Generace X & Y

Kristýna Kvizdová
May 16 · 3 min read
Zdroj

Dvě generace, které se ve společnosti prolínají a které jsou v mnoha ohledech velice odlišné. Díky těmto rozdílům se od sebe navzájem ale mohou spoustu věcí naučit. V tomto článku bych se chtěla věnovat především generaci X a Y a to hlavně z toho důvodu, že sama si uvědomuji rozdíly mezi příslušníky jednotlivých generací. Do generace X patří mí rodiče a značná část mé rodiny, i když se v některých věcech neshodneme, v něčem se naopak já jako mileniál od nich mohu ledacos přiučit. Úplně stejně to ale platí i naopak. Chtěla bych se tedy krátce podívat na to, co to vlastně generace X a Y jsou, jaký mají vztah k technologiím a čím se liší. Nechci tu vytvářet přesné definice, chtěla bych se spíše podělit o to, jak je sama vnímám.

Do generace X patří jedinci, co se narodili v 60. a 70. letech. Vyrůstali v době, kdy byla společnost v mnoha ohledech nestabilní a hodnoty se jim měnily (bortily?) před očima. Proto se tenkrát naučili být mnohem samostatnější a začali být mnohem otevřenější novým možnostem. Technologie se v té době vyvíjely a začaly zaujímat místo v lidských životech. Zástupci generace X se s nimi naučili pracovat a začlenili je do svých životů. Většinou pro ně ale nejsou nepostradatelné, dokáží bez nich fungovat a zůstávat off-line. Po generaci X přichází generace Y, v některých ohledech podobná, ale v některých úplně odlišná.

Zástupci generace Y, také známí jako mileniálové, se narodili v 80. a 90. letech. Narodili se do stálejší doby, která poskytovala spoustu možností, a vyrůstali s přesvědčením, že svět je plný neomezených možností. Je tedy jen na nich, jak s těmi možnostmi naloží a kam se jejich život bude ubírat. Na rozdíl od generace X, mileniálové se narodili do doby, kdy již technologie byly každodenní součástí života. Představují pro ně nepostradatelnou složku života, jsou ale tím pádem i mnohem schopnější v práci s informacemi. Mileniálové jsou schopní se rychle adaptovat na nové podmínky a ještě to využijí ke svému prospěchu.

Zdroj

Zaměříme-li se jen na vzdělávání, tak i zde se potkávají dvě různé zkušenosti. V době, kdy se vzdělávala generace X, převládaly konstruktivistické metody výuky. Pak se ale začaly rozvíjet technologie a s jejich častějším využíváním se konstruktivistický přístup transformoval na konektivistický. Ten staví na konstruktivistických základech a principech, ale přidává k nim ještě to, co nám přináší ICT. Mileniálové už tedy byli (a stále jsou) vzděláváni v technologickém prostředí. Je pro ně přirozenější si něco najít online a zpracovat to na počítači, než jít do knihovny a vypsat si poznámky ručně.

Co by se od sebe generace X a Y mohly naučit? Mileniálové by se mohli naučit větší stálosti, protože někdy je lepší věci (a nejen je) opravit než pořizovat nové. Generace X by se naopak mohla od mileniálů naučit, jak pracovat týmově, být asertivnější a že celoživotní vzdělávání a seberozvoj otevírají nové obzory.


Použité zdroje:

FLENEROVÁ, Anežka. Generace X, Y, Z na trhu práce. Praha, 2017. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze.

HEJNOVÁ, Vendula. Vstup generace Z na trh práce. Olomouc, 2016. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.¨

KMOŠEK, Petr. Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?. In: Petr Kmošek [online]. 2018 [cit. 2019–05–15]. Dostupné z: https://www.kmosek.com/generace-x-y-z-rozumite-generacim-cim-a-jak-je-oslovit/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kristýna Kvizdová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University