Girls do code! Aneb ženy v École 42

Alena Frydrychova
Mar 21, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Photo by Le Monde Informatique

Škola 42 vznikla jako projekt Francouze Xaviera Niela, jehož cílem bylo zpřístupnit programování takřka všem. Škola je totiž zdarma. Přesto jí ale není tak lehké vystudovat. Vše začíná hodně, HODNĚ intenzivním přijímacím řízením „la piscine“, který má otestovat odolnost a vybrat jen ty nejvíce namotivované studenty. Motivace a dřina jsou tedy nejdůležitějším faktorem absolvování školy. Další okolnosti, jako druh vzdělání, finanční možnosti nebo pohlaví nehrají roli. Jak se s tím vším teda perou holky?

Zájemkyň o École 42 stále přibývá. Aktuálně kurz navštěvuje 26 % holek a na letní období je jich přihlášeno už 35 % z celkového počtu uchazečů. Minulý rok se přitom účastnilo jen 15 %, obliba školy tedy mezi ženami stále narůstá. Pro holky je rezervováno až 50 % míst v kurzu, tato kapacita ale zůstává prozatím nenaplněna.

Ženy v École 42 (jako v celém světě IT) stále tvoří menšinu, a to se setkává s problematickým chováním některých účastníků. Na konci roku 2017 se École 42 potýkala s kauzou sexistického chování studentů a ponižování účastnic kurzu. V novinách vyšel článek, který obsahoval rozhovory s účastnicemi Školy 42 a upozorňoval na problematické chování. Ženy se v článku svěřovaly, že se ve škole necítí bezpečně, jsou terčem sexistických vtipů a narážek. Jedna z nich uvedla, že se během studia dokonce vzdala nošení sukní, protože se stala středem obtěžování. Jiné ženy poukazovaly na častý výskyt pornografického obsahu ve společné konverzaci spolu s ponižujícími komentáři. Toto sdílení nevhodného obsahu v komunikačním kanále Slack muselo utnout až vedení školy. Vedení na celou situaci také zareagovalo podmínečným vyloučením z kurzu.

K rovnoprávnosti žen v kurzu napomohla i Sophie Viger, která je momentálně již půl roku novou ředitelkou školy. Před začátkem kurzu se spolu s informačním emailem rozesílá i vtipné video „Girls do code“, které na problematiku poukazuje. Sophie také upozorňuje, že vzájemný respekt je ke spolupráci více jak 3800 studentů opravdu nezbytný. Celá situace se po zavedení opatření spravila a holky souhlasí, že škola momentálně nabízí ideální podmínky i pro ženy a kurz je skvělou příležitostí, jak se naučit nebo zdokonalit v programování.

Zdroje:

42: une formation unique et une pédagogie révolutionnaire [online]. [cit. 2019–03–21]. Dostupné z: https://www.42.fr/

26% de femmes présentes aux sélections de février de 42 et ce n’est qu’un début ! [online]. [cit. 2019–03–21]. Dostupné z: https://www.42.fr/42-continue-a-faire-bouger-lignes-codes-26-de-femmes-presentes-aux-selections-de-fevrier-nest-quun-debut/

L’Ecole 42 réussit à attirer les femmes [online]. [cit. 2019–03–21]. Dostupné z: https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-ecole-42-reussit-a-attirer-les-femmes-74422.html

Le sexisme ambiant à l’école 42 épinglé par des étudiantes [online]. [cit. 2019–03–21]. Dostupné z: https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/master-ms-mba/le-sexisme-ambiant-a-l-ecole-42-epingle-par-des-etudiantes-10166.php

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store