Informační systémy pro SŠ a VŠ — rozdíly, podobnosti a hodnocení

Pao Springerova
Mar 5 · 10 min read

Se zvyšováním uživatelských požadavků a rozvojem technologií se vyvíjejí i komplexní a informační systémy (IS). Tyto systémy jsou implementovány do mnoha oblastí lidské společnosti, jako je podniková a veřejné sféra. Je proto pochopitelné, že jsou hojně využívány i ve vzdělávání. V dnešní době je možné využívat informační systémy v kterémkoliv vzdělávacím stupni od mateřských škol přes základní, střední až po univerzity.

IS ve vzdělávání

Informační systémy ve vzdělávání se staly prostředkem pro řízení aktivit školy, administrativu a veškeré komunikace — interní ale i externí, tedy s žáky/studenty, případně s jejich zákonnými zástupci a samozřejmě i s veřejnými orgány.

V dnešní době je navíc možná úprava informačního systému na míru zákazníkovi v rozmezí existujících modulů systému. Moduly se v tomto případě myslí možnou implementaci dalších jednotlivých funkcí do společného prostředí, případně odebrání nepotřebných. Zároveň jednotlivé moduly pracují v závislosti na sobě, například podle typu úvazku učitele, bude tento učitel (ne)zobrazován v nabídce na suplování hodiny.

IS pro střední školy

Na českém trhu momentálně dominuje několik distributorů informačních systémů pro mateřské až střední školy. Díky modularitě systémů, je nabídka poskytovatelů schopna se přizpůsobit právě prvním stupňům povinného vzdělání, bez velké námahy. Mezi nejznámější a nejvíce využívané informační systémy pro SŠ patří:

Systém Bakaláři, od společnosti On-line Safe s.r.o. Tento systém má poněkud matoucí název, jelikož se jedná o IS, který je uzpůsoben pro střední školy nikoliv pro univerzity. Na trhu je již 30 let a jedná se nejrozšířenější školní systém v ČR. Společnost nabízí dvě možné varianty licencí Lite a Premium. Licence Lite je velmi omezena a nenabízí několik základních modulů a to: rozvrh hodin, suplování a třídní knihu. Ovšem, ačkoliv základní balíčky jsou poměrně omezené, doplňkové služby nabízí mnohé další zajímavé modulu jako například: evidence úrazů, cestovní příkazy, pokladna, pracovní dohody, cestovní příkazy aj.

Ukázka vizuálního rozhraní systému Bakaláři.

Společnost Škola OnLine provozuje stejnojmenný webový informační systém od roku 2008, kdy se odtrhli od společnosti CCA Group. a. s. Společnost nabízí nejkomplexnější nabídku IS pro vzdělávací instituce od mateřských škol až po vyšší odborné školy. Společnost využila potenciál potřebnosti podobných funkci na těchto stupních vzdělávání. Kromě toho, nabízí hned několik možných licenci pro každou úroveň vzdělávání.

Docházka v systému Škola Online.

Online systém Etřídnice je produktem společnosti just4web.cz s.r.o. Systém obsahuje nejméně modulů ze všech zde rozebíraných školních systémů. Nabízí ale jeden zajímavý modul, a to „Deník praxe“, kde je možné tvořit přehledy o docházce a prospěchu žáka na odborné praxi.

Modul komunikace v systému Etřídnice.

Systém iškola je nabízen společností Školní informační systémy s.r.o. od roku 2004. Jedná se o webový školní informační systém. Od ostatních se liší několika moduly a to: centrální databází, možnost získávat informací pomocí sms, agendou odborného výcviku a e-learningu.

UI systému iškola.

Všechny zde zmíněné školní systémy nabízí společnosti, které se zaměřují na IS a mají je jako komerční produkt. Díky tomu je snadné tyto systémy vyhledat a jejich prezentace je jasná a přehledná. Dalším pozitivem je povětšinou atraktivní UI (user interface) a poměrně snadná orientace v systému. Některé společnosti navíc nabízí dokupování dalších, již existujících modulů podle potřeby zákazníka.

