Informatizace a politika

Současný svět je pohlcen informacemi, neboť se nacházíme v tzv. informačním věku. Nicholas Negroponte zastává názor, že v současné informační revoluci se jedná o změnu, při níž jsou místo atomů přenášeny bity. Informatizace společnosti představuje zavádění informačních a komunikačních technologií do každodenního života společnosti, technologie tak ovlivňují vývoj lidstva ve všech oblastech. Stinná stránka informatizace tkví v tom, že tento proces nelze zastavit. Možnosti počítačů a sítí se neustále rozrůstají a vedou ke zrychlování našeho života. Zároveň vzrůstá i hodnota informace, která se stává zdrojem moci — jinými slovy, kdo má dnes informace, ten má moc.

Zdroj obrázku

Co se týče demokracie, k jejímu rozvoji přispěl v 15. století zejména vynález knihtisku. Ten umožnil rozšíření písemné kultury mezi širší vrstvy obyvatelstva, čímž způsobil informační revoluci. Knihtisk se stal nástrojem reformy, která měla zásadní význam pro vývoj společnosti. Podobným milníkem se stal i fenomén informatizace.

Dle Saka informatizace probíhá zároveň s komputerizací, neboť se vzájemně ovlivňují a působí na sebe. Prvotní myšlenkou informatizace byl zejména rozvoj demokracie, ovšem negativní aspekty tohoto procesu mohou přispět i k novým formám totalitarismu. Proto je nutné najít vhodný politický systém, který bude v souladu s potřebami dnešní společnosti. Sak zmiňuje, že „… nástup nových informačních a komunikačních technologií, vedoucí v úhrnu ke komputerizaci společnosti, a proměna člověka, vytvářejí tlak na hledání nového politického systému, který by lépe odpovídal informační společnosti 21. století.“ Velkou komplikací vytvoření takového systému je však fakt, že vývoj techniky je rychlejší než vývoj legislativy, která by mohla tento prudký rozvoj usměrnit. Otázkou je, zda je v lidských silách (a cílech) změnit tento legislativní proces?

V souvislosti s politickými systémy se objevují další problémy, jež souvisí s internetem. Tyto počítačové sítě poskytují nejenom neomezené možnosti svobody, ale i kontroly. Dle Chatfielda je internet „… mocnou silou v rukou represivních a přísných režimů, stejně jako v rukou těch lidí, kteří internetu využívají tak, aby přinášel volnost, vzdělání, spojení s druhými i zábavu a potěšení.“ Obdobné vlastnosti jsou charakteristické i pro média, jež se různými metodami snaží ovlivnit myšlení lidí a manipulovat s nimi. Neměli bychom tedy zapomínat i na negativní aspekty informatizace z pohledu politických systémů.