Je digitální nomádství i pro vás?

Digitální nomádství je poslední dobou velmi oblíbené, často diskutované téma. Avšak většina lidí si pod pojmem digitální nomád, představí člověka s dredy a notebookem v ruce vyvaleného na pláži v kraťasech. Zkusili jste si někdy vzít notebook ven? Pokud ano, tak jste si asi všimli, že pracování venku není úplně ideální (na displeji toho není moc vidět, musíte si najít to správné místo a polohu). Přidejte k tomu ještě velké teplo…to se technologiím a ani vám časem úplně líbit nebude.

Pro koho je digitální nomádství jako stvořené? Pro lidi, kteří rádi objevují nová místa, nové kultury…jednoduše řečeno pro cestovatele. Když si člověk vybere levnou zemi, tak může mít nižší ubytovací i stravovací náklady (a k tomu poznat novou zemi), kdežto kdyby vyjel jen na dovolenou, tak platí doma ubytování plus ještě na daném místě. Nomád musí být ale ochotný se na určitou dobu odloučit od svých přátel a rodiny. Musí se spolehnout sám na sebe a musí být připraven opustit určitý komfort (nomád většinou má nejnutnější věci ve svém příručním zavazadle — cestuje na lehko). Měl by minimálně ovládat angličtinu a základy místního jazyka.

Většina digitálních nomádů pracuje v oblasti IT, oblíbené je programování, online marketing, webová grafika, copywriting, ale také fotografování apod.

Pro digitální nomády je důležité mít přístup k internetu, existují různá coworkingová centra, oblíbené jsou internetové kavárny nebo práce z hotelu či jiného ubytovacího zařízení.

Existují dva typy digitálních nomádů — příležitostní nomádi, ti se jednou za čas rozhodnout na kratší dobu odjet pracovat do zahraničí, a moderní kočovníci.

Nemít problémy s mluvením v cizím jazyce a mít parťáka do života digitálního nomáda, tak jdu určitě do toho. Co mě na tom nejvíce láká? Poznávání nových míst, cestování miluji. Práce na dálku? Pracovat kdy se mi chce, svůj život si plánovat podle sebe? Ta volnost? Na to si člověk lehce zvykne. Žít přítomným okamžikem. Na dovolenou bych jezdila do ČR za svými přáteli a rodinou.

Zajímavé publikace, stránky, …

http://www.digitalnimnomadem.cz (blog dvou nomádů, kde najdete články s jejich zážitky, tipy a hodně motivace)

https://digitalninomadstvi.cz/

https://www.nomadicmatt.com/

https://nomadlist.com/ (důležité informace o městech — shrnutí nákladů, dostupnost internetu apod.)

http://travelistan.sk/ (cestovatelské rady a tipy pro jednotlivé státy)

FERRISS, Timothy. Čtyřhodinový pracovní týden: nemarněte celé dny v práci, žijte kdekoli a staňte se “novým bohatým”. Vyd. 1. Brno: Jan Melvil, 2010. 416 s. ISBN 978–80–87270–02–8.

A další zajímavé informace, tipy a odkazy naleznete v článku od Dana Tržila zde, od kterého doporučuji i článek Odvrácená strana digitálního nomádství.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store