Hanka Tulinská
Feb 2 · 4 min read

Nové studium, projekt, i studenti, a mysl jako behaviorální pole spletice mozku, těla, a světa.

TAČR

V listopadu jsme s radostí přijali výsledky TA ČR Éta. To mi přineslo na tři roky krásnou pozici výzkumnice na KISKu. Věnovat se budeme zlepšování informačního vzdělávání na středních školách, pomoci učitelů s mentroskou rolí ve výuce, využití vhodných vzdělávacích technologií a jejich rozvoje, a výzkumu online učebního chování.

Náš TA ČR tým — spolupracující studenti v první fázi výzkumu.

Doktorát na IVŠV

Mám za sebou první semestr doktorátu na Institutu výzkumu školního vzdělávání. V disertaci se věnuji vedení studentů v online kurzech.

Výuka

Podruhé vedu cvičení předmětu Vzdělávací technologie. Prohlédněte si na stránce předmětu, co děláme, nebo se podívejte na digitální porfolia úžasných studentů (třeba Dominiky, Hanky, Kláry, Kláry, Lukáše, Marty, a dalších). Poslechnout si můžete jejich podcasty o dílčích tématech technologií ve vzdělávání na kiskovém Soundcloud. Myslím, že se opravdu povedly.

Potřetí jsem vedla online Kurz práce s informacemi. Jakkoliv se snažím kurz vylepšovat každý rok, tento běh byl pro mne zřejmě nejpodnětnějším k mnohým změnám a experimentům pro rok budoucí.

Střihla jsem si pilotní kurz Online tutoringu, který byl součástí reálné tutorské zkušenosti našich studentů, kteří se celý semestr věnují studentům online Kurzu práce s informacemi. Není čas ztrácet čas, takže na jaře pokračuje vylepšená verze pro bakaláře, magistry, a snad také některé nadšené univerzitní knihovníky. Cílem celého konání je snaha připravit skvělé průvodce studiem online kurzů a po krůčcích posouvat distanční vzdělávání. Tématu se věnuji ve své disertaci.

S partou kiskařů jsme ušli skoro 60 kiláků na říjnovém sobotním Trekflow.

Konference

Na konferenci Moodle Moot / E-learning v Hradci Králové jsem prezentovala Kurz práce s informacemi. Prezentace je na Slideshare.

Na koneferenci Kariérní poradenství v lokální a globální síti v Hradci králové jsem mluvila o základních možnostech využítí online vzdělávání v kariérním poradenství, a o mé loňské spolupráci s Kariérním centrem MUNI. Tomu jsem pomáhala rozjet otevřené kurzy na platformě Open EdX, na které běží spousta MOOC. Kurzy k tvorbě životopisu a motivačního dopisu můžete za jedno odpoledne absolvovat také z této stránky. Prezentace je zde.

Výzkum

Výzkumně věnuji podpoře studentů v online kurzech, strategiím online učení, informační gramotnosti. Články snad brzy :)

Poslední přečtené knihy

Rockwell, Teed. Nor Brain, nor Ghost. Teed Rockwell ve své knize představuje alternativu k dualistickému pojetí mysli a těla. Na místo toho vnímá kognitivní systém jako “brain, body, world nexus” tedy spojení mozku, těla, světa, přičemž žádná z částí není centrální. Mysl pak vnímá jako “behaviorální pole”, které se pohybuje na tomto spojení. Toto pojetí je novým paradigmatem kognitivní vědy — teorie dynamických systémů.

Floridi, Luciano. The Fourth Revolution. V knize čtvrtá revoluce popisuje Floridi jak informační a komunikační technologie ovlivňují naše vnímání self, jaké mezi sebou máme vztahy, jakým způsobem utváříme náš svět a jak s ním interagujeme. Prostředí, ve kterém se vše odehrává, a ve kterém žijeme, popisuje jako Infosféru — informační prostředí tvořené informačními entitami, jejich vlastnostmi, interakcemi, vztahy. Infosféra pro Floridiho není virtuální (jako kybersvět), nýbrž synonymem Existence.

Heidegger, Martin. Konec filosofie a úkol myšlení. K nejzajímavějším částem na těchto Heideggerových fenomenologických přednášek je popis světliny. “Klidné srdce světliny je místo ticha, z něhož se teprve dává něco takového jako možnost sounáležení bytí a myšlení, tj. přítomnění a postřehování.” Světlina je otevřené pole, ve kterém je možné jevení se, přítomnění, a nalézání neskrytosti, které je odlišné od pravdy jakožto shody poznání se jsoucnem. A vůbec, přečtěte si to.

Maňák, Josef. Nárys didaktiky. Didaktika pana profesora Maňáka z roku devadesát tři velmi překvapivě akcentuje technologie ve vzdělávání. Popisuje například automatizaci či jistou proměnou rolí učitele (zeslabení funkcí jako přenášení informací, opakování, či rutinních činností spojených s vyučováním a zesílení plánování,individuální práce s žáky, diagnostika výkonu), proměnu rolí ve škole (diferenciace pedagogických profesí — programátoři, výzkumníci, dobrovolníci — ženy na mateřské dovolené či důchodci.)

Maňák, Švec, Janík. O vzdělávání, o učitelství, a tak trochu i o pedagogice. Knížka, která vás seznámí se třemi osobnostmi české pedagogiky, umožní srovnání generací a reflektovat specifický přínos každé z nich. Prof. Janík: “Fakultu jsem vždy vnímal jako prostor, v němž je jako možnost obsaženo vše, tedy i to, co se zdá, že chybí. Jde jen o to, zda si toho dokážeme povšimnout a jak se nám podaří to vyzdvihnout a vyformovat.” (s. 25). Prof. Maňák: “Ale učitel, který chce být na dobré úrovni, musí projít oběma póly — teorií i praxí — tedy praktickými každodenními pedagogickými zkušenostmi a obecnějším přístupem k problémům učitelské profese. Ale nemůže zůstat v půli cesty, jen u jednoho pólu. Musí se to propojit.” (s. 35)

Slavík, Jan; Janík, Tomáš; Najvar, Petr; Knecht, Petr. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Zejména kapitola o problému teorie a praxe by mohla být vhodným čtením pro každého, kdo má pocit, že jsou tyto sféry oddělené. Trochu líto mi bylo malé reflektování technologií, které by pohled na mnohé posunuly.

Strouhal, Martin. Teorie výchovy. Strouhalova teorie výchovy potěší možná nezvyklým výběrem autorů, kterými jsou převáýně francouští filosofové nebo sociologové. Strouhal se v kapitolách věnuje například vybraným dualismům (rozvíjíme vlohy nebo překonáváme přirozené sklony?), antinomiím (právo vychovávat versus pomoc jako znásilnění; výchova k povolání versus výchova k lidství), diskursům (dogmatický, novátorský, funkcionální, humanistický), výchově jako formativnímu procesu (triangulární vztahy výchovy k — čím — pro), vědění a zkušenost, výchova a kultura (výchova k otevřené bytosti), pedagogika v postmoderně (ztráta hierarchie a jistot), snění o ideálech (ideály a ideální konstrukce).


Už se těším na jaro.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

  Hanka Tulinská

  Written by

  linkedin.com/in/hanatulinska/

  EDTECH KISK

  Educational Technology, KISK Masaryk University

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade