Kdo jsou ve skutečnosti digitální nomádi?

Klára Mašková
May 11, 2019 · 3 min read

Digitální nomádství není nijak závratně nový pojem. V poslední době se však stává čím dál tím známější. Na internetu lze nalézt mnoho článků. Existuje portál, který sdružuje komunitu digitálních nomádů https://nomadlist.com/, na němž lze například nalézt aktuální žebříček nejoblíbenějších destinací.

Image for post
Print Screen: https://nomadlist.com/prague, 11.5. 2019

Digitální nomádi bývají zobrazováni jako mladí profesionálové, kteří pracují výhradně v on-line prostředí, takže nejsou závislí na místě pobytu. Jejich životní styl je nezávislý, protože jsou schopni vykonávat svou práci v online prostředí a zároveň pracovat a cestovat na mezinárodní úrovni. Kdo jsou však digitální nomádi ve skutečnosti?

V průběhu studie, která se snažila konceptualizovat fenomén digitálního nomáda vytvořením definice digitálních nomádů, proběhlo mimo jiné i 22 polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivci identifikující sami sebe digitálními nomády. Nejmladšímu účastníkovi bylo 19 let a nejstaršímu 51. Většina však byla z řad dvacátníků a třicátníků, což může mít hned několik příčin. Tyto generace už v raném věku vyrůstaly v souvislostmi s informačními a komunikačními technologiemi a zároveň ještě nemají žádné rodinné závazky. Téměř všichni účastníci měli alespoň bakalářský titul a všichni pracovali buď jako živnostníci nebo jako podnikatelé. Pouze v jednom případě šlo o vzdáleného zaměstnance. (Reichenberger, 2018)

Image for post

V průběhu studie se ukázalo, že rozsah cesty není důležitý proto, aby se člověk mohl považovat za nomáda. Cestování (domácí i mezinárodní) tedy není považováno za nutný předpoklad pro to, aby byl člověk označován digitálním nomádem, nýbrž jedním z možných způsobů využití možnosti mobility. Autoři studie rozdělili nomády do čtyř úrovní:

Úroveň 0 — Jedinci, kteří jsou nezávislí na místě prostřednictvím on-line práce. Tato úroveň definuje základní požadavky pro digitální nomádství.

Úroveň 1 — Jedinci, kteří využívají nezávislosti své lokality na omezené prostorové úrovni a zároveň neustále zůstávají ve svém domácím prostředí

Úroveň 2 — Jedinci, kteří občas a přerušovaně cestují. Vždy se však vracejí do svého domácího prostředí nazývaného „domovská základna“. V těchto případech je zachován trvalý pobyt a cestování je vyhraněno na omezené časové úseky.

Úroveň 3 — Jedinci, kteří mají neustálý cestovní režim, a to bez trvalého pobytu či návratu do domovské základny. Maximálně tedy využívají nezávislost na lokalitě, kterou jim poskytují jejich pracovní podmínky (Reichenberger, 2018).

Z průzkumu také vyplynulo, že rozvoj informačních a komunikačních technologií má silný dopad na interpretaci pracovního a volného času. V západních společnostech se předpokládá, že pracovní čas převažuje nad volným časem. Digitální nomádi ukazují, že to může vést k opačnému výsledku, kdy informační a komunikační technologie podporují převahu vnímaného volného času prostřednictvím jejich integrace do holistického životního stylu (Reichenberger, 2018).


REICHENBERGER, Ina. Digital nomads — a quest for holistic freedom in work and leisure. Annals of Leisure Research [online]. 2018, 21(3), 364–380 [cit. 2019–05–11]. DOI: 10.1080/11745398.2017.1358098. ISSN 1174–5398. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11745398.2017.1358098

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store