Informační systémy v českém školství

Marta Zonková
Feb 21 · 4 min read

Informační systémy jsou již nedílnou součástí většiny průmyslů a jiných aktivit člověka, v nichž je třeba umožnit komunikaci a transformaci informací. Nástupem technologií bylo nutné upravit i způsob nakládání s informacemi. Z kartoték, skříní a indexů se stěžejní i méně důležité poznatky přenáší do digitálního světa. Informační systémy tak nahrazují fyzické objekty k uchovávání, zpracování či sbírání informací. Nedílnou součástí těchto systému je kromě hardware a software také člověk, lidé, kteří s tímto systémem pracují. Informační systémy musí být pro správnou funkčnost tvořeny s ohledem nejen na funkce, ale i procesy se snahou přívětivosti k jejich uživatelům. Pokud jsou informační systémy tvořeny bez tohoto aspektu, stávají se pro uživatele těžce uchopitelné a klesá jejich efektivnost.

Školství jako ostatní složky prochází modernizací, a i zde mají informační systémy své místo. Ať už pro administrativní agendu, tak jako součást průběhu i vyhodnocení vyučování. Podle plánovaných funkcí těchto systémů mohou být uživatelé nejen vyučující, ale i studenti a jejich zákonní zástupci. Dle šetření České školní inspekce ve školním roce 2016/2017 již většina velkých základních, středních a vyšších odborných škol používá pro své agendy informační systémy. Ve zprávě k tomuto šetření „Využívání digitálních technologií v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách“ je také uvedená myšlenka, zda by nebylo vhodné, aby stát vytvořit centralizovaný systém, který by byl školám poskytnut zdarma. Zjištění využívanosti informačních systému v českých školách je pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) také důležité s ohledem na tvorbu vlastního Resortního informačního systému, protože mohou nastat potíže s komptabilitou dat mezi nově plánovaným systémem pro MŠMT a systémy, které jsou již na školách.

Resortní informační systém MŠMT (RIS) bude velkým zásahem do informačního systému českého školství. Smyslem investice do tohoto systému bude podpora elektronizace veřejné správy, otevřených dat, propojení škol, pohodlné importování dat, které jsou školy povinny státním orgánům poskytnout a také například vyřešení problémů s neefektivitou a množstvím jednotlivých informačních systémů a neexistence jednotné politiky. Systém bude propojovat již existující databáze a systémy (např. Internetový informační systém nové závěrečné zkoušky, Informační systém Národní soustavy kvalifikací) a vznikne tak jednotný portál. Systém by měl být schopný přijímat data z informačních systému škol a tak by se měla snížit agenda. V tuto chvíli projekt na vytvoření RIS již probíhá a první představení odborné veřejnosti proběhlo 31. ledna 2018. Aktuálně se projekt nachází v první etapě ve které se vyhlašují veřejné zakázky a je podána žádost o finanční podporu. Tvorba RIS odpovídá jak na výzvu strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 tak koncepci Digitální Česko v 2.0. Na výsledek této snahy si budeme muset ještě počkat.

V tuto chvíli je na českém trhu několik možností, které si mohou školy dle svých kritérií vybrat. Přes známé Bakaláře, iškola, SAS po strašidelnější modely jako je dm Software (aktuálně Škola OnLine). Dm Software patří mezi menší informační systémy určený pro základní školy. Tato společnost nabízela tři produkty, a to dm vysvědčení, dm evidence, dm Knihovna. Jak již názvy vypovídají, jeden informační systém pro zadávání, evidenci a tisk vysvědčení, druhý pro evidenci žáků a třetí pro správu knihovny.

Poslední úpravu pro tuto podobu systému je možné dohledat do roku 2016. Poté se dm software sloučilo se systémem Škola OnLine. Jediným kazem, který po sloučení těchto systému zůstal, jsou tři různé webové stránky, jejichž funkčnost je různě omezena (http://www.dmsoftware.cz, https://portal.dmsoftware.cz/, https://www.skolaonline.cz). Škola OnLine patří mezi cloudové informační systémy, škola tedy nemusí disponovat vlastními servery. V případě že škola přechází na tento informační systém z jiného, nabízí společnost službu Komfort start. Tato služba spočívá v řešení předání osobních údajů z původního systému do systému Škola OnLine. Samotný systém má modulární charakter, což je poměrně běžné řešení. Umožňuje rovněž komunikaci se zákonnými zástupci pomocí elektronické pošty a SMS zpráv. Svou funkčností nevybočuje z řad dalších podobných systémů, které slouží především k administrativní agendě, přehledu docházky v třídní knize, zpřístupnění studijních výsledků zákonným zástupcům a objednávání obědů, což je nakonec zřejmě nejvyhledávanější funkce.

V České republice je několik větších hráčů na poli informačních systémů ve vzdělávání, tento článek se konkrétně zabýval spíše školními informačními systémy, které řeší především administrativní část. Časem je možné očekávat nové kritérium při výběru informačního systému do české školy, a to funkčnost importování dat do připravovaného Resortního informačního systému MŠMT, který bude svou architekturou a řešenými procesy určitě zajímavým objektem ke zkoumání. V tuto chvíli je v první etapě tvorby, ukončení vývoje je plánováno na závěr roku 2021 a celkový rozpočet je necelých 135 milionů včetně příspěvku Evropské unie. Otázkou zůstává, zda se stát v budoucnu vrhne také do tvorby informačního systému pro samotné školy. To by na jednu stranu snížilo roztříštěnost používaných systému a snížilo finanční zatížení na školy. Očekává se obecně rovněž přispění k transparentnosti a efektivity veřejné správy. Na druhou stranu lze těžko odhadnout, zda by byl takto vytvořený systém skutečně funkční a jako řešení pro školy přijatelný.

POUŽITÉ ZDROJE:

Využívání digitálních technologií v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách: Tematická zpráva České školní inspekce [online]. Praha: Česká školní inspekce, 2017, 4 s. [cit. 2019–02–16]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii/Shrnuti-Vyuzivani-digitalnich-technologii-v-MS,-ZS,-SS-a-VOS.pdf

NEUMAJER, Ondřej. I digitalizace českého školství má některé výborné výsledky [online]. 2017 [cit. 2019–02–16]. Dostupné z: http://ondrej.neumajer.cz/i-digitalizace-ceskeho-skolstvi-ma-nektere-vyborne-vysledky/?s=informa%C4%8Dn%C3%AD+syst%C3%A9m

ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání: od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 9788021083264.

Představení projektu Resortní informační systém MŠMT. Pedagogické.info [online]. 2018 [cit. 2019–02–16]. Dostupné z: http://www.pedagogicke.info/2018/02/predstaveni-projektu-resortni.html

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Marta Zonková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University