Když chcete něco umět a nepotřebujete razítko

Zdeněk Studený
Apr 23, 2019 · 2 min read

Pokud jste vaše vysněné dovednosti nenašli na škole, nebo univerzitě, ještě nutně nemusíte věšet hlavu. Je vcelku dobrá šance, že se je můžete naučit neformálně. Teda nedostane za to žádný papír a někomu dokazovat, že to opravdu umíte bude o něco těžší. Ale někdy je lepší jako důkaz donést perfektně upečený chleba, než potvrzení, že jste pekař.

Díky rozmachu internetu je dnes možností neformální výuky hodně. Kromě klasických neziskových organizací, kroužků, přednášek a workshopů, přibyly on-line kurzy a další služby specializující se pro výuku on-line. A pokud pro vás není problém angličtina, máte možností opravdu nespočet. Naučit se můžete třeba:

Jak aranžovat květiny, ať už si chcete otevřít vlastní květinářství, nebo jen příjemně překvapit přítelkyni (nebo přítele :).

Kreslit lidi a vylepšit svoje povídky obrázky, nebo třeba začít tvořit vlastní vtípky.

Programovat od webu až po mobilní appky a mít možnost pracovat odkukoliv, jako digitální nomád.

A to je jen malá ukázka, možností je opravdu spouta a sami se můžete podívat třeba na Skillshare, Khan Academy, Udemy nebo třeba české alternativě Seduo. Jak jsem již zmiňoval dříve, pokud se chcete na tyto dovednosti nechat následně zaměstnat, je třeba počítat i s časem, který po kurzu strávíte tvorbou svého projektu, kde dovednosti demonstrujete pro budoucího zaměstnavatele.

O něco blíž pomyslnému razítku formálního vzdělání se dostanete, když zvolíte kurzy autority známé v oboru. Pro marketéry a on-line mágy to může být třeba Akademie od Googlu, která nabízí několik kurzu s průběžnými testy a cestifikátem na konci. Vše je zdarma, dostanete dobré základy a ukážete, že se o témata opravdu zajímáte.

Jaká je vaše kvalita bez razítka?

Zřejmou výhodou neformálního vzdělání je lepší dostupnost, kdy narozdíl od formálního vzdělání nemusíte čekat na absolvování příjmacího procesu a můžete se začít učit téměř hned. Jestli tahle výuka je kvalitní zůstává otázkou. Učitele zde může dělat téměř kdokoliv a vlastně jedinou zárukou zůstávají recenze lidí, kteří se takto vzdělali před vámi. Co o vás tedy říká absolvování kurzu? Snad zájem dělat něco navíc, protože důkazy o tom jak dobře to děláte musíte ukázat jinak. A pokud vám učení nových věcí dělá radost, proč se omezovat jen na to formální?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store