Hodnotenie esejí prostredníctvom umelej inteligencie?

Michal Karkaš
Apr 11, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Umelá inteligencia sa pomaly začína objavovať i v oblasti vzdelávania. Vznikajú rôznorodé technológie s umelou inteligenciou a technológie využívajúce strojové učenie, ktoré by mohli byť implementované do školstva a následne tak uľahčiť či zefektívniť ako činnosti študentov, tak i učiteľov. V oblasti amerického školstva je očakávane, že používanie technológie s umelou inteligenciou pre edukačné účely vzrastie z roku 2018 do roku 2022 až o 47.77%.

Dôraz je v tomto prípade kladený na aplikácie, ktoré disponujú funkciami ako rozpoznávanie reči, preklad, riešenie problémov či učenie — takže inteligentné interaktívne programy, ktoré dokážu pomáhať študentom v procese samotného učenia a v určitých prípadoch prekonávať bariéry (Presentation Translator). Najlepším príkladom súčasného trendu môžu byť chatboti, ktorí môžu byť okrem iného (komerčná sféra, zábavný priemysel, sociálny aspekt) využívaní i v oblasti školstva. Títo chatboti využívajú umelú inteligenciu a strojové učenie k, ideálne, zmysluplnej komunikácií s jednotlivcami. Študenti by chatbotov mohli využiť napríklad ako tútorov, ktorí im pomáhajú k uceleniu si určitej témy či oblasti.

V tomto článku by som sa však chcel zamerať viac na využitie umelej inteligencie k uľahčeniu práce učiteľov — špecificky na technológiu, ktorá sama dokáže hodnotiť a známkovať úlohy, testy či rôzne práce ako napríklad eseje a časti testov, ktoré vyžadujú od študenta odpovede subjektívneho charakteru. Stroje v súčasnosti dokážu hodnotiť testy s uzavretými otázkami. Ako je však na tom technológia, ktorá by mohla byť schopná vyhodnotiť i písomné odpovede?

V Číne aktuálne prebieha vo vybraných školách tiché testovanie takejto technológie. Ide o technológiu využívajúcu umelú inteligenciu, ktorá ma hodnotiť eseje žiakov — dôraz sa však kladie na to, aby táto technológia chápala všeobecnú logiku a význam textu a učila sa z „predošlých skúseností“, z čoho by mala následne urobiť primeraný úsudok o celkovej kvalite eseje. Takíto prístroj by však v ideálnom prípade dokázal navrhovať i riešenia, ako by daný text mohol byť zlepšený. Cieľom takejto technológie nie je čisto hodnotiť, ale taktiež pomáhať študentom v procese písania za cieľom zlepšiť ich schopností, znalosti a techniku písania — teda poskytnúť im celkový náhľad k tomu, v akých sekciách podľa stroja pochybili a ako by dané pasáže mohli zlepšiť.

Cieľom takejto technológie je tak znížiť učiteľom čas strávený nad opravovaním testov a následne zvýšiť čas určený pre efektívnejšie interakcie medzi učiteľom a žiakmi. Takáto technológia by však mala slúžiť len ako asistent učiteľa, nie ako jeho náhrada.

I napriek údajnej úspešnosti (92%) v minimálnych rozdieloch medzi opravenými textami učiteľmi a opravenými textami strojom, je však technológia stále nedokonalá a len v ranom štádiu svojho vývoja. To či však v budúcnosti bude reálne implementovaná do školstva v Číne je stále otázne.

Artificial Intelligence Market in the US Education Sector 2018–2022 [online]. 2018. 105 s. Dostupné z: https://www.researchandmarkets.com/research/pc2rfv/artificial?w=4

CHEN, Stephen. China’s schools are quietly using AI to mark students’ essays … but do the robots make the grade? In: SCMP [online]. 27. 5. 2018 [cit. 2019–04–10]. Dostupné z: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2147833/chinas-schools-are-quietly-using-ai-mark-students-essays-do

MARR, Bernard. How Is AI Used In Education — Real World Examples Of Today And A Peek Into The Future. In: Forbes [online]. 25. 7. 2018 [cit. 2019–04–10]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/25/how-is-ai-used-in-education-real-world-examples-of-today-and-a-peek-into-the-future/

MCNEILL, Sam. Artificial Intelligence In The Classroom. In: Microsoft EDU [online]. 1. 3. 2018 [cit. 2019–04–10]. Dostupné z: https://educationblog.microsoft.com/en-us/2018/03/artificial-intelligence-in-the-classroom/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store