Kdo je tzv. síťová generace?

Klára Dvořákova
May 13, 2019 · 2 min read

Rozvoj digitálních technologií s sebou přináší do společnosti i novou formu mezigenerační propasti, která úzce souvisí s tím, jakým způsobem jednotlivé skupiny digitální média využívají. Používání digitálních technologií dětmi a mladými lidmi často způsobuje, že tato skupina má v určitých oblastech výrazně vyšší znalosti a schopnosti, než jejich rodiče či prarodiče, což je v dějinách lidstva naprosto nová situace. V odborné literatuře je generace lidí, pro něž je přirozené využívání digitálních technologií od útlého dětství, pojmenována jako tzv. net generation, v českém překladu zv. síťová generace. V článku Etické a bezpečnostní aspekty využívání ICT ve výuce chemie je jako počátek síťové generace považován rok 1980 a od roku 1995 pak hovoří o tzv. generaci Z, která již vyrostla “na internetové síti”.

Klíčovou charakteristikou síťové generace je, že pro její příslušníky je přirozené aktivní vyhledávání nových informací v digitálním prostředí a s tím spjatý vyšší zájem o sebevzdělávání. Oproti předchozím generacím tato skupina dokáže efektivně vyhledávat informace v rámci celého digitálního prostředí, což zároveň přináší i nové požadavky na učitele a rodiče, kteří potřebují více znalostí, aby nepřišli o svou autoritu při konfrontaci se znalostmi a argumenty mladých lidí.

S souvislosti se školní výukou je pro síťovou generaci, a především pak pro generaci Z, typické rychlé tempo a běžný život v online prostoru. ICT je pro tyto žáky neoddělitelnou součástí jejich života a je tedy potřebné tomu i přizpůsobit výuku. Společenské i kulturní změny s sebou přinášejí neustálý vliv ICT na populaci, což je nutné reflektovat i v rámci školní výuky, kde je snaha o přirozené zapojení digitálních technologií do výuky tak, aby látka byla pro žáky snáze přijatelná.

Práce v digitálním prostředí nabízí nepřeberné množství informací, které si nárokují pozornost daného člověka, což vede k dalšímu současnému trendu — multitaskingu, který je také charakteristický pro síťovou generaci. Přerušovaná práce na více úkolech i rychlé přepínání mezi jednotlivými činnostmi vede k zjednodušenému způsobu vnímání, díky němuž uživatelé vnímají informace povrchně, bez pochopení a poznání samotné podstaty problému.

Práce v digitálním prostředí naučila tuto generaci otevřenosti a často i ztrátě patřičné obezřetnosti při sdělování osobních informací a myšlenek. V rámci digitálních médií lze o řadě jedinců zjistit velice podrobné informace o jejich zájmech prostředí v němž se pohybují atd., zejména díky sdíleným příspěvkům na sociálních sítích. Masivní rozšíření těchto digitálních stop přináší i velké riziko a možnosti jejich zneužití.

V rámci vzdělávání síťové generace i všech generací nadcházejících lze jako klíčová témata označit nejen zapojení práce s digitálními médii do běžné výuky, ale především vytvoření lekcí věnujících se rizikům spojeným s digitální stopou nebo efektivním vyhledávání informací v rámci digitálních médií.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store