JAK ZŮSTAT KREATIVNÍ?

Image for post
Image for post

Kreativní myšlení. Vlastnost, která je různě skloňovaná a po většině z nás vyžadovaná. Jsme ji nuceni využívat v nespočtu zaměstnání. Většina z nás umí být kreativní. Ale také přichází dny, kdy se nám nedaří. Existují však různé nástroje, postupy a metody, které nejen pomáhají vyřešit zdánlivě složité problémy, ale hlavně produkují nové nápady a řešení.

Ale zkusili jste se někdy zamyslet nad tím, co charakterizuje pojem kreativita?

Na úvod je důležité se oprostit od toho, že je kreativita nadání. Něco, co bylo někomu dáno, ale jinému ne. Jak říká ve svém článku Josef Melichar, kreativita ani není schopnost, ale je to stav. A jak všichni tušíme, stav lze změnit. V České republice vznikla v roce 2010 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, která definuje kreativitu jako zvídavost, vytrvalost, představivost, disciplinovanost a spolupráci. Pod těmito pojmy si už většina z nás představí konkrétní úkony. Ovšem ne vždy je snadné je všechny spojit dohromady. Můžeme mít úžasnou představivost, ale chybí nám vytrvalost pro dotažení nápadu do konce. Nebo můžeme být opravdu zvídaví, ale na našem projektu potřebujeme spolupracovat s ostatními, což se ne vždy daří. Avšak jak bylo výše řečeno, kreativita je stav, který lze změnit. Můžeme na ní pracovat. Proto se v následujících řádcích podíváme, jak na to.

Pro začátek je určitě dobré naučit se správně relaxovat. Nesledovat tolik digitální technologie, ale jít do přírody a být jen sám se sebou. Naučit se nosit u sebe zápisník, právě na ty nápady, které se začnou objevovat. Dobré je taky zkusit dělat běžné činnosti jinak. Třeba po cestě do práce vystoupit o zastávku dřív a na oběd to vzít jinou cestou. Důležité je být spokojený sám se sebou. Pokud člověk zjistí, že mu daná situace nevyhovuje a spadl do stereotypu, měl by se pokus najít v sobě odhodlání to změnit. Taktéž pro nastartování kreativity existují různé nástroje a techniky. Například lze využívat brainstorming, brainwriting, myšlenkové mapy nebo myšlenkové klobouky.

Avšak ani všechny tyto metody a postupy nemusí být zázračné. Důležité je, lidově řečeno, netlačit na pilu. Sice víme, že musíme dodržet termín, ale čím víc se budeme stresovat, tím míň budeme kreativní. Občas je prostě lepší na chvíli vypnout, nechat problém uležet a dát prostor hlavě, které řešení nakonec vždy najde.

Zdroje:

  1. Brainstorming. In: 100 metod [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: http://100metod.cz/post/156135339264/2brainstorming
  2. Brainwriting. In: 100 metod [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: http://100metod.cz/post/156755465614/3-brainwriting
  3. Coggle.it [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: https://coggle.it/
  4. Co je kreativita. In: Společnost pro kreativitu ve vzdělání [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: https://www.crea-edu.cz/co-je-kreativita
  5. MELICHÁR, Jozef. Kreativita není talent, ale způsob myšlení. In: Psychologie.cz [online]. 2012. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: https://psychologie.cz/kreativita-neni-talent-ale-zpusob-mysleni/
  6. Myšlenkové klobouky. In: 100 metod [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: http://100metod.cz/post/156258126399/4myslenkoveklobouky
  7. Naše poslání. In: Společnost pro kreativitu ve vzdělání [online]. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: https://www.crea-edu.cz/nase-poslani
  8. SIROTOVÁ, Lýdia. Co v nás zabíjí kreativitu a tři způsoby, jak ji ze sebe i tak vydolovat. In: Forbes [online]. 2017. [cit. 2019–03–10]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/co-v-nas-zabiji-kreativitu-a-tri-zpusoby-jak-ji-ze-sebe-i-tak-vydolovat/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store