Heutagogika: Co to je? Kde se vzala? Kdo se jí zabývá?

Domi Rebi
Domi Rebi
Mar 14, 2018 · 3 min read

Samotný pojem heutagogika je pojmem poměrně mladým, přišla s ním počátkem tohoto tisíciletí dvojice australských psychologů — Stewart Hase a Chris Kenyon. Ovšem principy, na kterých staví a ze kterých vychází, lze vysledovat již o půl století dříve.

Pro heutagogiku je důležité nejen to, co se učím, ale také jak a především proč.

Jak šel čas…

Většina z nás v dětství a během dospívání zažila pedagogický přístup k učení, kdy prim hraje učitel a žáci mají velmi malou, ne-li žádnou kontrolu nad tím, co se budou učit. Na jednu stranu je důležité dítě vést, na stranu druhou mu může učitel zabránit v rozvíjení se v oblastech, které ho skutečně zajímají — učitel má danou strukturu a penzum látky, která musí být probrána. Učitel, i vzhledem k počtu žáků ve třídě, nemá možnost se věnovat všem žákům příliš individuálně (ve smyslu tradičních škol).

Poté se, z počátku z důvodu odlišení, z pedagogiky vyvinula andragogika, která se zabývá vzděláváním dospělých. Dospělí už na sebe berou odpovědnost za své učení a učitel se stává spíše partnerem na studentově cestě.

Za jednoho z významných průkopníků andragogiky (v jeho pojetí jako protipólu pedagogiky) lze dozajista považovat Malcolma Sheperda Knowlese, který se pak nejvíce zabýval oblastí sebeřízeného učení.

Na něj pak navázali již zmínění Hase a Kenyon, kteří představili heutagogiku jako koncept skutečně sebeurčeného vzdělávání. Heutagogika staví do středu zájmu jedince, který si určuje cestu(y) k cíli.

Jednotlivé „gogiky“ nejsou výlučné (dobré vs. špatné), vůči sobě nadřazené nebo podřazené, ale spíše přístupy, které lze k učení zvolit. Každý člověk je jiný a každému může vyhovovat jiný přístup, záleží jen na jednotlivci, který zvolí. Jednotlivé přístupy lze střídat — např.: Když zjistím, že sebeřízené učení je svazující, posunu se k sebeurčenému učení.

Kdo a kde se heutagogice věnuje?

Již zmínění Stewart Hase a Chris Kenyon ze Southern Cross University v Austrálii.

Dále pak Lisa Marie Blaschkeová, původem Američanka, která působí blíže našim končinám, a to v Německu. V současné době mezi její hlavní oblasti zájmu patří například možnosti využití webu 2.0 v pedagogice, design uživatelských rozhraní, kolaborativní online učení a v neposlední řadě sebeurčené vzdělávání.

Nám nejblíže je Monika Barton, která žije střídavě v Česku a na Novém Zélandu. Samu sebe nazývá prakademikem — akademikem spojeným s praxí.


BARTON, Monika. Co je heutagogika? [online]. In: . [cit. 2018–03–14]. Dostupné z: http://www.hrkavarna.cz/stale-rubriky/vzdelavani-a-seberozvoj/co-je-heutagogika/#.WqjljOjOXIV

BLASCHKE, Lisa Marie. Heutagogy and Lifelong Learning: A Review of Heutagogical Practice and Self-Determined Learning. IRRODL [online]. January — 2012 [cit. 2018–03–14]. Dostupné z: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1076/2087

HASE, Stewart a Chris KENYON. Moving from Andragogy to Heutagogy in Vocational Education. In: Research to Reality: Putting VET Research To Work. Proceedings of the Australian Vocational Education and Training Research Association (AVETRA) Conference 4th, Adelaide, Australia, March 28–30, 2001 [cit. 2018–03–14]. Dostupné z: http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1147&context=gcm_pubs

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Domi Rebi

Written by

Domi Rebi

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University