Image for post
Image for post
Zdroj

Heutagogika — naděje nebo záhuba vzdělávání?

Radek Bábík
Apr 2, 2019 · 2 min read

Společnost se mění každý okamžikem a s technologiemi jakožto pomocníkem i určujícím elementem ještě rychleji. Tradiční rozdělení na katedru a škamny je už nejméně půl století překonané. Úkolem učitelů už není behavioristická snaha říkat žákům co mají vědět. I učitelé — zvlášť dobří učitelé si toho jsou vědomi — jsou totiž celoživotními žáky. Jejich posláním by mělo být vyvolávat zvědavost. Zvědavost je brána jako neřízená informační potřeba. Ono řízení se žák musí naučit již sám svojí sebekázní.

Heutagogika tradici vzdělávání tak trochu staví na hlavu a rozostřuje hranice mezi učiteli a žáky. Obě strany se totiž mohou učit jedna od druhé, ovšem nikoli látku, ale životní pohledy. Mnohým učitelům chybí povědomí o tom, že život skrývá mnoho perspektiv. Formální výuka obvykle deklaruje jednu z nich jako univerzální a zbytek ignoruje. Jako příklad může posloužit příběh fyzika Nielse Bohra a jeho zkoušky z fyziky. I kdybychom tento příběh brali rezervou, stále má potenciál otevírat oči před novými perspektivami.

Zájem o emotivní faktory u pedagogů narůstá, vždy sami byli kdysi žáky. V rámci formálního vzdělávání se však tento přístup ještě příliš neprosazuje a pokud ano, je považován za alternativní či experimentální. Stále je rozum považován za meritum věci a emoce do profesního života nepatří. Pokud by to byla pravda, co by člověka pohánělo k získávání nových znalostí?

Image for post
Image for post
Zdroj

Učitel u heutagogického přístupu není jen médiem znalostí, je mentorem. U heutagogického přístupu by rovněž hodnocení ve formě studijních výsledků nemělo sloužit ke klasifikaci studentů, ale k odhalování potenciálu studenta jako jednotlivce. Nelze vzdělávat člověka, když nevíme, jakými talenty je obdařen. Albert Einstein řekl, že „pokud budete soudit rybu podle její schopnosti šplhat na strom, tak bude celý život věřit tomu, že je hloupá.“ Proto je nejdřív nutné odhalit právě to kritérium, hodnotit lze až potom.

Ačkoli je heutagogika spjata spíše s online světem, já osobně věřím, že je možné ji aplikovat i v kamenných školách. Stačí k tomu vzájemná důvěra učitele a studenta, vůle naslouchat jeden druhému a chuť sdílet a přijímat znalosti. Vždyť i finální krok práce s informacemi nás nabádá ke sdílení.

Je škoda, že se tento koncept šířeji nekomunikuje, protože jinak by nemusel být „jen“ alternativou.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store