Kariérní řád učitelů

Jana Folková
May 9, 2019 · 2 min read

Kariérní řád učitelů je stále poměrně nový projekt z dílny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spuštěn byl v lednu roku 2017 a bude ukončen v srpnu 2020. Cílem celého projektu je podpořit celoživotní vzdělávání učitelů a propojit jej s jejich odměňováním.

Image for post
Image for post

Základem kariérního řádu jsou tři stupně standardu učitele. Prvním z nich je tzv. adaptační období. Celkem trvá dva roky a smyslem je přizpůsobení se podmínkám každodenní učitelské praxe, zvláště pak v kontextu zužitkování znalostí a dovedností nabytých studiem. V tomto období by začínajícímu učiteli měla být k dispozici podpora vedení školy a “uvádějícího” učitele, který by mu měl být průvodcem a oporou. Jako další podpora slouží plán profesního rozvoje, který cílí na konkrétní pokroky, např. při práci se žáky. Na konci dvouletého období proběhne hodnocení a pedagog se může posunout do druhého stupně.

Druhý stupeň je určen pro učitele, kteří úspěšně prošli stupněm prvním, splňují kompetence profese definované ve standardu pro učitele nebo projdou atestačním řízením. Atestační řízení hodnotí práci učitele a prověřuje jeho schopnost pracovat se školní třídou při výuce a jeho profesní znalosti.

Do třetího stupně se mohou dostat učitelé, kteří mají minimálně desetiletou praxi, podávají dlouhodobě nadstandardní výkon a odvádějí větší rozsah práce nebo, stejně jako v předchozím stupni, projdou atestačním řízením. Atestační řízení pro třetí stupeň je stanoveno na délku 1 rok. Zde už jsou brány v potaz i výsledky České školní inspekce, hospitace a vyjádření ředitele. U atestačního pohovoru jsou, kromě ředitele školy a učitele se stejnou aprobací, přítomni i externí odborníci.

S každým posunem jsou spojeny odpovídající finanční benefity.

V praxi je projekt realizován tak, že všichni učitelé s praxí delší než dva roky se automaticky posunuli do druhého stupně. Ostatní učitelé musí začít se stupněm prvním a tedy adaptačním obdobím. První učitelé, kteří se zařadí do třetího stupně, by měli vzejít z atestačního řízení v roce 2021.

Velmi zajímavou pozicí, se kterou novela dále počítá, je kariérový poradce. Jeho úkolem bude poskytovat žákům a jejich rodičům poradenskou a informační činnost v oblasti volby povolání. Kariérového poradce může dělat učitel, který dosáhne druhého kariérního stupně a absolvuje speciální studium. V této pozici spatřuji velký potenciál, protože vnímám, že především na základních školách chybí člověk, který žákům bude nápomocen např. s výběrem vhodné střední školy.


Poznámka na okraj: Kariérní řád byl prioritou MŠMT pro rok 2017. Návrh novely zákona však neprošel Poslaneckou sněmovnou.


Zpracováno dle

Kariérní řád — Profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni-rad

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store