cit. 2019–03–15]. Dostupné z: https://m.systemonline.cz/hrm-personalistika/ucini-nas-gamifikace-zavislymi-na-praci.htm

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store