Ovšem na žádných webových prezentacích společností nebyla zmíněna možnost nějaké personalizované úpravy pro konkrétní potřeby školy. Zároveň je cena ovlivněna silně i tím, kolik žáků daný institut navštěvuje.

Autorský obrázek vytvořen v březnu 2019. Soupis modulů je pouze orientační. Světlejší barva u IS Bakaláři naznačuje možné doplňkové služby.

Z vizuálního přehledu modulu jednotlivých systémů vyplývá několik zajímavých zjištění:

· společnosti nabízí opravdu širokou a různorodou nabídku modulů,

· všechny systémy jsou tvořeny jako webové aplikace,

· pouze grafické zpracování klasifikace je nabízeno ve všech IS a ve všech jeho licenčních variantách,

· počet modulů nabízených všemi IS by se zvětšil, pokud by systém pro SŠ od OnLine školy nabízel modul rozvrhu i v základních licencích a v úrovni pro vyšší odborné školy ve standartní licenci nabízel i evidenci osobních dat.

Bližší informace naleznete na stránkách jednotlivých společností, nebo velmi pěkné a detailnější informace nabízí od Martiny Růžičkové zabývající se pouze těmito systémy a kritérii výběru.

IS pro VŠ

Nejpoužívanějším systémem je pravděpodobně IS/STAG, který vyvíjí Západočeská univerzita v Plzni od roku 1993 a je nasazen přibližně na 15 vysokých školách. Jedná se o celouniverzitní systém pro administraci studia nikoliv pro podporu studia. Tudíž se v nabídce modulů nenachází žádné moduly jako: e-learning apod. Mezi základní objekty patří: studijní programy, obory, plány, předměty, student, přijímací řízení, rozvrhy, předzápis, zkoušky, semestrální práce, mobility studentů, evaluace, předpisy plateb a absolvent. Každý tento modul obsahuje obsáhlý popis veškerých funkcí.

Modulové schéma. Obrázek vybrán z

IS/STAG nabízí ještě jednu velmi zajímavou možnost, a to přihlášení do demo systému pod studentem, vyučujícími různých oborů i správcem. Toto demo je přístupné komukoliv. Zároveň je díky tomu snadné zjistit, že systém nemá příliš atraktivní rozhraní a není příliš uživatelsky přívětivý.

Homa-page systému IS/STAG po příhlášení. Obrázek vytvořen po příhlášení pod uživatelem Gangur.

Informační systém UIS (Univerzitní informační systém) je poskytován společností IS4U. Systém začal vznikat v roce 1999 pod Mendelovou univerzitou, následně se v roce 2005 skupina vyvíjející tento systém rozhodla i pro komerční prodej. Nyní je systém využíván na více než 10 vysokých školách. Jedná se velmi komplexní systém, který v sobě zahrnuje velmi mnoho modulů a různých podsystémů. Hlavní oblasti:

· studijní systém — zde je kompletní podpora všech typů studia, administrativa včetně přijímacího řízení, poplatků a rozvrhu;

· věda a výzkum — podpora doktorského studia a administrativy vědecko-výzkumných procesů, evidence projektů, citační a antiplagiátorské nástroje atd.;

· eLearning — veškeré zázemí pro tvorbu a řízení elearningové výuky, podpora pro tištěné testy a export/import studijních materiálů;

· osobní management — možnosti personalizace systému a nástroje pro týmovou spolupráci;

· eAgenda — převod administrativy do online prostředí, pracovní příležitosti, řešení ubytování a kolejí;

· portál veřejných informací;

· technologie a manažerská nadstavba.

UI Univerzitního informačního systému.

IS STUDIUM je dílem společnosti ERUDIO s.r.o., která vznikla přetvořením z Výpočetního centra Univerzity Karlovy v roce 1994. Systém je v současně době využíván na 4 vysokých školách včetně Policejní Akademie České republiky.

