Jak založit školu v České republice

Andrea Waltlová
Apr 24, 2019 · 3 min read

Kdo může školu založit? Co je k tomu potřeba? Jak dlouho to trvá?

Image for post
Image for post

Na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy existuje poměrně podrobný návod jak si školu založit i co k tomu je potřeba. Tento návod má v originále 22 stran, účelem toho článku je shrnout postup stručněji pouze s nejdůležitějšími informacemi a pasážemi.

V základu lze proces založení školy rozdělit do dvou fází.

1. Ustavení a vznik právnické osoby

Existují dva druhy zřizovatelů (dva druhy osob/skupin, které si mohou školu založit)

Veřejný zřizovatel-> stát, kraj, obec, dobrovolný svazek obcí ( veřejnoprávní korporace, kterou mohou dobrovolně vytvořit obce za účelem vzájemné spolupráce, ochrany a prosazování svých společných zájmů)

Nejčastěji škola v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby

Neveřejný zřizovatel-> registrované církve a náboženské společnosti (pouze ty, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy), ostatní právnické osoby, fyzické osoby

Nejčastěji právní formy společností s ručením omezeným (s.r.o.), školské právnické osoby a ústavu


Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku, nebo rejstříku školských právnických osob). Předmětem podnikání je výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních (například provozování a činnost soukromé střední školy).

Název musí podle ust. § 8a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) obsahovat označení příslušného druhu nebo typu školy, podle toho jakou činnost škola vykonává.

Součástí názvu může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li ministerstvem udělen.

Mezi nejčastější formy právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení patří:

 • Společnost s ručením omezením
 • Ústav
 • Příspěvková organizace
 • Školská právnická osoba

Každá forma právnické osoby má vlastní způsob založení, zpravidla zakládací listinu, kterou je nutné vyplnit podle daného zákona.

2. Zápis školy, jejíž činnost bude tato právnická osoba vykonávat, do školského rejstříku

Žádost o zápis školy a/nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude činnost školy nebo školského zařízení vykonávat, do 30. září.

Co musí žádost obsahovat:

 1. Žádost — průvodní dopis, v němž je uvedeno, oč navrhovatel žádá a dále odůvodnění této žádosti
 2. Vyplněný formulář žádosti — tento formulář je dostupný zde
 3. Rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování — sem patří například počet pedagogických pracovníků nebo popis prostor, kde se bude výuka vykonávat
 4. Smlouva o zajištění školního stravování — dokládá se pouze pokud škola plánuje poskytovat stravování
 5. Doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo — toto se týká všech prostor, ve kterých se bude vzdělávání odehrávat
 6. Stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu — z tohoto stanoviska například vyplývá kolik osob se v prostorách může najednou zdržovat
 7. Doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby
 8. Doklad osvědčující vznik právnické osoby
 9. Seznam oborů vzdělání
 10. Seznam míst, kde probíhá výuka nebo jsou poskytovány školské služby
 11. Jméno a příjmení, datum narození ředitele
 12. Navrhovaný nejvyšší počet dětí, žáků a studentů
 13. Čestné prohlášení zřizovatele
 14. Datum zahájení činnosti
 15. Stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem — zde je zajímavé, že škola může vzniknout i přes negativní stanovisko obce

orgán, který vede rejstřík Škol a Školských zařízení není tímto stanoviskem obce při svém rozhodování pevně vázán a je na jeho správním uvážení, jak s tímto stanoviskem naloží

16. Stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná škola působit, pokud není jejich zřizovatelem — opět platí že stanovisko nemusí být kladné

Všechny školy musí mít vypracovány školní vzdělávací programy, které vychází z jednotlivých Rámcových vzdělávacích programů , které jsou dostupné na www.msmt.cz.

Zdroje:

Informace o postupu při založení nové školy, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. MŠMT, 2019 [cit. 2019–04–24]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/informace-o-postupu-pri-zalozeni-nove-skoly

ČESKO. § 8a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010–2019 [cit. 24. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p8a

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store