Infografika ako nástroj vzdelávania

Prečo a ako tvoriť infografiky?

Jana Baluchová
Nov 27, 2017 · 9 min read
Obrátok 1.

1. ÚVOD: Čo je to infografika?

Infografika je jedna z metód vizualizácie dát. Každý z nás sa už v živote s nejakou určite stretol. Aj keď sa pôvodne používali v žurnalizme a neskôr pri vizualizácií podnikových kvantitatívnych dát, dnes sa s nimi môžeme stretnúť všade tam, kde je potrebné jednoduchou a zrozumiteľnou formou prezentovať dáta alebo informácie.

Formálne môžeme infografiku definovať ako „vizualizáciu dát alebo myšlienok, ktorou sa snažíme vyjadriť komplexné informácie spôsobom, ktorý môže prijímateľ rýchlo spotrebovať a je jednoduchý na porozumenie.“ [1] Tento článok, sa však zameriava na infografiku vo vzdelávaní. V tomto kontexte by sme infografiku mohli definovať ako „kolekciu grafických schém zahrnujúcu rôzne médiá v jednoduchých diagramoch: text, obrázky, symboly schémy.“ [2]

1.1. Typy infografík

Existuje mnoho spôsobov ako graficky vizualizovať dáta. Na základe použiteľnosti vieme rozdeliť infografiky do štyroch skupín [3]:

1.1.1.Štatisticky založené

Tento typ infografiky pracuje s vizualizáciou štatistických dát. Typickými prvkami sú diagramy, grafy, tabuľky a zoznamy. Často sa využívajú horizontálne grafy, vertikálne stĺpcové grafy a rôzne typy koláčových grafov.

1.1.2.Založené na časovej línii

Infografika zobrazuje časovú os, na ktorej sú udalosti umiestnené v časovej postupnosti tak ako sa stali v reálnom čase. Tento spôsob pomôže čitateľovi rýchlo sa zorientovať v chronologickom usporiadaní udalostí. Je možné použiť zobrazenie pomocou tabuľky alebo odsekmi po rokoch.

1.1.3.Založené na procese

Využíva sa všade tam, kde je potrebné znázorniť nejaký proces, či už ide o recept alebo postup viazania kravaty. Výhodou je, že dokáže pomôcť pochopiť proces s využitím relatívne malého priestoru.

1.1.4.Geograficky založené

Pri tomto type sa často využíva zobrazenie pomocou mapy. Mapy sú doplnené rôznymi symbolmi, ikonami, diagramami, tabuľkami, šípkami alebo bodmi. Existuje mnoho, už preddefinovaných symbolov, ktoré sa používajú napríklad na označenie turistických miest, nemocníc, letísk a pod. Dôležitou súčasťou je mierka.

Nasledujúce video popisuje sedem ďalších bežne používaných typov infografík:

Video 1: 7 Common Types of Infographics

2. Prečo je pre študentov užitočné tvoriť infografiky?

Infografika je jeden z možných spôsobov ako vzbudiť záujem študentov o určitú tému. Tvorba infografík študentmi má pre ich vzdelávanie hneď niekoľko prínosov. V prvom rade podporuje rozvoj informačnej gramotnosti. Študenti sa vďaka vytváraniu infografiky naučia vyhľadávať informácie z dôveryhodných zdrojov, kriticky k nim pristupovať a hľadať argumenty pre podporu svojho tvrdenia. Získané informácie následne interpretovať a správne rozhodnúť a použiť fakty vhodné na podporu ich tvrdenia.

Okrem informačnej gramotnosti je pri tvorbe infografiky rozvíjaná aj digitálna gramotnosť študentov. Pri spracovávaní dát a ich vizualizácii pracujú s rôznymi nástrojmi na tvorbu digitálneho obsahu a učia sa ako narábať s obsahom tak, aby neporušovali autorské práva. [4]

V neposlednom rade je tvorba infografík nástrojom na podporu rozvoja informatického myslenia. Informatické myslenie je jedna z kompetencií žiakov v oblasti digitálnych technológií podľa ISTE. [5] Takmer celý proces vytvárania infografiky súvisí s týmto typom myslenia, ktoré nám pomáha riešiť problémy. Vďaka nemu sú študenti schopný pracovať s dátovými súbormi ľubovoľnej veľkosti, manipulovať s týmito údajmi a prezentovať ich.

3. Ako vytvoriť infografiku?

Obrázok 2.

