Kdo je digitální domorodec?

Jakou generaci můžeme označit za digitálně domorodou? K zodpovězení této otázky je nutné vědět, jak jsou jednotlivé generace vymezeny. V současné době se nejvíce hovoří o generacích X, Y a Z (X je nejstarší a Z nejmladší), přičemž se také můžeme dočíst o jejich alternativních názvech, jako například o generaci MTV, mileniálů, echo boomers nebo iGeneration. Zajímavostí je, že generace Z měla před několik lety přijít o status nejmladší generace, jelikož se začíná hovořit o nové a prozatím nepříliš známé generaci Alfa.

Zmíněná klasifikace ovšem trpí dvě problémy. Prvním je, že časová vymezení generací nejsou vždy totožná a různé zdroje uvádí různá časová rozpětí. Někdy tak nemusí být zcela zřejmé, do jaké generace člověk spadá. Druhým problémem — na který upozorňuje třeba Ashley Stahl z Forbes — je, že definice jednotlivých generací podléhají stereotypům, které nemusejí být vždy pravdivé. I přes tyto výtky si ale můžeme pomocí generační klasifikace utvořit solidní obrázek o časovém období a základní charakteristice daných generací.

Generace X

Termín generace X zpopularizoval americký spisovatel Douglas Coupland v knize s názvem Generation X: Tales for an Accelerated Culture vydané roku 1991. Harry Wallop z The Telegraph uvádí, že zástupci generace X se narodili mezi počátkem 60. a počátkem 80. let 20. století. Mají být cyničtí a příliš mladí na to, aby bojovali v nějaké velké válce, ale dost staří, aby si svobodně užívali vzdělávání. Velkou část své dospělosti strávili posedáváním v kavárnách a ve svých knihovničkách mají knížky typu “udělej si sám”. Také jsou zatíženi téměř neustálým stavem úzkosti, ať už sociálním, finančním nebo sexuálním. I přesto se má jednat o velkou generaci a pokud si chceme lépe představit její zástupce, máme si podle autora článku vzpomenout na populární seriál Přátelé.

Dospívání této generace bylo do velké míry zasaženo rozvojem technologií a měla tak k dispozici zařízení jako televizi, walkman, VHS rekordér, počítače Atari a Macintosh, polaroidový fotoaparát, analogovou kameru a další. Tyto technologie ovšem většinou neměly digitální povahu či byly teprve na počátku svého vývoje. Navíc raná generace X nebyla příliš ovlivněna ani počátečním stádiem vývoje osobních počítačů (Apple Macintosh byl uveden na trh v roce 1984 atd.). Příslušníky generace X tedy nelze označit za digitální domorodce, jelikož jejich dětství a pozdější dospívání nebylo vůbec, nebo téměř vůbec ovlivněno digitálními technologiemi.

Generace Y

Příslušníky generace Y si podle Alexe Williamse z The New York Times většina lidí spojí s Markem Zuckerbergem, Miley Cyrus nebo Lenou Dunham. Také mají být drzí, narcističtí a nároční, tedy alespoň podle obvyklých klišé. Mileniálové, jak se této generaci často přezdívá, dospívali v časech rozkvětu a relativního míru 90. let, načež přišlo vystřízlivění s 11. září a dvěma velkými ekonomickými krizemi v letech 2000 (praskla technologická bublina) a 2008 (praskla hypoteční bublina). Williams také tvrdí, že mileniálové jsou sice “digitální”, jelikož v dospívání používali iPod nebo MySpace, ovšem následující generace Z vyrůstala v éře smartphonů a velká část z nich si navíc nepamatuje dobu před sociálními médii.

Generace Y mohla oproti generaci X plně čerpat z toho, co přinesl prudký rozvoj technologií v 90. letech. Užívala si tak dostupnějšího internetového připojení, přenosných počítačů, herních konzolí, DVD a MP3 přehrávačů, digitálních kamer, mobilních telefonů atd. Tuto generaci tedy můžeme nazývat digitální. Otázkou ovšem je, zdali se již jedná o plnohodnotnou digitálně domorodou generaci. Digitální domorodec by měl být na digitální technologie zvyklý od svého narození a v dospívání by měly tvořit zcela přirozenou součást jeho života. O generaci Y ale můžeme tvrdit, že vyrůstala v mezidobí, kdy sice měla k dispozici určité digitální technologie, ale zažila i některé technologie typické pro generaci X. Stejně tak nedospívala v době boomu chytrých telefonů a na věci jako Facebook, YouTube, Instagram, iPad nebo první smartphone aplikace si musela počkat.

