Když se řekne: KREATIVITA

Image for post
Image for post

Co je to kreativita?

S tímto pojmem můžeme spojit mnoho významů, myslím si, že nejblíže mu je „tvoření”. Tvořit se dá cokoliv, kdykoliv a kdekoliv, v různých oblastech a činnostech, ve škole, v práci, v domácnosti atp. Kreativita lze vymezit následujícími zvyklostmi mysli: zvídavost, vytrvalost, představivost, disciplinovanost a schopnost spolupracovat. Tyhle zvyklosti se považují za podstatu kreativity. Je chápána jakožto stěžejní dovednost a schopnost ve vzdělávání (Evropský referenční rámec, 2007), jako jedna z klíčových kompetencí 21. století.

„Kreativita se tudíž nevztahuje jenom k uměleckému nadání, ale je zásadní životní dovedností.”

Zdroj

Je možné se naučit být kreativní?

Jak jsem uvedla výše, kreativita je chápána jako jedna z klíčových kompetencí ve vzdělávání 21. století, tudíž se „naučit” lze, nebo spíše je možné ji trénovat. Důležité je být otevřený novým možnostem a snažit se najít vícero řešení, jelikož u kreativity platí pravidlo, že kvantita tvoří kvalitu. Přikládám odkaz na pěkné video, jak se stát kreativcem.

„Kreativita není talent, je to způsob myšlení.”

Jak řídit kreativitu?

Šéfredaktor Businessvize Martin Zikmund napsal v roce 2010 zajímavý článek o řízení kreativity, vycházel ze zkušeností Walta Disneyho, jehož považuje za geniálního podnikatele.

„Walt Disney Method je doslova ideálním lékem na typicky český negativistický přístup. Naprosto totiž odděluje fáze „bylo by super kdyby…“ a „to je blbost, to nikdy nevyjde.“

Disneyho strategie zahrnuje 3 trpaslíky, Snílek, Realista a Kritik, kteří sedí ve své místnosti, kde čekají až přijde jejich čas se vyjádřit (postupuje se od Snílka atd.). Klíčovým mottem Snílka je „já chci”, úkolem Realisty je zajistit to, co chce Snílek a Kritik by měl zkontrolovat, aby vše proběhlo v pořádku. Níže je zobrazen postup jak kreativně přistupovat k tvorbě, de facto čehokoliv.

Image for post
Image for post
Zdroj

Budoucnost patří kreativním lidem

Budoucnost patří kreativním lidem, nese název článku Hany Kejhové. Tato myšlenka se objevuje u sociologa Richarda Floridy jako nový fenomén doby, který zaujal firmy jako Apple, BMW, Virgin Atlantic a další. Ubývání pracovních míst jsou důsledky nárůstu robotizace na pracovním trhu, proto roste poptávka po pracovnících , kteří budou mít „něco” navíc, např. budou kreativní. Jelikož jak jsem již předeslala na kreativitu vsadili výše uvedené magnáty jako je Apple aj. a výsledky se dostavují.

Někteří jsou již kreativní, jiní se o to pokouší, přirozeně je potřeba myslet na to aby byla kreativita využívána více a nejen v prostředí pracovním, ale i v osobním. Proto se musí začít u výchovy od útlého věku, s tím je spojen problém výchovy, pedagogiky atp. Společnost prošla přerodem z manufakturní na průmyslovou výrobu, jenže my jsme už v 21. století, kde se technologické procesy pohybují úplně někde jinde. Ve školách se bohužel učí metodami a způsoby, které už nikoho nezajímají a žáky nebaví. Rozvoj tvůrčích schopností, se kterými se člověk rodí, se úplně vytrácí.

Pokud chce člověk začít a to s čímkoliv, myslím si, že musí začít teď hned a říct si odteď budu dělat, odteď začínám s (doplňte si, co chcete). Ráda bych Vám doporučila e-learningový kurz, Kreativní práce s informacemi, kde naleznete mnoho tipů na to, jak zapracovat do svého života kreativitu.

„Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek”

Zdroje:

CO JE KREATIVITA. Společnost pro kreativitu ve vzdělávání [online]. [cit. 2019–04–10].

KEJHOVÁ, Hana. Budoucnost patří kreativním lidem. Moderní řízení [online]. 24.02.2015 [cit. 2019–04–10]. Dostupné z: https://modernirizeni.ihned.cz/c1-63581190-budoucnost-patri-kreativnim-lidem

Kreativita není talent, ale způsob myšlení: Někdy je správné řešení přímo před námi. Proč ho nevidíme?. Psychologie.cz [online]. 23.07.2012 [cit. 2019–04–10]. Dostupné z: https://psychologie.cz/kreativita-neni-talent-ale-zpusob-mysleni/

ZIKMUND, Martin. Řízení kreativního procesu podle Disneyho aneb naučte prase létat.Businessvize [online]. 03.01.2010 [cit. 2019–04–10]. Dostupné z: http://www.businessvize.cz/rizeni-a-optimalizace/rizeni-kreativniho-procesu-podle-disneyho-aneb-naucte-prase-letat

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store