Informační vzdělávací systémy v modelu DIKW

Martin Černý
May 16, 2019 · 2 min read

Model DIKW (Data, Information, Knowledge a Wisdom) je jedním z modelů v oboru Informační věda. Model DIKW je taktéž znám pod názvem Znalostní pyramida. První úrovní pyramidy jsou Data. Data si můžeme představit například jako druhy barev například červená barva. Informace následně dává data do vztahu, například červená barva na semaforech znamená stůj. Díky Znalosti jsme již schopni získané informace využít v konkrétních situacích. Může se jednat o konkrétní křižovatku poblíž našeho domu. Samotná Moudrost již propojí znalost a situaci, ve které se aktuálně nacházíme a díky tomu zastavíme jízdní kolo.[1]

Model DIKW [2]

Z výše zmíněného popisu můžeme usoudit, že se jedná o jednoduchý model, což bývá právě Znalostní pyramidě vytýkáno. Myslím si, že právě kritika a pochopení samotných nedostatků modelu může vést k jeho lepšímu využití při řešeném problému. Podobným případem může být, když si uvědomíme rozdílné vlastnosti rovnoběžek v eukleidovské a neeukleidovské geometrii. Zároveň tento model výrazně připomíná procesy vzdělávacího systému, proto svou kritiku a zmíněné nedostatky DIKW budu vztahovat do oblasti vzdělávání.

Čím výše stoupáme v pyramidě DIKW, tím více musíme zapojovat lidskou stránku a zároveň vyšší úrovně pyramidy DIKW jdou hůře, nebo vůbec algoritmizovat. Zde narážíme na první limity možných informačních systémů ve vzdělávání. Můžeme například využívat LMS (Learning Management System), díky kterému získáme data o chování žáků nebo jak přistupují ke studijním materiálům, ale opravdu dokážeme z dat vyčíst, zdali si žák odnesl dostatek znalostí, které zvládne v konkrétní situaci (moudrost), nejlépe využít?

Právě zmíněné limity algoritmizace nám v tomto zabraňují. Studenty v rámci LMS testujeme na cvičných příkladech, které se v modelu DIKW pohybují mezi vrstvou Informace a Znalost. Samotnou úroveň Moudrost studenti využijí až při psaní závěrečných prací, kdy student nejen, že musí využít znalosti ze svého oboru, ale zároveň i znalosti zaměřující se na práci s literaturou v rámci řešení konkrétního problému. Proto by samotné vzdělávání nemělo být postavené pouze na informačních vzdělávacích systémech, ale například i na týmové spolupráci a interakci se spolužáky.


  1. The DIKW model for knowledge management and data value extraction. In: I-SCOOP | Digital business and transformation hub [online]. 2020 [cit. 2019–05–16]. Dostupné z: https://www.i-scoop.eu/big-data-action-value-context/dikw-model/
  2. ROWLEY, Jennifer. The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science [online]. 2007, 33(2), 163–180 [cit. 2019–05–15]. DOI: 10.1177/0165551506070706. ISSN 01655515. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0165551506070706

Kam dál?

  1. FRICKÉ, Martin. The knowledge pyramid: a critique of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science [online]. 2008, 35(2), 131–142 [cit. 2019–05–15]. DOI: 10.1177/0165551508094050. ISSN 0165–5515. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0165551508094050

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store