JAK NA DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ?

Image for post
Image for post

Nejspíš většina z nás navštěvovala základní školu v rámci povinné školní docházky. O domácím vzdělávání jsme už leccos slyšeli, ale nemáme s ním osobní zkušenosti. Je možné, že někteří založí rodinu a budou stát před rozhodnutím, zda potomka poslat do školy nebo jestli jej učit doma. Co takové domácí vzdělávání obnáší? A kde se na něj připravit?

Domácí vzdělávání, neboli homeschooling je u nás legální dle Školského zákona pro 1. a 2. stupeň základní školy. Dítě je vzděláváno doma rodičem nebo učitelem, dodržuje rámcový vzdělávací program a několikrát ročně se účastní přezkoušení ve škole. Rodič se školou spolupracuje a má například studijní pomůcky zdarma. Pro takový způsob výuky se často rozhodují rodiče dětí, které mají specifické požadavky na výuku, jsou nadané nebo škola není v dosahu jejich bydliště. Individuální vzdělávání není samozřejmost. Dle zákona musí tuto výjimku udělit ředitel školy na základě uvedených důvodů, a stejně tak ji může i zrušit pokud vidí, že žák nedosahuje požadovaných výsledků.

Je dobré si odlišit homeschooling od unschoolingu, který je u nás naopak nelegální. Jeho podstata spočívá ve vzdělávání doma, které nepodléhá vzdělávacímu programu. Jednoduše řečeno, dítě si samo řekne, kdy se chce učit a co by se rádo dozvědělo. Unschooling uznává odpovědnost samotného žáka a věří, že sám ví, kdy nastane pravý čas na naučení dané problematiky.

Pokud se rozhodneme dítě vzdělávat doma, je určitě dobré vědět, jak na to. Kde se připravit na vyučování vlastního potomka?

Určitě je vhodné sledovat Asociaci domácího vzdělávání, která pořádá přednášky a kurzy pro rodiče. Kurzy a přednášky taktéž pořádá Studijní centrum BASIC, které je spíše zaměřeno na děti se specifickými potřebami, avšak i pro ostatní jsou jejich rady užitečné. Pro běžnou, lidskou zkušenost, je dobré sledovat internetové diskuze ostatních rodičů, které své potomky vzdělávají doma, jako například stránku Rodina.cz. Další kurzy pro rodiče nabízí například společnost EDUCATION REPUBLIC. A nakonec je užitečné najít ve svém okolí rodiče, kteří taktéž vzdělávají své děti doma, protože přímá výměna zkušeností může být to nejcennější.

A na závěr několik zajímavostí, jak je to ve světě. V Rusku získává domácí vzdělávání na oblibě. V Turecku a Španělsku není legálně povoleno, v Polsku není zrovna populární. A v Německu je zákonem daná povinná školní docházka, která ve svém smyslu domácí vzdělávání zakazuje.

Zdroje:

  1. Asociace domácího vzdělávání [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: http://www.domaciskola.cz/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=484
  2. Co je unschooling. In: Svoboda učení [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: https://www.svobodauceni.cz/clanek/co-je-unschooling/
  3. Domácí škola. In: Rodina.cz [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: http://www.rodina.cz/diskuse36.htm
  4. Kurzy-rodiče. In: Education Republic [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: https://educationrepublic.cz/kurzy-rodice/
  5. Kurzy, semináře, přednášky. In: Studijní centrum BASIC [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: https://www.basic.cz/kurzy-prednasky/
  6. Rámcové vzdělávací programy. In: Národní ústav pro vzdělávání [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp
  7. SANIGOVÁ, Ramona. Domácí vzdělávání po celém světě. In: Zkola [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: https://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/alternativni-vzdelavani/Stranky/Dom%C3%A1c%C3%AD-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-po-cel%C3%A9m-sv%C4%9Bt%C4%9B-%E2%80%93-Brainly.com-p%C5%99ehled.aspx
  8. TOBOLOVÁ, Dagmar. Individuální (domácí) vzdělávání. In: ZŠ Hnojník [online]. 2018. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: https://www.zshnojnik.com/individualni-domaci-vzdelavani-informace/
  9. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění novely 46/2019 Sb. (online). Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561/historie

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store