Komerčné vs. bezplatné online kurzy

Michal Karkaš
Apr 24, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

aždý si pod pojmom komerčné vzdelávanie môže predstaviť niečo iné. Všeobecne sa však jedná o vzdelávanie, prostredníctvom ktorého osoby (zakladateľ kurzu, majiteľ školy,…) dostávajú určitý finančný zisk od študentov. V Česku, no primárne v zahraničí, sa môže jednať o školy, ktoré sú súkromné a vyžadujú určitú finančnú sumu v podobe školného za možnosť študovať na danej škole. Ďalšou formou komerčného vzdelávania môže byť taktiež firemné vzdelávanie, pri ktorom sú firmou organizované kurzy rôznorodého typu určené pre zamestnancov. Medzi komerčné vzdelávanie taktiež môžeme zaradiť jazykové školy, autoškoly či akadémie tretieho veku. Najtypickejším príkladom v súčasnosti však sú komerčné online kurzy.

V súčasnosti existuje množstvo platforiem, ktoré ponúka online kurzy, či už platené alebo bezplatné (Coursera, Alison, edX, Lynda,…). Jednotlivci sa vďaka týmto kurzom môžu učiť dovednostiam primárne vo voľnom čase a v rámci vlastného záujmu. Otázkou však ostáva, aké rozdiely môžu byť medzi online kurzami komerčnými a online kurzami bezplatnými? Je kvalita závislá na komerčnosti? Je samozrejmé že na tieto otázky nie je možné jednoznačne odpovedať a každý kurz a rovnako i jeho prevádzkovateľ sa líši. I napriek tomu je však potrebné sa zamyslieť, aký reálny vplyv môžu mať peniaze na kvalitu vzdelávania.

Zameral som sa tak na názory samotných lektorov a účastníkov online kurzov, ktoré zdieľali na fórach. Okrem zrejmých rozdielov ako napr. možnosť získať certifikát pri komerčných kurzoch mi prišlo zaujímavé (avšak nie prekvapivé), že lektori časovo uprednostňujú komunikáciu so študentmi, ktorí za kurz zaplatili. Pri bezplatných kurzoch tak účastníkom ponúkajú študijné materiály, no komunikácia medzi študentmi a lektorom je na základe názorov omnoho kvalitnejšia pri komerčných kurzoch. Avšak takéto uprednostňovanie je logické zo strany učiteľa — ak si študent zaplatil za službu, lektor je viazaný k tomu, aby danú službu prevádzkoval kvalitne. Je tak možné, že väčšina lektorov sa viac venuje niečomu, z čoho majú i finančný zisk generovaný priamo od študentov. Myslím, že z tohto hľadiska si učitelia dávajú viac záležať na kvalite prevedenia študíjnych materiálov a možnosti komunikácie. Je tak viac než možné, že pri komerčných kurzoch vystupuje určitý stupeň exkluzivity. I napriek tomu si však myslím, že bezplatné online kurzy môžu byť rovnako kvalitné v určitom zmysle — je tu ale možná potreba, aby účastníci kurzu vynaložili viac energie a času na pochopenie témy.

V tomto ohľade by však bolo potrebné skúmať konkrétne online kurzy, aby sme mohli prísť k jednoznačnému záveru v čom spočíva hlavný rozdiel medzi komerčnými a bezplatnými kurzami. Možno, že žiadny výrazný rozdiel v kvalite neexistuje a všetko je závislé od toho, čo študent vyžaduje a aký ma vzdelávací cieľ — ak k učeniu nepotrebuje exkluzívne materiály, certifikáty a plnohodnotnú spätnú väzbu od lektorov a jednoducho sa len potrebuje zoznámiť s témou, bezplatný kurz môže byť preňho rovnako hodnotný ako ten komerčný.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store