Jakou barvu má tma?

Mikki
Mikki
Apr 11, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Když jsem se chystala psát tento příspěvek, přemýšlela jsem v několika rovinách. Zda škola zabíjí naší kreativitu, jestli jsou chyby kreativní, co je ještě kreativita, nebo proč na KISKu musíme myslet kreativně, i když o to mnohdy ani pořádně nestojíme…

Na žádnou z těchto potenciálních otázek nejsem schopná dát odpověď. A pak jsem se zasekla. Podle hesla, když nevíš, řekni tetě Wiki a ona ti určitě poradí, jsem tedy zamířila na wikipedii, zda mi nepomůže se odrazit.

Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím), také invence (z lat. invenio = nalézám, objevuji), je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, originálního díla nebo myšlenky, popř. tvůrčím řešením problémů. Nejčastěji se tvořivost vymezuje jako „generování nových, neobvyklých, ale také přijatelných, užitečných myšlenek, řešení, nápadů”. “

No, přiznám se, že mi to sice moc nepomohlo, za to jsem se ale skvěle touhle definicí pobavila. Opravdu je kreativita tak složitá, jako se definice tváří? Nu, je i není. Záleží na tom, jaké má dotyčný štěstí. Pokud jste kreativně nabití, pak je pro vás kreativita něco hrozně jednoduchého. Pokud máte tu smůlu, kde kreativita je pro vás sprosté slovo a máte ji ještě pod absolutní nulou, tak upřímnou soustrast, nezávidím vám. A pak je tu zbylých 75 % populace, kteří mají světlejší chvilky, ale jinak s ní musí nějak pracovat.

Pokud budete chtít, můžete si techniky na její rozvití najít sami na internetu, případně v rámci Masarykovy univerzity lze absolvovat KISKový kurz. Měla jsem ho před dvěma roky a i když jsem na něco nadávala (třeba myšlenkové mapy vážně nemám ráda a metoda šesti klobouků mi uniká doteď), byl to skvělý kurz. Vím, že v posledním roce ho převzal jiný vyučující, než u kterého jsem ho absolvovala já, takže nevím, jaká je současná podoba, ale pokud jsou studenti stále “nuceni” do zkoušení kreativních technik, tak vřele doporučuju.

Jiná možnost je půjčit si v knihovně knížku od Briana Clegga a Paula Bircha, ve které mají 70 cvičení na kreativitu. Namátkou třeba Čmáranice Leonarda da Vinciho, Zhudebněte to, Silná tisícová armáda, Zlé síly, Náhodné slovo a mnoho dalších.

Závěrem tu mám ještě jedno video z TedXu, které mě inspirovalo k tomu, abych se na kreativitu blíže podívala, protože souhlasím, na základní a střední škole se moc zálibně na používání kreativity při čemkoliv, nedívají.

Zdroje:

CLEGG, Brian. Kreativita. Brno: CP Books, 2005. ISBN 9788025105498

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvo%C5%99ivost

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store