3.1. Zásady tvorby infografiky

Existuje niekoľko rôznych pohľadov na to ako by mala infografika vyzerať a ako by sa mala tvoriť. Jedným z rozdielov je, na základe čoho je zvolená téma infografiky. Jednou z možností je snaha sprístupniť určitý balík dát čitateľom. Tento prístup sa nazýva data- driven. Naproti nemu stojí prístup question- driven. V tomto prípade je cieľom odpovedať na určitú otázku a k tomuto účelu sa následne hľadajú relevantné dáta.

Aj keď prístupy k tvorbe môžu byť rozdielne, základné body postupu zväčša ostávajú rovnaké.

V prvom rade je potrebné ujasniť si tému, príbeh alebo myšlienku infografiky. Ešte predtým než začnete niečo vytvárať v digitálnej podobe, je dobré ujasniť si aký účel má infografika plniť a urobiť si predstavu, ako by mala vo výsledku vyzerať. Načrtnutie návrhu na papier vám pomôže predísť problémom pri tvorbe infografiky v digitálnej podobe. Náčrt nemusí byť podrobný, ide skôr o schému rozloženia jednotlivých prvkov.

Ďalším dôležitým faktorom je ujasniť si pre koho je infografika určená. V závislosti na tom je potrebné prispôsobiť obsah aj design tak aby bol pre vašich čitateľov zrozumiteľný a prínosný.

Jednou z hlavných vlastností infografiky je aj to, že by mala byť vizuálne príťažlivá. Je vhodné podporiť svoje myšlienky overenými faktami a vizuálnymi prvkami v podobe máp a grafov. Ak sa v návrhu ukáže, že je infografika príliš zložitá, je vhodné niektoré z myšlienok vylúčiť, kvôli sprehľadneniu obsahu.

Pri tvorbe infografiky treba zvážiť aj jej veľkosť. Závisí od množstva obsahu, ktorý chcete prezentovať, treba však myslieť na to, že príliš dlhá infografika nie je vhodná pre tlač, keďže by mohla zabrať aj niekoľko strán a tým by sa stala menej prehľadnou. Pri publikovaní na webe, však tento problém väčšinou nie je.

Krása infografiky je v jej jednoduchosti, preto aj pri veľkom množstve informácií je potrebné myslieť na to, aby bol obsah prehľadný a jednoduchý. Ak je dôležitých informácií príliš veľa, môžete vytvoriť sériu infografík.

Uvažujte nad tým akou formou budete obsah prezentovať. Je dôležité vybrať čo najefektívnejší spôsob zobrazenia údajov. Nie je nutné držať sa štandardných foriem či už ide o kvalitatívne alebo kvantitatívne dáta.

Pri tvorbe infografiky treba brať do úvahy aj to kde bude publikovaná a tomu prispôsobiť formu obsah, dĺžku, prípadne aj typ obsahu. [6]

Obrázok 3.

3.2. Design

Aj v oblasti designu existujú určité pravidlá, ktoré napomôžu tomu aby výsledná infografika bola pre čitateľov svojim vzhľadom príťažlivá.

Dôležitý je ústredný bod, ktorý vyjadruje hlavnú myšlienku infografiky. Každá infografika má za cieľ osvetliť nejaký fakt alebo viesť diváka k určitému záveru, aký by inak nečakal. V prípade infografiky platí, že komplexnejšie neznamená vždy lepšie.

Pri tvorbe infografiky by sa malo používať čo najmenej farieb, ak sa pridáva ďalšia mal by na to byť dôvod. Zväčša sa používajú tri farby, najsvetlejšia na pozadie, druhá na obsah a kontrast k nej na nadpisy. Pri pohľade na infografiku by malo byť jasné čo je dôležité, a čo použité farby znamenajú.

Prázdny priestor medzi prvkami obsahu infografiky nie je chybou, práve naopak. Preplnená infografika nie je dobrá infografika. Prvky oddelené prázdnym priestorom pôsobia ako dôležitejšie. Dôležité je správne zarovnanie, ktoré vedie čitateľa obsahom, preto je potrebné predpokladať ako naň bude reagovať.

Základným rysom infografiky je snaha o minimalizovanie textu. Podobne ako pri farbách, treba brať ohľad aj na výber fondu. Obvykle sú taktiež tri. Jeden sa používa na hlavný titul infografiky. Mal by byť najvýraznejší a ak sa to hodí k obsahu, môže byť ozdobný. Pre písmo tela je najlepšie zvoliť jednoduchý, dobre čitateľný fond. Na nadpisy a podnadpisy sa používa niečo medzi. Ak je infografika určená do tlače, je potrebné skontrolovať, či zvolený font vyzerá rovnako dobre na papieri ako na obrazovke.

