Image for post
Image for post

Komerční školství aneb má být vzdělání zdarma?

Baron Prášil
Apr 23, 2019 · 3 min read

Čas s časem se sešel a dozrál v další povinný příspěvek do edTechu, tentokrát na téma „edTech a korporace, komerční vzdělávání, podnikání ve vzdělávání, jak založit školu či školské zařízení“. Z celé šíře tématu jsem si vybral úzkou část komerčního školství a rád bych si položil otázku, zda má být vzdělávání bezplatné.

Lidová moudrost říká, že vzdělání je to nejcennější a nikdo ti ho nevezme.
Vzdělání je hodnota, která se dá vyčíslit již jen náklady, které je zapotřebí vynaložit na jeho získání. Např. země OECD v roce 2012 vynaložily 5,3% svého HDP na primární až terciální vzdělávání. V České republice to bylo „jen“ 4,4% HDP, což nás řadí do podprůměru.

Lépe než suchá čísla zde pomůže srovnání např. s výdaji na obranu, které v roce 2012 byly v České republice pouze na 1,1% HDP nebo výdaje na zdravotnictví, které se v ČR pohybují kolem 8%.

V poměru k HDP a ve srovnání s dalšími silovými resorty se tedy jedná o nezanedbatelné částky, které však jsou dle zanedbaného stavu našeho školství a slov jeho kritiků, stále nedostatečné.

Má taková velká hodnota být zdarma?

Gramotní občané schopní číst, psát a počítat (nezapomínejme na kritické myšlení) jsou základem státu. Dá se tedy říci, že dává smysl, aby primární a sekundární školství bylo bezplatné. Platí to samé i pro terciální školství? Proč by mělo být vysokoškolské vzdělání zdarma?

Moje osobní zkušenost ukazuje, že když z pozice zaměstnavatele vystavím inzerát na asistentku, tak 90% kandidátů jsou absolventi VŠE nebo podobného typu vysoké školy.

Na jednu stranu mě těší, že má asistentka má vysokoškolské vzdělání, ale na stranu druhou si říkám, zda se jedná o vhodně zužitkovanou investici a zda by stejnou pozici nezastal absolvent střední školy — a bohužel zastal.

Pohovorem s dotyčnými kandidáty pak zjistím, že vysokoškolské vzdělání byla jen nějaká pomyslná společenská meta, která „nic“ až tak nestojí a navíc prodlouží mládí. Kariéra asistentky či jiného typu administrativního pracovníka je zde vrcholem ambice.

V takových případech si vždy vzpomenu na své americké nebo britské kamarády, kteří doteď splácí studentskou půjčku, kvůli které se museli velmi dobře rozhodnout, co půjdou studovat a jak to následně ve své kariéře zhodnotí, aby půjčku na své vzdělání mohli splatit.

Nedegradujeme si u nás bezplatným vzděláním smysl tohoto vzdělání?
Podle údajů z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy je u nás poměr studentů veřejných vysokých škol v drtivé převaze nad studeny soukromých vysokých škol, které jsou zde spíše brány jako přístav poslední naděje pro splnění společenské mety, když mě na „normální“ výšku nevezmou. To je smutné a zároveň také přirozený výsledek toho, kdy je z pohledu soukromých vysokých škol zapotřebí se marketingově vymezit vůči silným a zavedeným „soupeřům“ z ranku státních vysokých škol a univerzit, kteří své služby navíc poskytují zdarma.

Domnívám se, že placené terciální školství by otevřelo prostor skutečné konkurenci mezi školami a navíc by u nás zvýšilo konverzí poměr mezi vystudovaným oborem a přínosem daného jedince pro společnost.
Možná by potom absolventi pedagogických fakult nemuseli utíkat pracovat do korporátu a mimo svůj obor a vzdělání by opět mělo skutečnou hodnotu.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Baron Prášil

Written by

An over-the-top storyteller whose fantastic adventures take him everywhere from Moon to the deepest recesses of a whale’s belly. Definitely not worth following.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Baron Prášil

Written by

An over-the-top storyteller whose fantastic adventures take him everywhere from Moon to the deepest recesses of a whale’s belly. Definitely not worth following.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store