V IS STUDIUM je databázovou aplikaci, která nabízí komplexní zpracování studijní agendy a je možné ho propojit s dalšími IS. K dispozici je desktopový i webový přístup do systému. Desktop aplikace je určená primárně pro pracovníky instituce, tedy například pro studijní oddělení. Obsahuje veškeré moduly k administraci ohledně studentů, uchazečů a pro správu studijních plánů a s nimi souvisejících předmětů a rozvrhů. Samozřejmě obsahuje i komunikační kanály pro práci s daty atd.

Webové rozhraní systému pracuje se stejnými daty a databázemi jako desktopová aplikace. Zde je přístup rozdělen na několik kategorií:

· Přihlášený student — kde studenti vidí svůj studijní plán, přihlašuje se na zkoušky, má možnost hodnocení výuky, administrativní nástroje, přihlašování témat atd.

· Přihlášený uživatel — slouží pro administrativní pracovníky, vyučující a externí spolupracovníky. V tomto profilu je k dispozici správa předmětů, jejich rozvrhů a studijních materiálů, nástroje pro vypisování a hodnocení prací a zkoušek, případně nastavování rolí uživatelů.

· Anonym — tento profil nabízí zájemcům o studium se seznámit s možnostmi studia, podat přihlášku a procházet předměty v katalogu. Profil umožňuje zjistit povinné předměty vypsaných oborů, jejich zakončení a kreditové hodnocení. Zároveň dává možnost seznámit se s rozhraním systému, které není úplně intuitivní.

UI systému IS STUDIUM. Zdroje pro tvorbu obrázku: , .

IS MU neboli informační systém Masarykovy univerzity vyvíjí a provozuje Fakulta informatiky MU. V současné době je systém využíván přibližně 12 školními institucemi od vyšších odborných škol až po vysoké školy. Soupis modulů, které systém nabízí je podrobně dělen do mnoha sekcí jako: přijímací řízení, nástup ke studiu, příprava dalšího akadem. roku, začátek semestru atd. Celkově je řazen do 20 oblastí, kdy každá obsahuje ještě mnoho dalších funkcí. Kromě standardních modulů, které nalezneme ve všech IS systémech zde probíraných — podpora studia pro studenty, studijní administrativa pro zaměstnance, správa předmětů a rozvrhů apod, nabízí pár funkcí, které nebyly zmíněny v nabídce ostatních a to:

· podpora uchazečů — např: možnost vyzkoušet si testy z předchozích let;

· personalizace IS každého studenta — výběr vizuálního rozhraní, personalizované menu, uložení zajímavých předmětů, drilování učiva, zasílání e-mail upozornění o změnách…;

· absolventské služby;

· služby pro veřejnost viz. níže o dalších projektech, které IS MU nabízí,

· přehled pracovních příležitostí;

· spolupráce s obchodním centrem a možnost snadného nákupu.

Fakulta informatiky provozuje ještě projekty, které se systémem spolupracují a to:

· theses.cz — který slouží jako přehledový portál závěrečných prací mnoha VŠ a pomáhá odhalovat plagiáty;

· odevzdej.cz — slouží ke kontrole plagiátorství jakékoliv nahrané práce, prohledává kromě theses.cz, repozitar.cz i jakékoliv podobnosti na internetu a výsledky vrací do několika dnů;

· a další.

IS MUNI.

IS pro vysoké školy, oproti školním systémům pro SŠ jsou povětšinou tvořeny přímo univerzitami a následně nabízeny. Nebo jsou vyvíjeny společností, které začala na práci takového systému pod záštitou dané instituce a následně se osamostatnila. To je pochopitelné hned z několika faktorů. Jak je ze článku patrné, jsou IS pro VŠ mnohem komplexnější a složitější. Zároveň některé tyto instituce oplývají finančním kapitálem a dostatečným zázemím pro vývoj těchto systémů, na rozdíl od menších středních škol.

