Ako nechať vybuchnúť sopku

Mari Švir
Mar 28, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Všetci poznáme starý dobrý experiment výroby sopky. Stačia na to veci z domácnosti- cesto na vymodelovanie sopky, trocha saponátu, sóda bikarbóna a pre lepší vizuálny efekt červené potravinárske farbivo. Po zmiešaní týchto ingrediencií, sopka „vybuchne“ a z vnútra vytečie „láva“. Jednoduchý, zábavný a predovšetkým pochopiteľný experiment, a predsa ho mnoho škôl nerobí. Zostávajú totiž po ňom škody na oblečení, majetku, triede a upratovanie trvá dlhšie ako samotný experiment. Tento pokus nie je náročný ani na pomôcky, ani chemikálie, ani laboratórne priestory.

Teraz si predstavme o niečo náročnejší experiment. Nemusíme chodiť do krajín tretieho sveta, aby sme videli, že mnoho školský laboratórií, najmä na nižších stupňoch, bojuje s nedostatočným, nekvalitným vybavením alebo so samotnou existenciou laboratória ako takého. Toto všetko sa navyše snúbi s častokrát nudnou a pre žiaka príliš abstraktnou matériou, ktorú musí počas hodín chémie poňať. Našťastie žijeme v 21. storočí. Hoci materiálne veci môžu byť stále problémom, tak s trochou kreativity a kombináciou s lacnými technológiami sa aj toto dá prekonať Nudná výuka a abstraktná matéria sa zas môžu za pomoci gamifikácie a tak celkovo cyberlearningu posunúť bližšie k smerom žiakovi.

Cyberlearning je nový pojem, ktorý sa zavádza v oblasti vzdelávania. Zatiaľ čo nám dobre známy elearning si kladie za cieľ primárne prenos obsahu z digitálnej platformy na žiaka, tak cyberlearning ho presahuje a za pomoci technologických nástrojov sa sústreďuje na „vtiahnutie žiaka“ a vytvorenie komplexnej vzdelávacej skúsenosti z vyučovaného procesu. Technológie sú používané ako nástroje pre sprostredkovanie a uľahčenie získania tejto skúsenosti. Výhodou je i spolupráca s vedcami, pri ktorej sa sleduje účinnosť týchto technológií a na základe toho sa vyvíjajú lepšie a účinnejšie. (Viac o cyberlearningu si môžete prečítať )

Jedným z často využívaných nástrojov cyberlearningu sú augmentovaná a imerzná virtuálna realita. Tieto dva pojmy snáď vám, verným čitateľom Edtechového media, nemusím dlhšie predstavovať. Myslíte si, že je náročné preniesť realitu do škôl? Kombináciou smartphonov žiakov a máte v triede zdieľateľnú virtuálnu realitu raz dva (Zdieľateľnú v zmysle, že sa pri jednom smartphone a headsete môže vystriedať viac žiakov). Navyše, už i trochu lepší android vám zvládne „rozšíriť“ lavicu hoci aj o celé chemické laboratórium.

Na trhu sa pohybuje množstvo aplikácií a programov, ktoré využívajúc augmentovanú alebo virtuálnu realitu dokážu pochopiteľnejšie sprostredkovať inak veľmi abstraktné učivo chémie. Tieto aplikácie umožňujú mnohokrát žiakovi experimentovať s rôznymi scenármi, na ktoré by počas bežnej hodiny alebo pri prechode e-learningom nebol čas.

Tak, ale vráťme sa späť k sopkám. Práve aplikácia ponúka okrem vedenia pokusov chytajúc nehmotné kade s chemikáliami aj vytvorenie vlastnej sopky. Finálny výbuch na vašej lavici je samozrejmosťou. Medzi ďalšie patrí , ktorá obsahuje 28 krátkych VR lekcií a aj testov sledujúc školské kurikulum. Skvelý doplnok pre hodiny chémie. Nemôžeme nespomenúť aplikácia , ktorá je už na vyššej úrovni a predkladá žiakom sofistikovanejšiu organickú chémiu.

Tak čo, kedy si vytvoríte vlastnú sopku a okúsite čaro cyberlearningu? Zrazu tá chémia nevyzerá tak nudne, však?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store