Když chcete být nalezeni aneb jak na personal branding

Teddy Bear
May 1, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Photo by Hunters Race on Unsplash

Každý dnes a denně zanecháváme stopy na internetu, a to ať chceme nebo ne. Naše digitální stopy můžeme rozdělit na obsah a metadata — to první můžeme ovlivnit, to druhé ne. Protože téma digitálních stop je příliš komplexní na 2 000 znaků, tak se budu zabývat pouze záměrnou tvorbou uživatelského obsahu na internetu, který by měl být tvůrci ideálně užitečný. Tento postup budování image se nazývá personal branding.

Personal branding není jen pro celebrity a influencery, v ideálním případě by z něj měl těžit každý. Když máte dobře zvládnutý personal brand, tak vystoupíte z davu a můžete zaznamenat i značný úspěch na pracovním trhu. Jak se to vlastně dělá? Je lepší se prvně dotázat komu chcete co vzkázat, protože není možné se zavděčit všem a taky bychom se o to neměli snažit. Podle stanoveného cíle se odvíjí úspěch, takže si prvně zjistíme, jaké je naše publikum a jaký chceme udělat dojem, protože personal branding je hlavně o dojmu, a ne o nátlaku ke konverzi jako při marketování nějakého produktu. Musíme si vybrat jednu úzce vymezenou oblast, kterou se budeme zabývat. Jako u budování pozitivního obrazu o nějaké společnosti, produktu nebo službě, musíme si prvně stanovit vizi, tedy jak moc chceme odhalit náš život, protože musíme počítat i s tím, že ne vše půjde podle plánu. Jinými slovy náš předobraz si může začít žít svým vlastním (nekontrolovaným) životem. Důležitá je i expozice v médiích, kterým lidé důvěřují. Na tyto a jiné aktivity spojené s personal brandingem je na internetu spousta návodů.

Ostatní lidé mají tendenci více důvěřovat známým osobnostem, a to i když je neznají osobně. Důvěra je na začátku každého vztahu (obchodního i osobního) důležitá. Když není důvěra vztahy mají krátká trvání. Personal brand znamená jasnou rozpoznatelnost v davu. Jak toho ale docílit? Odpověď zní jakkoli. Může to být grafický design, hláška, vzhled, specifický zájem či názor… Důležité je, aby se vše dalo snadno nalézt. Doporučuje se mít vlastní webové stránky a účty na všech myslitelných sociálních sítích. Všude by mělo být uvedené pravé jméno a vyplněno co nejvíce údajů, a hlavně by měla být zachována naprostá konzistence napříč všemi, ideálně za pomocí výše zmíněných prvků rozpoznatelnosti. Důležité je, aby konzistence byla zachována i offline, to znamená chovat se v souladu s pracně budovanou image a nedělit svůj život na online a offline. Jinak může při setkání s někým, kdo je zvyklý pouze na online personal brand dojít k značnému rozčarování a logicky i k nedůvěře.

Na závěr je dobré probrat i temnou stránku věci — obsah, který by neměl spatřit světlo světa (chlastací párty, návštěvy strip baru apod.), ty totiž můžou v okamžiku zničit dobrou image. Je potřeba neustále provádět kontrolu vyhledáváním obsahu spojeným s konkrétním jménem. V nejhorším případě je nutné přistoupit k okamžité akci. Může jít o vyplnění DMCA takedown requestu, nebo využití práva být zapomenut, také je vhodné kontaktovat Google jako největšího indexátora, případně jiné poskytovatele služeb. Znovu podotýkám, že celou dobu popisuji obsah a metadata nejdou uživatelem ovlivnit.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store