Infografiky majú rôzne formy a design by sa im mal prispôsobiť. Všeobecne platí, že čím zaujímavejšie je rozloženie obsahu, tým zaujímavejšia bude infografia celkovo, ak to nenaruší čitateľnosť alebo prezentáciu. Čitatelia by nikdy nemali byť zmätení z toho, kam sa pozrieť ďalej.

Definujte si, ktoré časti sú najdôležitejšie a ako ich zvýrazniť. Platí to najmä pre text a ľubovoľné čísla alebo prvky grafu, ktoré majú byť najviac viditeľné, čiže inými slovami tie, ktoré obsahujú najzaujímavejšie alebo najrelevantnejšie dáta a fakty.

Ak vytvoríte kvalitnú infografiku stane sa „návikovou“. Čitatelia ju budú zdieľať, lebo pre nich bola prínosná. To je najlepšou spätnou väzbou. [7]

3.3. Webové nástroje na tvorbu infografík

V nasledujúcom zozname sú príklady niekoľkých online služieb, ktoré poskytujú rozhranie pre tvorbu infografík. Tento typ služieb je pre tvorbu študentov výhodný, pretože práca v nich je jednouchá a sú ľahko dostupné.

Easel.ly je webová služba, ktorá je zameraná na vytváranie infografík. Ponúka intuitívne prostredie, prístup k stovkám článkov a webových seminárov, výber z prednastavených šablón a veľkého množstva obrázkov. Pre použitie služby je nutná registrácia.

Piktochart je jednoducho ovládateľný editor, ktorý ponúka okrem tvorby infografík aj šablóny pre prezentácie, plagáty a riporty. Ponúka viac ako 600 šablón, výber ikon, obrázkov a grafov. Grafy je možné importovať z MS Excel alebo Google Sheets. Súbory je možné ukladať alebo zdieľať vo vysokom rozlíšení. Základ služby je voľne dostupný po registrácii, rozšírené služby sú dostupné po zakúpení balíku.

Video 2. Piktochart

Venngage poskytuje širokú škálu šablón pre rôzne typy infografík, riportov, plagátov či vizualizácií pre sociálne siete. Ponúka knižnicu grafov, ikon, obrázkov a typov textu. Design šablóny je možné rôzne meniť. Služba sľubuje rýchle vytvorenie v priebehu niekoľkých krokov. Registrácia je zadarmo, nadštandardné služby sú ponúkané v rámci balíčkov.

Služba Infogram umožňuje okrem vytvárania infografík, riportov, plagátov a vizualizácií pre sociálne siete, aj tvorbu samotných grafov a máp. Služba ponúka viac ako 35 grafov a 500 máp, 1 milión obrázkov a ikon, jednoduché publikovanie na rôznych zariadeniach a dátovú konektivitu. Svoju infografiku si môžete vytvoriť po registrácii.

Na rozdiel od predchádzajúcich služieb Canva nie je primárne zameraná na tvorbu infografík, sú len jednou so širokej škály možností. Rovnako ako ostatné služby poskytuje šablóny vizuálnych štýlov vašej infografiky a knižnicu ikon, obrázkov, grafov a štýlov písma. Ponúka možnosť importovať vlastné obrázky. Ako jediná z uvedených má menu preložené do češtiny aj slovenčiny.

Video 3: Canva

4. ZÁVER

Tvorba infografiky rozvíja zručnosti a znalosti študentov zaujímavou a vizuálne príťažlivou formou. Pri vytváraní infografiky sa učia efektívne pracovať s informáciami, vedia ich vyhľadať, posúdiť ich relevantnosť a extrahovať z množstva len podstatné časti. Učia sa narábať s rôznymi službami na tvorbu infografík a taktiež rozmýšľať o ich designe. Práve z týchto dôvodov je vytváranie infografík študentmi jedným z efektívnych nástrojov vhodných pre vzdelávanie.

Poznámky:

[1] SMICIKLAS, Mark. The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with Your Audiences [online]. 1. Indianapolis: Que Publishing, 2012 [cit. 2017–11–27]. ISBN 978–0–7897–4949–9. Dostupné z: http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780789749499/samplepages/0789749491.pdf

Originál: [..] a visualization of data or ideas that tries to convey complex information to an audience in a manner that can be quickly consumed and easily understood.

