Jak založit nové školské zařízení v České republice

Veronika Jílková
Apr 26, 2018 · 3 min read

Aneb, jak vybudovat nové místo pro vzdělávání a přinést do něj něco zajímavého.

Informace o postupu při založení nové školy podává přehledně MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), které na svých stránkách popisuje proces ve dvou základních bodech:

A. Ustavení a vznik právnické osoby

B. Zápis školy, jejíž činnost bude tato právnická osoba vykonávat, do školského rejstříku

Kromě základních informací o zřizovatelech poskytuje MŠMT základní orientaci v této oblasti. Podává obecný popis postupu při založení školského zařízení, včetně ukázek formulářů, jako je zápis do rejstříku škol, obchodní rejstřík nebo rejstřík školských právnických osob. Zřizovatelem se myslí:

A. Veřejný zřizovatel (kraj, stát, obec)

B. Neveřejný zřizovatel (registrovaná církev, náboženská společnost) [1]

Formulář žádosti o zřízení nové školy pak obsahuje několik příloh, které se týkají oborů vzdělávání, rámcových vzdělávacích oborů, ZUŠ oborů nebo seznam dalších poskytovaných služeb.

Žádosti musejí být vždy vyhotovený v písemné formě. Nejdůležitější body, které každá žádost musí obsahovat:

- Druh školy nebo typ školského zařízení

- Název, sídlo a právní forma právnické osoby, která činnost školy bude vykonávat

- Rámcový popis personálního a majetkového zajištění

- Financování činnosti školy

- Stanovisko stavebního úřadu a orgánu ochrany veřejného zdraví

- Seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání

- Jméno, příjmení, datum narození ředitele školy

- Návrh na nejvyšší počet žáků

- Datum zahájení činnosti školy [2]

Odpovídající právní formu školského zařízení podle kategorie zřizovatele stanoví § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). [3]

Zdroj: RPSS.C Dostupné z: http://rpss.c-budejovice.cz/udalosti-v-socialni-oblasti

Inovativnívzdělávání.cz poskytuje semináře věnované zakládání základních škol. Věnují se tématům jako je připravení žádosti pro založení soukromé školy, pomoc s nastavením procesů prvního roku fungování školy, zaměřují se na právně-finanční aspekty nebo na budování týmu a pedagogických vizí. Takové semináře pak zájemcům nabízí i soukromé konzultace, aby do svého nově zřizovaného vzdělávání mohli přinést něco jedinečného a zajímavého. [4]

Informační centrum o vzdělávání EDUin zve zájemce o založení nové školy také na setkávání, které se zaměřuje na tvorby celého procesu o založení školy — jak je to vůbec možné, jak převést vize do reality, jaké možnosti poskytuje zákon a jaké jsou nebezpečí v případě založení nové školy. [5]

Zdroje

1. Informace o postupu při založení nové školy. In: MŠMT [online] © 2013–2018 [cit. 24–04–2018]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/informace-o-postupu-pri-zalozeni-nove-skoly

2. Školy a školská zařízení — podmínky pro zápis do rejstříku a náležitosti žádosti. In: BusinessInfo.cz [online] 1. 4. 2014 [cit. 24–04–2018]. Dostupné z:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/skoly-a-skolska-zarizeni-podminky-1758.html

3. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-186?text=561%2F2004

4. KRSŇÁK, Jan. Jak založit školu. In: Inovativní vzdělávání [online] 25. 1. 2018 [cit. 24–04–2018]. Dostupné z: http://www.inovativnivzdelavani.cz/jak-zalozit-skolu/

5. FEŘTEK, Tomáš. Přijďte si popovídat, jak založit novou školu. In: EDUin [online] 11. 9. 2013 [cit. 24–04–2018]. Dostupné z: http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/prijdte-si-popovidat-jak-zalozit-novou-skolu/?gclid=CjwKCAjwq_vWBRACEiwAEReprIVd7kXYI5neGxo-cGB6FzZMgrwxuWXJbkynq6hdcx9Tstfd_lwd3RoCWJMQAvD_BwE

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Veronika Jílková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University