Je libo digitální stopu?

Martin Řehořík
May 16, 2019 · 2 min read

Digitální stopy jsou nyní všude jak aktivní, tak i pasivní. Dalo by se říci, že omezují lidem život a svobodné chování na internetu, je tomu však tak?

Image for post
Image for post
Zdroj

Jak už název vypovídá, aktivní digitální stopy vytváříme my sami, dobrovolně a vědomě — ovšem ne vždycky je to zcela pochopitelné. Proč by lidi vůbec mělo zajímat to, co o sobě sdílíme na internetu? Souvisí s tím určitá změna paradigmatu.

Americký sociolog Erving Goffman, ve své knize Všichni hrajeme divadlo [1], popisuje situaci v kavárně. Několik lidí sedí u různých stolů a všichni se nějakým způsobem baví. Od mládí jsme vyučování k tomu, že bychom neměli poslouchat cizí rozhovory, proto je tedy společensky nepřijatelné abychom v dané kavárně poslouchali jiné. Je zde určité paradigma, že přestože se nacházíme na veřejném prostranství, tak pociťujeme určitou konformitu ohledně toho, co říkáme. Lidé naši subjektivitu přeci respektují. Ovšem na internetu to tak jednoduše nefunguje.

V momentě, kdy náš příspěvek doputuje na internet, tak opouští naší osobní schránku a stává se součástí naší online persony. Je naprosto jedno s jakým cílem, v jakém kontextu, či pro koho byl příspěvek napsán, protože nyní jsou to pouhá objektivní data o naší osobě, které jsme zpřístupnili ostatním. Právě tohle paradigma je zpočátku těžké pochopit — to, že už se nenacházíme v našem bezpečném prostředí, a že kdokoliv (téměř) může ovlivňovat naše soukromí.

Co se týče pasivních digitálních stop, těm se blíže věnovat nebudu, protože vyžadují alespoň minimální digitální gramotnost u člověka, a nyní se spíše zaměřuji na internetové „nováčky“.

Image for post
Image for post
Zdroj

Digitální stopy pro nás vytvářejí nepěkné úskalí. Pokud chceme být aktivní uživatelé internetu, nedej bože content creator (kreativní osoba, bloger, YouTuber, streamer, influencer), tak si musíme uvědomovat, co o sobě neustále sdílíme. Představa, že se stanu obětí swattingu, stalkingu, či sociálního inženýrství jsou pro mě příšerné, a to ani nejsem (podle mého) dostatečně hodnotná osoba pro tyto subjekty. Ve skutečnosti je jedno kdo jste, co jste zač, či jakou máte práci, ale to, jak moc na vašich informací záleží vám.

Image for post
Image for post
Zdroj

[1] Goffman, E. (2008). The presentation of self in everyday life. New York: Anchor Books.

EDTECH KISK

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store