Jak založit školu

Jana Folková
Apr 24, 2019 · 2 min read

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se zakládá škola?

Ne?

Já několikrát. A vždycky jsem si myslela, že to musí být hrozně složité. Musíte mít finance, odpovídající vzdělání, musíte dodržet hromady předpisů… Ale je to opravdu tak?

Image for post
Image for post

Máte školní jídelnu? A mohla bych ji vidět?

Nedávno jsem v novinách narazila na rozhovor s Ondřejem Kaniou, který mluvil mimo jiné o tom, jak zakládal čtyři soukromé školy a přitom sám ve škole úplně neexceloval. Jak jsem už naznačila výše, se zakládáním školského zařízení mám spojené určité předsudky, které bych teď ráda uvedla na pravou míru.

Oblast školství spadá v České republice pod MŠMT, kde jsem také našla odpovědi na své otázky. Pokud si chcete založit školu, musíte splnit v podstatě dvě věci: být právnická osoba a nechat se zapsat do školského rejstříku.

Zřizovatelé škol se dělí na dvě skupiny — veřejní zřizovatelé a neveřejní zřizovatelé. Do první kategorie typicky spadají města, obce či kraje, popř. stát, druhá kategorie jsou pak církve, náboženské obce a ostatní právnické osoby. Zřizovatel dále zvolí formu právnické osoby (příspěvková organizace, s r. o. atd.) a může se nahlásit do rejstříku škol. Žádost se podává u příslušného krajského úřadu a to do 30. září pro následující školní rok. Součástí žádosti je také dokument, ve kterém musíte popsat, jak si představujete financování školy, její personální a majetkové zajištění a v neposlední řadě musíte doložit, že disponujete vhodnou budovou a jste schopni zajistit budoucím žákům stravování. A samozřejmě to poslední a nejdůležitější, je nutné uvést jakou školu vlastně chcete zřídit (MŠ, ZŠ,…), jaké se budou vyučovat obory a jaký je navrhovaný počet budoucích žáků.


Z citovaného dokumentu je zřejmé, že si školu nemůžete založit jen tak, protože jste se zrovna v nudili v práci. Zároveň mě ale překvapilo, že samotné zřízení školy či školského zařízení není nějak zásadně složité a napadá mě v této souvislosti otázka, proč více zaměstnavatelů nereaguje na poptávku zaměstnanců a nezakládá například firemní školky.

Doufejme tedy, že čím dál více lidí bude mít odvahu právě třeba založit školu a že se české školství bude do budoucna jen a jen zlepšovat.


Informace o postupu při založení nové školy (školského zařízení) č. j. MSMT-12107/2016–7. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha [cit. 2019–04–24]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Jak_zalozit_skolu/Informace_o_postupu_pri_zalozeni_nove_skoly_listopad_2016.pdf

Další inspirativní rozhovory s Ondřejem Kaniou zde a zde.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store