Image for post
Image for post

Když myslet algoritmicky, tak od malička!

Soňa Pin
Soňa Pin
May 10, 2019 · 2 min read

Dnes začnu otázkou, na kterou neznám odpověď a není ani cílem tohoto článku ji najít, pouze mě zaujala: „Proč je ve věku dětí v MŠ podobný přístup k IT technologiím dívek a chlapů a v dospělosti se liší?“[1]Domnívám se, že je otázka trochu zle gramaticky formulovaná: jde o to, proč mají dívky a chlapci v mateřské škole vztah k technologiím podobný (výsledek výzkumu) a v dospělosti se tento vztah liší (V roce 2015 studovalo v ČR téměř 22 tisíc studentů některý z ICT oborů terciárního vzdělávání, což je 6,2 % celkového počtu všech studentů. Bezmála pětinu (17,5 %) z celkového počtu studentů ICT oborů tvořily ženy.[2])

Tato nejasnost vyvstala z výzkumu, jehož výsledky byly publikovány v roce 2018. Tématem výzkumu je algoritmické myšlení dětí v 1. a ve 2. třídě ZŠ a bylo prověřováno pomocí Bee-bot, tedy robota v českém prostředí známého také jako „robotická včelka“. Cílem „hry“ je pomocí jednoduchého ovládání (ano, zvládne to i školkáček) naprogramovat včelku tak, aby projela určenou trasou na hracím poli.

Obecně se k problematice pro vývoj algoritmického myšlení již v dětství dá najít spousta technických hraček, a to jak pro děti v MŠ, tak pro teenagery a všechno mezitím.

Odvětví, které se zabývá „pedagogikou využívající robotů (robotických aktivit, robotických projektů atd.) jako prostředků plnění vzdělávacích cílů“[3]se nazývá edukační robotika. Nejde ale zdaleka jen o rozvoj algoritmického myšlení, ale rozvíjí se také „technické myšlení, představivost a tvořivost žáků, a to bez vazby na jednu úzce omezenou tematickou oblast, ale naopak se značným interdisciplinárním přesahem“[4].

Zdroje:

Informační společnost v číslech 2017. Český statistický úřad [online]. Praha: Český statistický úřad, ©2019 [cit. 2019–05–10]. Dostupné z:

SIMBARTL, Petr. BEE-BOT AND ALGORITHMIC THINKING AT THE FIRST STAGE OF ELEMENTARY SCHOOL. Trends in Education [online]. 2018, 11(2), 64–67 [cit. 2019–05–10]. DOI: 10.5507/tvv.2018.012. ISSN 18058949. Dostupné z:

TOCHÁČEK, Daniel a Jakub LAPEŠ. Edukační robotika. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978–80–7290–577–5.


[1]SIMBARTL, Petr. BEE-BOT AND ALGORITHMIC THINKING AT THE FIRST STAGE OF ELEMENTARY SCHOOL. Trends in Education [online]. 2018, 11(2), 64–67 [cit. 2019–05–10]. DOI: 10.5507/tvv.2018.012. ISSN 18058949. Dostupné z:

[2]Informační společnost v číslech 2017. Český statistický úřad [online]. Praha: Český statistický úřad, ©2019 [cit. 2019–05–10]. Dostupné z:

[3]TOCHÁČEK, Daniel a Jakub LAPEŠ. Edukační robotika. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978–80–7290–577–5. Dostupné také z:

[4]Tamtéž.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store