Patříte do generace X nebo Y?

Generace Z

Generace Z je dle článku Olivie Blair z The Independent první generací spojenou s technologiemi od prvního dne. Příslušníci této generace se narodili mezi lety 1996 a 2009, ale uvádí se i jiná rozpětí, která jsou ovšem s ohledem na předcházející a následující generace zmatečné (např. že sem spadají všichni, kteří se narodili po roce 2002). Tato generace je charakterizována zejména svým vztahem k technologiím a s tím souvisejícími hrozbami. Společnost se totiž stává na technologiích stále více závislou, což může mít neblahý vliv na dovednosti v osobní komunikaci. Generace natolik přivyklá na digitální prostředí jako generace Z tak může mít v tomto směru problém. Zároveň by se ale měl potvrdit trend, že každá další generace je více liberálnější a tolerantnější než předešlá. Generace Z tak bude akceptovat odlišné myšlení a bude společensky uvědomělá (jelikož např. nezažila dobu, kdy klimatické změny nebyly závažným problémem).

Příslušníky této generace můžeme označit za první skutečné digitální domorodce, jelikož vyrostli se sociálními médii, chytrými telefony a aplikacemi. Také dávají přednost spíše tabletům před klasickými knihami a učebnicemi, raději používají platby po internetu a VISA kartu než papírové peníze či šek, a psací písmo je pro ně přežitek. Pokud se mileniálové chopili šance a využili potenciál prudkého rozvoje technologií, pak generace Z ho ždíme nadoraz. Jejich život se z velké části odehrává on-line a smartphone v ruce a Facebook, Instagram, Snapchat, Whisper, Tumblr a YouTube se svými internetovými celebritami jsou pro ně stejnou samozřejmostí jako potřeba dýchat.

Generace Alfa

Generace Alfa je relativně nový pojem, jehož původním a největším propagátorem je australský sociolog Mark McCrindle. Ten tvrdí, že první příslušníci generace Alfa se narodili v roce 2010, tedy ve stejném roce, v jakém byl spuštěn prodej iPadu, zahájen provoz Instagramu a American Dialect Society zvolila slovem roku slovo “aplikace”. Tato generace se již narodila do světa tzv. screenagers, kde se displej stal novým prostředkem pro šíření obsahu, jelikož je to formát kinestetický, vizuální, interaktivní, propojující a přenosný. Alfa je také první generací, která se narodila v 21. století a zároveň se v nemalém počtu dožije století následujícího. Proto ji McCrindle pojmenoval počátečním písmenem řecké abecedy, jelikož pro generaci nového tisíciletí je třeba započít zcela nové názvosloví.

Tato generace je společně s generací Z skutečnou digitálně domorodou generací, přičemž jejím nejstarším příslušníkům je nyní pouhých 8 let. Od prvního dne svého života jsou díky okolí přivyklí na pokročilé technologie a ti dříve narození je již s naprostou samozřejmostí sami využívají. Pokud by jim někdo podrobně vyprávěl o světě před rokem 1995, nechápali by, jak tehdy lidé vůbec mohli žít a jak se mohli obejít bez současného technologického pokroku. Bude velmi zajímavé sledovat, jakých technologií se v období dospívání tato a po ní následující generace dočká. Například virtuální realita podle Gartner’s Hype Cycle překonala propast deziluze a nyní již stoupá po svahu osvícení.

Infografika pojednávající o generacích Z a Alfa

Za digitální tak můžeme považovat všechny zmíněné generace, vyjma generace X. Skutečně digitálně domorodé jsou ovšem teprve generace Z a Alfa. Rovněž budou panovat velké rozdíly přímo v jednotlivých generací, tj. míra “zdigitalizování” a “digitálního zdomorodnění” nebude u příslušníků stejné generace totožná. Velkou roli v tom hrají osobností předpoklady člověka a také rok jeho narození v dané generaci.

Otázkou nakonec je, zdali to jednoho dne zajde tak daleko, že už nám nebudou stačit počítače, mobilní telefony ani do mozku implantované mikročipy a naše vědomí bude skrze velmi pokročilou technologii budoucnosti přeneseno do světa jedniček a nul, díky čemuž získá pojem digitální domorodec zcela nový význam? To jest stane se něco jako ve filmu Náhradníci? Uvidíme, snad to tak nebude. I want to believe.*

* pro generaci Z a Alfa

Like what you read? Give Ivo Porybný a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.