Kam se poděl Edularp?

Měnící se společnost, informační společnost, změna rolí, filosofické otázky učící se společnosti (Co je vzdělanost? K čemu se učíme?), celoživotní učení, různé formy a přístupy učení dospělých… to všechno se zdá být zastoupeno v edularpu.

Nechci vysvětlovat, co je to larp (a proč už není nutné psát ho verzálkami – vážně není). Ale pro jistotu, na tomhle ultrastarém videu si to můžete připomenout. A pak stačí přidat magickou předponu “edu” a cítíme, že jde o “něco se vzděláváním”.

V roce 2014 a i v následujícím jsem se účastnil skandinávské larpové konference Knutpunkt, kde se o tomto tématu diskutovalo v celé linii příspěvků. Tou dobou hýbalo téma edularpu a vzdělávání i českou larpovou scénou. Oblíbená forma zábavy se tak dostávala na pole edukace a vyzdvihován byl její vzdělávací potenciál.

Proč vlastně?

„Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“

Konfucius

V našich podmínkách se jedná o intelektuální činnost pro dospívající a dospělé (ačkoli ve skandinávských zemích šlo ve většině spíš o aktivitu pro děti a žáky), která může mít široký záběr témat i cílových skupin. Na poli výuky dochází k určité změně rolí. Učitel je spíš facilitátorem zážitku a poznání, než že by frontálně vyučoval. Navíc není nutně omezeno na věkovou skupinu pro možnou různorodost pojetí a hlavně, předává intenzivní zážitek, který se lépe zapamatuje.

V České republice se po pokusech různých skupin (více či méně úspěšných) začal více systematicky edularpu věnovat spolek Eduludus, který se zaměřil na “vědečtější” témata a reálně je uváděl pro školy a vzdělávací instituce. Tamní designeři měli bohaté zkušenosti z larpů jako takových, edularp se zdál být logickým krokem.

Edularp explained

Na severu i ve světe asi nejznámějším příkladem je pak Osterskov Efterskole, internátní škola na larpu postavená (Celá škola jenom o larpu, cool, že? Je třeba si ale uvědomit, že v našich vzdělávacích systémech panují určité rozdíly, které existenci takové změny výuky na severu umožňují — především existence tzv. efterskole, které se dají chápat jako libovolný způsob ročního studia mezi naší střední a vysokou).

Image for post
Image for post
Dánská internátní larpová škola

A teď? Kam se poděl Edularp? Dánové si se svou školou patrně dál prosekávají cestičku k intenzivnějšímu zážitku na poli vzdělání (koneckonců má edularp jako fenomén u nich o něco delší historii), ale u nás? Poslední aktivita na webu Eduludu je z 14.6. loňského roku a ostatní larpové spolky o edularpu jako takovém spíše mlčí.

Je to změnou přístupů? Nebo jde o zbytečné pojmenování a řečeno s Occamem se vracíme k larpu a prostě k jeho využití ve vzdělávání? Ono je to asi ve výsledku jedno. Co růží zvou, zváno jinak, vonělo by stejně.

Tak jako tak jde o metodu, která vzdělávací proces zajímavě obohacuje.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store