[2] SIRICHAROEN, Waralak V. Infographics: The New Communication Tools in Digital Age. In: International Conference on E-Technologies and Business on the Web (EBW 2013) [online]. Bangkok, Thailand: Curran Associates, 2013, s. 169–174 [cit. 2017–11–27]. ISBN 9781510808522. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/256504128_Infographics_The_New_Communication_Tools_in_Digital_Age

Originál: [..]a collection of graphic organizers integrates different media in simple diagrams: text, images, symbols and schemas.

[3] taktiež

[4] DAVIDSON, Rosemary. Using infographics in the science classroom. The Science Teacher [online]. 2014, 81(3), 34–39 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1506147996?pq-origsite=gscholar

[5] KRAUSS, Jane. Infographics: More than Words Can Say. Learning & Leading with Technology [online]. 2012, 39(5), 10–14 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ982831.pdf

[6] FERREIRA, Jennifer. Infographics: An introduction [online]. 2014 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Jennifer_Ferreira3/publication/266082644_Infographics_An_introduction/links/542517390cf26120b7ac5390.pdf

[7] JONES, C.S. 7 Essential Rules to Create Infographics. In: Venngage [online]. Aug 08, 2016 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://venngage.com/blog/7-essential-rules-create-infographics/

5. Použité zdroje

Knihy

SMICIKLAS, Mark. The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with Your Audiences [online]. 1. Indianapolis: Que Publishing, 2012 [cit. 2017–11–27]. ISBN 978–0–7897–4949–9. Dostupné z: http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780789749499/samplepages/0789749491.pdf

Články

DAVIDSON, Rosemary. Using infographics in the science classroom. The Science Teacher [online]. 2014, 81(3), 34–39 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1506147996?pq-origsite=gscholar

JONES, C.S. 7 Essential Rules to Create Infographics. In: Venngage [online]. Aug 08, 2016 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://venngage.com/blog/7-essential-rules-create-infographics/

KRAUSS, Jane. Infographics: More than Words Can Say. Learning & Leading with Technology [online]. 2012, 39(5), 10–14 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ982831.pdf

SIRICHAROEN, Waralak V. Infographics: The New Communication Tools in Digital Age. In: International Conference on E-Technologies and Business on the Web (EBW 2013) [online]. Bangkok, Thailand: Curran Associates, 2013, s. 169–174 [cit. 2017–11–27]. ISBN 9781510808522. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/256504128_Infographics_The_New_Communication_Tools_in_Digital_Age

Iné

FERREIRA, Jennifer. Infographics: An introduction [online]. 2014 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Jennifer_Ferreira3/publication/266082644_Infographics_An_introduction/links/542517390cf26120b7ac5390.pdf

Obrázky

Obrázok 1.

Marketing Infographics. In: Flickr [online]. 2016 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/147081087@N06/29617638321/in/photolist-M8d91z-72m4tu-72m4vC-J2SiBL-hEwVGu-ccmZLy-hExmVJ-4f1KVw-oD3sH9-aLXH1K-aPBpfZ-aAPcda-qoC4Dd-oUoeyJ-m2Vi8Q-oG55Fq-s4t9vV-9Lu7DR-dgXPRX-fySXwq-e1hoTk-eDB8hY-7FaghR-zhw7UK-g69pWf-pQuKeQ-n9eUqc-e4UJ5V-8ibS9E-hEwV7S-hTECZs-dh1CTo-FHaRvm-8KRnvJ-9pfW3g-8qNndW-7dQPTb-fBUhie-aXSn9n-TvMAMe-8uzBky-fzyZQG-e51nwE-fzmKVv-63ZiZ3-bm8aNU-7z9fig-Qvwqyf-9Sk5TD-58yds

Obrázok 2.

What Makes a Good Infographic? In: Visual.ly [online]. 2013 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://visual.ly/blog/11-infographics-about-infographics/

Obrázok 3.

Most Popular Infographics. In: Visual.ly [online]. 2011 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://visual.ly/community/infographic/humor/most-popular-infographics?utm_source=visually_embed

Videá

Video 1: 7 Common Types of Infographics

7 Common Types of Infographics. In: Youtube [online]. 10. 2. 2017 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=A6_7zC0mB9w. Kanál užívateľa Easel ly.

Video 2: Piktochart

Piktochart Demo: Create Beautiful Visuals Using Piktochart. In: Youtube [online]. 5. 2. 2017 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=LdRMqJWyvik. Kanál užívateľa Piktochart Video.

Video 3: Canva

Canva: Design is All Around Us. In: Youtube [online]. 3. 9. 2013 [cit. 2017–11–27]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=3FZGN7BCs6k&t=2s. Kanál užívateľa Canva — Design Anything. Publish Anywhere.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jana Baluchová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University