Jak na vlastní školku — očima českého prává

Tomas Michalek
Apr 25, 2018 · 2 min read

Co všechno je potřeba v českém prostředí proto, aby osoba založila vlastní, soukroumou školku. Jaké jsou právní vymoženosti k jijímu zřízení a provozování?

Zákonné povinnosti

Provozování soukrommé školky je řízeno především těmito zákony:

  • Živnostenský zákon — zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podníkání v aktualním znění. Před samotným založením mateřské školky, je potřeba obstarat si živnost ohlašovací, jejíž části je živnost volná — (72) mimoškolní výchova a vzdělání dětí starších tří let, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Pro provozování volné živnosti není ze zákona povinnost prokazovat odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné je nutné pouze splnit všeobecné podmínky.
  • Školský zákon — zákon č. 561/2004 Sb. Zákon upravuje vzdělání různých úrovních ve školách a školských zařízeních. Stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání uskutečnuje. Vymezuje práva a povinnosti pro osoby provádějící vzdělávání. Předškolnímu vzdělání se věnují paragrafy § 33–35.
  • Vyhláška o předškolním vzdělávání — vyhláška 14/2005 Sb. Vyhláška umožnující zřízování školek s celodenním (6.5–12h), polodenním (<6.5h) a internátním provozem. Do jedné třídy mateřské školky můžou být zařazovany děti ve věku 3–6 let. Paragraf § 2 upravuje kapacitní náležitosti školky; paragraf § 3 upravuje organizaci provozu v měsících červenec a srpen; paragraf § 4 se věnuje stravování dětí; paragraf § 5 pojednává o péči o zdraví a bezpečnost dětí.

Zákon neukládá soukromým školkám povinnost přesně plnit vzdělávací rámce Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy. Přesto zřizovatel by měl mít povědomí o těchto rámcích a pokud možno se jím přispůsobit. Za zmínku stojí další zákony dále upravujicí zákonné povinnosti; především:

  • Občanský zákoník — zákon č. 89/2012 Sb., nahrazuje dřívější Obchodní zákon — zákon č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Vymezení zákládní ch pojmů souvisejících s podnikáním.
  • Zákon o pedagogických pracovnících — zákon č. 563/2004 Sb.
  • Zákon plynoucí ze zákoníku práce — zákon č. 262/2006 Sb.
  • Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory — vyhláška č. 410/2005 Sb. a vyhláška č. 343/2009 Sb., která předchozí vyhlášku upravuje.
  • Vyhláška o školním stravování — vyhláška č. 107/2005 Sb.
  • Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby — vyhláška č. 602/2006 Sb.
  • Vyhláška o technických požadavcích na stavby — vyhláška č. 268/2009 Sb. Stavbám sloužícím k provozování předškolních zařízení se věnuje paragraf § 49.

Zdroje:

Zákon č. 455/1991 Sb.: Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Zákony pro lidi: Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Praha: AION CS, 2018, 14. června 2016 [cit. 2018–04–24]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991–455

Zákon č. 561/2004 Sb.: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákony pro lidi: Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Praha: AION CS, 2018, 14. června 2016 [cit. 2018–04–24]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

Vyhláška č. 14/2005 Sb.: Vyhláška, o předškolním vzdělávání. Zákony pro lidi: Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Praha: AION CS, 2018, 14. června 2016 [cit. 2018–04–24]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005–14/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Tomas Michalek

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University