Ačkoliv jsou tyto systémy komplexnější a nabízí přizpůsobení se na míru zákazníkovi, jsou oslabeny v jiných oblastech. Jedním z prvních takových oslabení je samotná možnost vyhledání těchto možných IS a jejich webová prezentace. Je velmi obtížné porovnat systémy mezi sebou, neboť každý je dělen trochu jinak a obsahuje jinak pojmenované funkce a moduly. Zároveň nikde nejsou uvedeny alespoň přibližné náklady pro pronájem takového systému.

Dalším negativem, oproti komerčním IS pro SŠ je to, že často nenabízí příliš atraktivní UI a intuitivní použitelnost, jak je patrné z několika obrázků těchto VŠ systémů. To může být způsobeno například tím, že systémy nejsou primárně určeny pro komerční použití, ale pro interní potřeby instituce.

Všechny systémy, kromě základních modulů a prvků, mají společný ten fakt, že jsou tvořeny jako webové aplikace pro snadný přistup.

Závěr

Informační systémy pro SŠ i VŠ mají svá pozitiva i negativa. Školní systémy pro univerzity jsou sice rozsáhlejší, ale zase se potýkají s jinými problémy, kterými muže například být zahlcení informacemi nebo složitější správa systému.

Informační systémy pro SŠ jsou sice jednoduší a přehlednější, ale nenabízí pokrytí všech nároků a potřeb škol. Mezi možné moduly, které by nejen studenti pravděpodobně ocenily patří:

· registrace předmětů — v tomto případě při volbě jazyka, nebo volitelných předmětů;

· zvýšení eAgendy — online platby za exkurze, řešení ubytování a kolejí;

· prostředí pro týmovou práci a obecně podporu studia.

Naopak modul, který by ocenili vyučující je pravděpodobně implementovaný nástroj pro odhalování plagiátů.

Moduly, které by se naopak hodily implementovat ze systémů pro střední školy do VŠ systémů není mnoho, neboť VŠ systémy jsou opravdu komplexní. Za zmínku možná stojí modul “Deník praxe”, který nabízí Etřídnice, protože většina studentů musí během studia projít povinnou praxí. Dalším model, který by ocenily jak studenti, tak pravděpodobně i studijní referenti je modul pro nahrávání omluvenek.

Systémy obecně ve vzdělávání se vyvíjejí každým dnem a je možné, že brzo budou výše zmiňované moduly implementovány pro potřeby veškerých uživatelů.

Poznámky pod čarou

JIROUŠEK, Petr. IS/STAG: Informační systém studijní agendy [online]. , 11 [cit. 2019–02–28]. Dostupné z:

Univerzitní informační systém: Z pohledu jeho modulů [online]. 16 str, [cit. 2019–02–28]. Dostupné z:

IS STUDIUM. ERUDIO s.r.o. [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

Informační systém Masarykovy univerzity: Co umí náš systém [online]. 16 stran [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

Zdroje:

1. Bakaláři: Mezi školou a rodinou již 30 let [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

2. ERUDIO s.r.o [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

3. Etřídnice se dočkala nového modulu. Co umí?. Just4web.cz [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

4. Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

5. Informační systémy. EUNIS.CZ [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

6. IS/STAG: Demo portál [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

7. IS/STAG: Informační systém studijní agendy [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

8. IŠkola.cz: online školní informační systém [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

9. JIROUŠEK, Petr. IS/STAG: Informační systém studijní agendy [online]. 11 stran, [cit. 2019–02–28]. Dostupné z:

10. Podrobnosti o našem systému. Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

11. Škola Online: nejrozšířenější webový informační systém [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

12. UIS [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

13. UIS: Univerzitní informační systém. IS4U [online]. [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

14. Univerzitní informační systém: Z pohledu jeho modulů [online]. 16 str, [cit. 2019–02–28]. Dostupné z:

15. Univerzitní informační systém: Z pohledu jeho uživatelů [online]. , 16 [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Pao Springerova

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University