Generace ???

VS
VS
Apr 30, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

„Předstírat, že všechny technologie jsou zlo nebo že neexistují, asi nemá smysl.“[1]

Dnešní doba je nazývá „dobou digitální“, ale jsme na ní připraveni? Opravdu si neumíme představit život bez digitálního prostředí? Odpověď na otázku není jednoduchá, ale dá se škatulkovat. Každou chvíli můžeme někde slyšet o generaci X, Y, Z — víte, do jaké generace sami spadáte?

Za generaci X se u nás považuje populace narozená v rozmezí 1965–1990 (v zahraničí do roku 1980), tedy lidé, kteří se vzdělávali výhradně z tištěných publikací, ale přesto umí používat technologie k běžným úkonům. Jejich dospívání nebylo prokládáno tolika technologiemi a tito jedinci se museli umět zabavit jinak, zpravidla spolu někde venku, chtěli-li si popovídat, museli se sejít nebo si v některých případech zavolat.

Generace Y se rodila do roku 2000 a na komunikačních technologiích si zakládá. Vždyť během této generace se rozvinuly komunikační sítě typu ICQ, Skype či různé chaty, které se díky jejich inovacím následně transformovaly až do dnešní podoby sociálních sítí, bez kterých si následná generace Z neumí představit svět. A právě tato generace lidí narozených do roku 2009 je považována za první čistě digitální generaci, jejichž život je od dětství protkán nezměrným množstvím komunikačních technologií, což v nezměrném množství vede již od útlého dětství k závislosti. Vždyť, co by tato generace dělala v lese s mapou a buzolou v ruce místo mobilu s GPS?

Je možné každého jedince zařadit do určité generace podle roku narození, ale znamená to, že je digitálním přistěhovalcem každý z generace X a Y, nebo je těžké najít hranici pro jasné rozdělení mezi digitální přistěhovalce a domorodce uvnitř každé generace? Za digitálního domorodce se považuje „ten, který celý život využívá digitální technologie jako internet, mobilní telefony, videohry, televizi, MP3 přehrávače apod.“[2], naopak digitálním přistěhovalcem je „člověk, který vyrostl v analogovém světě a je tedy s digitálním prostředím propojen méně než digitální domorodec. Časem se někteří z nich naučili psát e-maily nebo používat sociální sítě, ale přesto je jim toto prostředí cizí.“[3] Není ale možné přeci říci, že člověk z generace X může být pro něco digitálním přistěhovalcem, ale v jiné oblasti přesto digitálním domorodcem? Ideální „definice by tedy zněla tak, že každý je digitálním domorodcem pro technologie doby, ve které vyrůstal. U všech dalších, na které postupně přejde a které již pro něj nebudou zcela intuitivní, se místo toho stane digitálním přistěhovalcem.“[4]

Současné děti by měly být již generací Alfa, která umí plně využívat veškeré možnosti komunikačních technologií, za hlavní považuje ty informace, které najde nejjednodušeji na webu, ale opravdu jsou tyto děti digitálně kompetentní nebo jsou jen konzumenti toho, co jim nabízí jejich doba? Současné děti s naprostou samozřejmostí ovládají dotykové mobily, tablety, umí hledat na internetu povrchní data, ale tady zpravidla končí. Tato generace neumí konstruktivně řešit problém či výzvu, neřekne-li jim „bratr Google“ nebo nějaký Youtuber, jak na to.

Nyní je čas se zamyslet nad tím, co technologie přináší a co naopak lidstvu berou. Samozřejmě, je fajn mít přístup k nezměrnému množství informací odkudkoliv a kdykoliv, ale naše sociální interakce se omezují na různé formy messengeru. Nebylo by nyní výzvou pro mnohé z nás si místo např. „suchého únoru“, tzv. měsíce bez alkoholu, si dát měsíc bez sociálních sítí?? Kolik z nás by to zvládlo?

[1] Digitální domorodci | Psychologie dnes. [online]. Copyright © 2019 PORTÁL, s.r.o. [cit. 30.04.2019]. Dostupné z: https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/psychologie-dnes/87552/digitalni-domorodci

[2] Digitální domorodec | PortálDigi. PortálDigi | Místo pro rozvoj vašich digitálních kompetencí [online]. Dostupné z: https://portaldigi.cz/digislovnik/digitalni-domorodec/

[3] Digitální domorodec — WikiKnihovna. [online]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Digitální_domorodec

[4] Digitální domorodci a kde je najít? Cesta k digitální gramotnosti vede přes vzdělání | inSmart.cz. inSmart.cz | Držíme krok s dobou chytrých technologií [online]. Copyright © 2019. [cit. 30.04.2019]. Dostupné z: https://insmart.cz/digitalni-domorodci-a-kde-je-najit-cesta-k-digitalni-gramotnosti-vede-pres-vzdelani/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store