Informační chudoba a role knihoven

Jiří Macháček
EDTECH KISK
Published in
3 min readMay 25

--

Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash

Informační chudoba popisuje situaci, kdy se jedinec (či skupina) z nějakého důvodu nemůže dostat k informaci. Popisuje nejen situace, kdy je problémem přístup jako takový (například překážka v podobě nedostatečně výkonné technologie pro přístup), ale i nedostatek potřebných dovedností k dosažení informace — zakořeněných v kulturních a sociálních normách[1]. Můžeme tedy na informační chudobu koukat z různých úhlů pohledu — a každý nám nastíní trochu odlišné pohledy na to, s čím se informační chudoba potýká. Prvním úskalím při přístupu k informacím je omezená možnost informací dosáhnout na základě samotného přístupu k technologiím. Chudoba tak může pramenit z nemožnosti vůbec využívat prostředky potřebné pro dosažení informací. Lidé chudí po majetkové stránce nemající nezbytné nástroje ani vzdělání a stávají se tak informačně chudými[2]. Dalším problémem je omezený přístup k informacím. Pokud máme ty správné technologie a dostatečné kompetence je správně používat, neznamená to automaticky, že zvládneme k těm správným informacím přistoupit[3]. Mnoho vědeckých článků a studií se skrývá za paywallem. Cena pro odemčení takového článku je často pro normálního smrtelníka astronomická na poměry toho, že by takových článků pro svou práci potřeboval nedej bože víc. Třetím pohledem na informační chudobu pak může být lidský aspekt. Můžeme mít potřebné technologie a přístup k informacím, pro správnou interpretaci dané informace potřebujeme ale mít vzdělání a dovednosti[4]. Až určitý balík kompetencí potřebných pro zařazení informace do kontextu nám pak umožní ji správně využít.

Knihovny se dlouhodobě snaží informační propasti uzavírat — a to nejen poskytováním rovnému přístupu k informacím pro každého, ale i svou funkcí jakožto vzdělávacích a vzdělanost podporujících institucí. V tuzemském prostředí je toto zakořeněno přímo v Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027

s výhledem do roku 2030. Vzniká tak celá řada podpůrných školících programů, spolupráce se školami a knihovny se pomalu formují na místa neformálního dodatečného vzdělávání[5]. Pokud nakoukneme za hranice, zjistíme že v některých zemích může být role (nejen) knihoven natolik klíčová, že může drasticky změnit životy informačně i majetkově chudých jedinců a skupin. Například v Číně jedna ze studií navrhuje pojmout roli veřejných knihoven takovým způsobem, aby knihovna organizovala návštěvy lokálních farmářů a vůdců vesnic za účelem popularizace studia a rozvoje digitálních kompetencí, a vůbec podpory uvědomění si, že podpora těchto dovedností je klíčová pro boji s chudobou. To by samozřejmě mělo jít ruku v ruce s budováním povědomí o knihovnách jako centrech vzdělanosti a obecně propagaci toho, že knihovna je místo poskytující kvalitní informace komukoliv bez rozdílu[6] (ono obecně propagace toho, že knihovna je vlastně skvělé místo plné i jiných skvělých věcí než jen knih, je očividně problém po celém světě). Podobně jako v Číně například i v Jihoafrické republice hrají knihovny důležitou roli i v samotném identifikování problémů, které se s informační chudobou pojí, jak mapuje například studie od Karly J. Strand a Johannese Britze[7].

Jisté je to, že informační chudoba je hrozba. Jelikož žijeme v době, kdy jsou informace jedna z nejcennějších komodit, bude se informační propast prohlubovat. Pokud nebudeme systematicky vzdělávat společnost, mohou nastat velké rozdíly mezi informačně chudými a informačně bohatými, které budou značně brzdit vývoj lidské společnosti. Knihovny je potřeba vnímat jako jedny z klíčových institucí, které proti informační chudobě bojují — a to nejen v očích informačních pracovníků, ale hlavně těch, kteří se v informační propasti (nebo na její kluzké hraně) nachází.

[1] MCKEOWN, Anthony. Overcoming information poverty. Elsevier, 2016. ISBN 978–0–08–101231–4.

[2] BRITZ, Johannes J. To Know or not to Know: A Moral Reflection on Information Poverty. Journal of Information Science [online]. 2004, 30(3), 192–204 [cit. 2023–04–26]. ISSN 0165–5515. Dostupné z: doi:10.1177/0165551504044666

[3] tamtéž

[4] tamtéž

[5] Tři pilíře Koncepce [online]. [cit. 2023–04–26]. Dostupné z: https://koncepce.knihovna.cz/tri-pilire-koncepce/

[6] MOU, Xiaobo a Fang XU. Examining the factors influencing information poverty in western China. The Electronic Library [online]. 2020, 38(5/6), 1115–1134 [cit. 2023–04–26]. ISSN 0264–0473. Dostupné z: doi:10.1108/EL-04–2020–0095

[7] STRAND, Karla J. a Johannes BRITZ. The evolving role of public libraries in South Africa in addressing information poverty: A historical context. Library Management. Emerald Publishing Limited, 2018, 39(6–7), 364–374. ISSN 0143–5124.

Začátek formuláře

Konec formuláře

--

--