Klíčové kompetence pro 21. století

Gabriela Ivánková
May 9, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Co jsou to kompetence?

Slovo, se kterým se setkáte denně v prostředí pedagogickém, andragogickém a mohu potvrdit, že i knihovnictví, ale i v běžném životě. Výraz „kompetence” souvisí se slovem „schopnost”, lépe řečeno tento pojem předchází to, čím nazýváme kompetenci. Schopnost obsahuje předpoklad k výkonu, kdežto kompetence je spojena s konkrétní činností. Celkově se pod kompetencí ukrývá souhrn znalostí, schopností a dovedností, které jsou nezbytné pro život v 21. století, souhrnně je označujeme jako „klíčové kompetence”.

Image for post
Image for post

Jaké jsou kompetence 21. století?

Kompetence můžeme rozdělit na jejich užití ve formálním a neformálním vzdělávání. V druhém případě se bavíme o celoživotním učení, které je nepostradatelné pro běžný život.

„Prokázání schopnosti kriticky myslet, jasně komunikovat a řešit komplexní problémy je důležitější než diplom bakaláře“ (výzkum Asociace amerických vysokých škol a univerzit)

Kompetence se objevují na scéně formálního vzdělání s kurikulární reformou školství 2007/2008, kdy začaly vznikat nové dokumenty RVP ZV a RVP GV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a gymnaziální vzdělávání). Tyto dokumenty (RVP) na státní úrovni v podstatě nahradili Standard. V rámci jednotlivých škole zase vznikají ŠVP (Školní vzdělávací program).

Image for post
Image for post

Jaké kompetence jsou nejdůležitější v rámci základního vzdělání?

V dnešní době potřebuje pracovní trh takové pracovníky, kteří disponují schopnostmi a ty přetváří na dovednosti, potřebné pro život v 21. století. Tyto dovednosti je třeba učit se ve škole. Pro dobré uplatnění na trhu práce musí být člověk schopen:

  • komunikovat s lidmi z rozdílných kultur
  • využívat rozmanitých technologií
  • být schopen řešit komplexní problémy
  • kriticky uvažovat
  • spolupracovat s druhými
  • adaptovat se na rychle se měnící prostředí a podmínky k plnění úkolů
  • efektivně zvládat pracovní úkoly
  • samostatně získávat nové vědomosti a informace.

Níže uvádím přehled klíčových kompetencí, se kterými se děti setkají během základního vzdělávání a které by měli pro výše uvedené schopnosti umět používat.

Image for post
Image for post

Mohou technologie rozvíjet klíčové kompetence?

Přikláním se k Jiřímu Jeništovi, který tvrdí, že technologie je pomůcka, která se má efektivně rozvíjet. S tím souvisí klíčové kompetence tzv. 4K, tj. kreativita, kritické myšlení, kooperace, komunikace.

Zdroje:

Mazáčová P., Klíčové kompetence a kurikulární dokumenty v ČR. Prezentováno v: [Design vzdělávacího procesu; 29. 3. 2016, Brno]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1421/jaro2016/VIKMB35/um/61983601/29_3_Kompetence_ve_vzdelavani.pdf

CVACH, Radek a Renata JANDOVÁ. RVP — Kurikulární reforma [online]. In: Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: https://www.pf.jcu.cz/research/svp/rvp-kr.php

Klíčové kompetence. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence

PATERSON, Jim. What are 21st Century Skills? [online]. In: Education World. [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: https://www.educationworld.com/teachers/what-are-21st-century-skills

STRAKOVÁ, Jana. Kompetence pro 21. století. Mezinárodní trendy v definování a měření vědomostí a dovedností [online]. 26.6.2012 [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: http://www.ucitelske-listy.cz/2012/06/jana-strakova-kompetence-pro-21-stoleti.html

JENIŠTA, Jiří. 4K: Klíčové kompetence pro 21. století. YouTube [online]. 1.10.2018 [cit. 2019–05–09]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=nq-jmuH_xq8

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store